Maatregelbesluit AOW

[Regeling vervallen per 01-05-2008.]
Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-04-2008

Maatregelbesluit AOW

Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

Gelet op artikel 17b, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Dit besluit is van toepassing op:

  • a. de pensioengerechtigde;

  • b. de partner van de pensioengerechtigde;

  • c. de wettelijke vertegenwoordiger van de pensioengerechtigde.

 • 2 Dit besluit is ook van toepassing als de in het eerste lid bedoelde personen in het buitenland wonen.

Hoofdstuk 2. Maatregelen

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Indien degene op wie dit besluit van toepassing is de verplichting om op verzoek informatie verstrekken als bedoeld in artikel 49 AOW, niet binnen de door de Sociale Verzekeringsbank daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen, of een verplichting, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Controlevoorschriften AOW, niet of niet behoorlijk is nagekomen, wordt het ouderdomspensioen tijdelijk gedeeltelijk geweigerd.

 • 2 De weigering, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door een bedrag, dat met inachtneming van artikel 4 is vastgesteld, in mindering te brengen op de eerstvolgende uit te betalen termijn of termijnen van het ouderdomspensioen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid vindt geen weigering plaats maar wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven indien het niet tijdig nakomen van de verplichting om op verzoek informatie te verstrekken als bedoeld in artikel 49 AOW, niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van ouderdomspensioen, tenzij:

  • a. door de Bank ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting reeds een schorsingsbeslissing is genomen; of

  • b. het niet nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop aan de mededelingsplichtige reeds eerder een zodanige waarschuwing is gegeven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

 • 1 Bij het na een schriftelijk rappel of een schriftelijke waarschuwing niet binnen twee weken, dan wel op een door de Bank nader vast te stellen tijdstip, nakomen van een verplichting als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 7 van de Controlevoorschriften AOW, wordt een bedrag van € 22,– in mindering gebracht op het ouderdomspensioen.

 • 4 Indien binnen twee jaren na de dag waarop een weigering als gevolg van het niet nakomen van één of meer verplichtingen is bekendgemaakt, opnieuw één of meer verplichtingen niet worden nagekomen, wordt een bedrag van € 34,– in mindering gebracht op het ouderdomspensioen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting zoals opgelegd in de Controlevoorschriften AOW niet kan worden verweten aan degene aan wie de verplichting is opgelegd, worden de artikelen 3 en 4 niet toegepast.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Indien ten genoegen van de Bank aannemelijk wordt gemaakt dat het niet nakomen van een verplichting zoals opgelegd in de Controlevoorschriften AOW aan degene aan wie de verplichting is opgelegd in verminderde mate kan worden verweten, wordt het bedrag dat is vastgesteld met toepassing van artikel 4 gehalveerd.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-05-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Maatregelbesluit AOW.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

Amstelveen, 26 januari 1996

B. de Vries

;

P.A. Schaafsma

Naar boven