Beschikbaarstelling bedragen Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, autowrakken

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-02-1996 t/m 22-12-2004

Beschikbaarstelling bedragen Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, autowrakken

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 49 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Het bedrag dat voor het kalenderjaar 1996 ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van hoofdstuk 2, afdeling 7, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer bedraagt f 0,00.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 januari 1996

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Naar boven