Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (toevoeging Hogeschool Wageningen)

[Regeling vervallen per 03-08-2005.]
Geldend van 27-03-1996 t/m 02-08-2005

Wet van 25 januari 1996, tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS, aan de bijlage van die wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting STOAS, toe te voegen aan de Bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de beëindiging van de bekostiging op grond van de Experimentenwet onderwijs van de aan de Hogeschool verbonden opleidingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;

Artikel II

[Vervallen per 03-08-2005]

Artikel III

[Vervallen per 03-08-2005]

In afwijking van artikel 7.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedraagt de inschrijvingsduur van degene die voor 1 augustus 1993 is ingeschreven aan een vijfjarige opleiding, verbonden aan het op grond van de Experimentenwet onderwijs bekostigde instituut voor de agrarische opleiding van leraren, en deze opleiding nadien heeft voortgezet, zeven jaren en zes maanden.

Artikel IV

[Vervallen per 03-08-2005]

 • 1 Van degene die in enig studiejaar als student wordt ingeschreven voor een opleiding aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting "STOAS", voor welke opleiding hij voor de inwerkingtreding van deze Wet ook als student was ingeschreven, worden de voor dat tijdstip met goed gevolg afgelegde examen-onderdelen alsmede de examen-onderdelen waarvoor geheel of gedeeltelijk vrijstelling is verleend, door de desbetreffende examencommissie van de STOAS uitgedrukt in studiepunten als bedoeld in artikel 7.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  2. De artikelen 7.8 en 7.30 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vinden geen toepassing ten aanzien van diegenen die in het studiejaar 1994-1995 als student aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting "STOAS", waren ingeschreven.

Artikel VI

[Vervallen per 03-08-2005]

De artikelen 17a, tweede tot en met achtste lid, en 17b van de Wet op de studiefinanciering en artikel 7.9a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn met ingang van september van het studiejaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, van toepassing op degenen die als student zijn ingeschreven aan de hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting "STOAS".

Artikel VIII

[Vervallen per 03-08-2005]

Deze wet treedt, met uitzondering van artikel V, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1995.

Artikel VI treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 25 januari 1996

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de zesentwintigste maart 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage,. als bedoeld in artikel II, eerste lid, houdende de opleidingen die door de Informatie Beheer Groep voor het studiejaar 1995-1996 worden geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, onderdeel Landbouw en natuurlijke omgeving, in verband met de toevoeging van de Hogeschool te Wageningen, uitgaande van de Stichting "STOAS" aan de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

[Vervallen per 03-08-2005]

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie, gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw, en plantenteelt en -verwerking II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw, en plantenteelt en -verwerking II gericht op v.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking I en II gericht op m.b.o. (einde instroom 1 augustus 1993);

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie;

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische economie;

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II;

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in agrarische techniek I en II;

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking I en II;

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in dierenhouderij en verwerking I en II;

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie I en II;

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in levensmiddelentechnologie I en II;

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II;

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in plantenteelt en -verwerking I en II;

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw en plantenteelt en -verwerking II;

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tuinbouw en plantenteelt en -verwerking II;

 • - voltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking I en II;

 • - deeltijdse opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in veehouderij en verwerking I en II.

Terug naar begin van de pagina