Mandaatverlening aan Stichting USZO

Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Mandaatverlening aan Stichting USZO

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de USZO:

de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs;

b. de Staatssecretaris:

de Staatssecretaris van Defensie.

Artikel 2

De Staatssecretaris verleent aan het bestuur van de USZO mandaat ten aanzien van de volgende regelingen:

Artikel 3

Het bestuur van de USZO legt een voorgenomen besluit, voor zover dit voortkomt uit de uitvoering van in artikel 2 genoemde Defensie-regelingen voor aan de Staats secretaris indien:

  • a. het bestuur van de USZO gerede twijfels heeft over het in een individueel geval toepassen van een regeling, genoemd in artikel 2 en/of

  • b. het naar het oordeel van het bestuur van de USZO een geval betreft dat grote beleidsmatige en/of financiële gevolgen kan hebben voor het Ministerie van Defensie, dan wel kan leiden tot precedentwerking.

Artikel 4

  • 1 Het bestuur van de USZO kan het hem aan artikel 2 ontleende mandaat geheel of gedeeltelijk mandateren aan andere dan de in artikel 5 genoemde functionarissen van de USZO.

  • 2 De verlening van een mandaat door het bestuur van de USZO geschiedt schriftelijk.

  • 3 De verlening van een mandaat door het bestuur van de USZO behoeft de goedkeuring van de Staatssecretaris.

Artikel 5

De Staatssecretaris verleent mandaat aan de functionarissen van de Afdeling Juridische Zaken van de USZO Zoetermeer, van de Afdeling Juridische Zaken van de USZO Defensie en van de Afdeling Bezwaar en Beroep van de USZO Heerlen te beslissen op een bezwaarschrift ten aanzien van de ingevolge artikel 2 genomen besluiten.

Artikel 6

De Staatssecretaris verleent aan het bestuur van de USZO bevoegdheid in rechte op te treden, indien tegen een ingevolge artikel 4 danwel artikel 5 genomen besluit beroep wordt ingesteld.

Artikel 7

Het bestuur van de USZO houdt een register bij betreffende verleende mandaten. Het register bevat de namen van de functionarissen van de USZO die op basis van het mandaat besluiten kunnen nemen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het mandaat.

Artikel 8

De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

De Staatssecretaris van Defensie,

namens deze,

... (de functie van de ondertekenaar)

... (handtekening en naam van de functionaris)

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 12 januari 1996

De

Staatssecretaris

van Defensie,
voor deze,
De

Directeur-Generaal Personeel

,

W.J.M. Bunnik

Terug naar begin van de pagina