Wijziging formulieren geneeskundige verklaringen Wet B.o.p.z.

Geldend van 01-02-1996 t/m heden

Wijziging formulier geneeskundige verklaring Wet B.o.p.z.

Circulaire aan: de president van de Hoge Raad der Nederlanden
de presidenten van de gerechtshoven
de presidenten van de arrondissementsrechtbanken
de procureurs-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
de procureurs-generaal bij de gerechtshoven
de officieren van justitie, hoofden van de arrondissementsparketten
de griffiers van de arrondissementsrechtbanken

Hierbij deel ik u mee dat het Besluit houdende wijziging van enige bepalingen bij het Besluit administratieve bepalingen Bopz (Stb. 1955, 536) met ingang van 1 februari 1996 in werking treedt. Met dit besluit zijn nieuwe formulieren voor opneming in psychiatrische ziekenhuizen vastgesteld. Vanaf 1 februari a.s. dienen psychiaters de nieuwe formulieren te gebruiken. Voor de inhoudelijke wijzigingen van deze nieuwe formulieren ten opzichte van de formulieren die thans worden gebruikt, verwijs ik naar de bijlage bij deze brief.

Ik verzoek u deze brief door te geleiden naar degenen in uw organisatie tot wier werkterrein het behoort deze formulieren te behandelen.

’s-Gravenhage, 22 januari 1996

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
Het

Hoofd van de Dienst Rechtspleging

,
Voor deze,

W. J. H. van Kinschot

Bijlage

Nieuwe formulieren voor de afgifte van geneeskundige verklaringen van de Wet Bopz

Bij Besluit van 4 oktober 1995, houdende wijziging van enige bijlagen bij het Besluit administratieve bepalingen Bopz, zijn de bijlagen van dit Besluit gewijzigd. Op grond van dit besluit worden nieuwe formulieren geïntroduceerd die dienen te worden gebruikt bij de afgifte van geneeskundige verklaringen. Dit Besluit zal met ingang van 1 februari 1996 in werking treden. Dit betekent dat u met ingang van die datum deze nieuwe formulieren dient te gebruiken bij het afgeven van geneeskundige verklaringen.

Deze nieuwe formulieren zullen worden gepubliceerd in het Staatsblad d.d. 30 november 1995, nr. 536.

In welk opzicht verschillen de nieuwe formulieren van de huidige formulieren?

In de nieuwe formulieren worden enerzijds aanvullende administratieve gegevens gevraagd van de persoon wiens gedwongen opname wordt verzocht en anderzijds van de persoon die de verklaring afgeeft (psychiater of geneesheer-directeur).

Van de patiënt moet nu tevens de geboorteplaats en de gemeente waartoe de woonplaats van de patiënt behoort worden vermeld.

Degene die de geneeskundige verklaring afgeeft moet tevens vermelden in welke plaats hij gevestigd is en de gemeente waartoe deze vestigingsplaats behoort.

Daarnaast moet een aantal administratieve gegevens worden vermeld van de geraadpleegde huisarts en de behandelend psychiater.

De psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten moet nu voorts worden vermeld of een indicatiecommissie een oordeel heeft gegeven over de noodzaak tot opneming van de betrokkene.

Verder zijn omschrijvingen opgenomen ten aanzien van de aard van de geestesstoornis, de aard van het gevaar en de overwogen of geprobeerde alternatieven voor gedwongen opneming. Hierdoor wordt de rechterlijke macht van meer specifieke en eenduidige informatie voorzien ten behoeve van de beoordeling van de gedwongen opname.

Tenslotte moet bij de geneeskundige verklaring ten behoeve van een rechterlijke machtiging op eigen verzoek een afschrift van het behandelingsplan worden bijgevoegd.

De beschikking van de burgemeester waarbij een inbewaringsstelling wordt gelast

Voor alle duidelijkheid wijs ik u op de omstandigheid dat Bijlage 5 van het Besluit administratieve bepalingen Bopz ongewijzigd is. Deze Bijlage is het formulier dat burgemeesters dienen te gebruiken bij de last tot inbewaringstelling. Het formulier dat de burgemeesters nu reeds gebruiken voor de belasting van de inbewaringstelling van personen kan ook na 1 februari 1996 worden gebruikt.

Zoals in het bovenstaande is aangegeven moet voor de geneeskundige verklaring die voor de inbewaringstelling moet worden afgegeven wél het desbetreffende nieuwe formulier worden gebruikt.

Terug naar begin van de pagina