Regeling melding fosforwaterstof en methylbromide

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 05-10-2003 t/m 16-10-2007

Regeling melding fosforwaterstof en methylbromide

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 14c, derde lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit;

Gezien het advies van de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

  • 2 De in het eerste lid genoemde kennisgeving wordt niet geacht te zijn geschied indien het in het eerste lid bedoelde formulier ter zake onvolledig is ingevuld.

  • 3 Van de laatste volzin van het eerste lid kan worden afgeweken indien het een toepassing betreft waarbij minder dan 2500 m³ ruimte gegast wordt en het spoedeisende karakter van de toepassing dit noodzakelijk maakt. In geval van gassingen van ruimten tot 500 m³ of gassingen van lichters dan wel binnenvaartschepen moet de kennisgeving ten minste 6 uur voor de toepassing zijn ontvangen. In geval van gassingen van ruimten vanaf 500 m³ tot en met 2500 m³, met uitzondering van lichters dan wel binnenvaartschepen, moet de kennisgeving ten minste 24 uur voor de toepassing zijn ontvangen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De verklaring, bedoeld in artikel 14c, tweede lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit, geschiedt met gebruikmaking van het bij de bedrijfstakdirecteur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, verkrijgbare formulier. Een model van het formulier is als bijlage 2 bij deze regeling gevoegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Degene die de verklaring, bedoeld in artikel 2, heeft verstrekt, is verplicht een afschrift daarvan binnen twee maal 24 uur na verstrekking te zenden aan de bedrijfstakdirecteur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en een afschrift gedurende ten minste een jaar te bewaren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De Regeling melding methylbromide wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding fosforwaterstof en methylbromide.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

1. Formulier kennisgeving

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Ter uitvoering van de Regeling melding fosforwaterstof en methylbromide (Stcrt. 1996, 18).

Verzenden aan het kantoor van de Arbeidsinspectie in de regio waar het middel wordt toegepast.

Algemeen

Van dit formulier moet een situatieschets deel uit maken. De situatieschets kan op pagina 2 van dit formulier opgenomen worden.

Naam + Adres gassing: ....

Begin voorbereiding: .. - .. - .... (datum), .... uur (tijd)

Begin inbrengen gas: .. - .. - .... (datum), .... uur (tijd)

Begin ontgassen: .. - .. - .... (datum), .... uur (tijd)

Te gebruiken meetmethode voor afgifte gasvrijverklaring: ....

Aard en hoeveelheid van de te gassen produkten/goederen: ....

Bestemming van de te gassen produkten/goederen: .......

Aard van het object waarin de produkten/goederen worden gegast (gebouw, container, ruim van een schip, etc.): ....

Grootte van het object waarin gegast wordt: .... m3

Te bestrijden plaag: ....

Gas

Toe te passen gas: methylbromide/fosforwaterstof

Toe te passen type formulering (fosforwaterstof): pellets/zakjes/plates/strips/....

Toe te passen hoeveelheid gas (fosforwaterstof): .... g

Toe te passen hoeveelheid gas (methylbromide): .... kg

Naam, adres en telefoonnr. opdrachtgever: ....

Naam, adres en telefoonnr. uitvoerend bedrijf of dienst: ....

Afstand object tot woonbebouwing die gedurende de gassing bewoond wordt: .... meter

Afstand object tot werkplek, waar gedurende de gassing gewerkt wordt: .... meter

Deskundigheidsbewijs gassingsleider: .... (nr), geldig voor .... (toepassingscode) geldig tot ..-..-....

Hierbij verklaart ondergetekende dat het bovenstaande naar waarheid is ingevuld.

plaats: ....

datum: ....

tijdstip: .. uur

naam gassingleider: ....

handtekening: ....

Situatieschets

Adres gassing: ....

Begin voorbereiding: .. - .. - .... (datum), .... uur (tijd)

2. Formulier Gasvrijverklaring

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Ter uitvoering van de Regeling melding fosforwaterstof en methylbromide (Stcrt. 1996, 18).

Verstrekken aan opdrachtgever.

Afschrift verzenden aan het kantoor van de Arbeidsinspectie in de regio waar het middel wordt toegepast

Algemeen:

Adres gassing: ....

Begin ontgassen : .. - .. - .... (datum), .... uur (tijd)

Einde ontgassen : .. - .. - .... (datum), .... uur (tijd)

Gebruikte hoeveelheid middel: .... kg.

Naam en toelatingsnummer gebruikt middel: .... , .... N

Naam, adres en telefoonnr. opdrachtgever: ....

Naam, adres en telefoonnr. uitvoerend bedrijf/dienst: ....

Naam, adres en telefoonnr. gassingsleider: ....

Gebruikte meetmethode voor afgifte gasvrijverklaring:....

Deskundigheidsbewijs gassingsleider: .... (nr), geldig voor .... (toepassingscode)

geldig tot .. - .. -..

Hierbij verklaart ondergetekende, dat door middel van metingen aangetoond is dat er binnen in het object geen methylbromide / fosforwaterstof aanwezig is hoger dan de gestelde waarden in de Toelatingsbeschikking van het toegepaste middel en dat derhalve voldaan wordt aan de eisen van de gasvrijverklaring.

plaats: ....

datum: ....

tijdstip: .... uur

naam gassingsleider: ....

handtekening: ....

Naar boven