Opheffing commissies toelating architecten, stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-02-1996 t/m heden

Opheffing commissies toelating architecten, stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 40 van de Wet op de architectentitel;

Besluit:

Artikel 1

De commissies voor de toelating van architecten, stedebouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, bedoeld in artikel 33 van de Wet op de architectentitel, worden opgeheven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, aan de Algemene Rekenkamer en aan de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters en overige leden van de commissies voor de toelating, wordt in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 januari 1996

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven