Uitvoeringsvoorschriften Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 07-03-1997 t/m 31-12-2006

Uitvoeringsvoorschriften Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Suppletieregeling:

de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk;

b. suppletie:

de suppletie, bedoeld in artikel 6 van de Suppletieregeling;

c. betrokkene:

de betrokkene, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Suppletieregeling;

d. Landelijk instituut sociale verzekeringen:

het Landelijk instituut sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

e. uitvoeringsinstelling:

de instelling aan wie het bevoegd gezag, belast met de uitvoering van de Suppletieregeling, de werkzaamheden, verbonden aan de uitvoering van de Suppletieregeling, heeft opgedragen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De artikelen 1 tot en met 8 van het model-uitkeringsreglement Werkloosheidswet gelden voor zoveel mogelijk als uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van een doelmatige controle van betrokkenen en als uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie, met dien verstande dat voor de hierna te noemen begrippen uit het model-uitkeringsreglement moet worden gelezen:

  a. Landelijk instituut sociale verzekeringen:

  het bevoegd gezag, belast met de uitvoering van de Suppletieregeling;

  b. bestuur:

  de uitvoeringsinstelling;

  c. werknemer:

  betrokkene;

  d. werkgever:

  het bevoegd gezag dat bevoegd is betrokkene ontslag te verlenen;

  e. uitkering:

  suppletie;

  f. Werkloosheidswet, voor wat betreft de toepassing van artikel 7:

  Suppletieregeling.

 • 2 Met betrekking tot het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie gelden als uitvoeringsvoorschriften de Regels betreffende het begrip vakantie en de perioden van vakantie met behoud van recht op uitkering, vastgesteld bij besluit van de toenmalige Sociale Verzekeringsraad, dd. 23 januari 1992 (Stcrt. 1992, 19) welke ingevolge artikel 7 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 gelden als een besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen op grond van artikel 19, vijfde lid, van de Werkloosheidswet, met dien verstande dat voor uitkering dient te worden gelezen: suppletie.

 • 3 Wijzigingen in het in het eerste lid genoemde model-uitkeringsreglement onderscheidenlijk de in het tweede lid genoemde Regels, gelden, voorzover deze als uitvoeringsvoorschriften van de Suppletieregeling zijn aangeduid, als wijzigingen van deze Uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Betrokkene is verplicht om met inachtneming van de nadere aanwijzingen van de uitvoeringsinstelling, het ontstaan van de ziekte als gevolg waarvan hij verhinderd is arbeid te verrichten, aan de uitvoeringsinstelling te melden, alsook zijn herstel daarvan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het recht op suppletie van de betrokkene die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van de uitvoeringsinstelling noodzakelijke opleiding of scholing, blijft bestaan totdat die opleiding of scholing is beëindigd, indien:

 • a. de opleiding of scholing arbeidsmarktgericht is, deel uitmaakt van het reïntegratieplan dat door de uitvoeringsinstelling in samenspraak met betrokkene is vastgesteld en naar aard en omvang niet meer omvat dan in het reïntegratieplan is vastgesteld, of

 • b. de opleiding of scholing arbeidsmarktgericht is en, wanneer er geen reïntegratieplan is als bedoeld in onderdeel a, de uitvoeringsinstelling daarvoor toestemming geeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van artikel 4 blijft het recht op suppletie van de betrokkene die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van de uitvoeringsinstelling noodzakelijke opleiding of scholing, na afloop van de ingevolge de artikelen 2, 6 en 7, onderscheidenlijk artikel 17 van de Suppletieregeling vastgestelde reguliere duur van de suppletie niet bestaan totdat die opleiding of scholing is beëindigd, indien:

 • a. tijdens de opleiding of scholing ter zake van die opleiding of scholing recht bestaat op een voorziening in de derving van de inkomsten;

 • b. de opleiding of scholing de strekking heeft om na afloop daarvan werkzaamheden bij één bepaalde onderneming of bevoegd gezag te gaan verrichten;

 • c. de opleiding of scholing langer duurt dan één jaar;

 • d. tijdens de opleiding of scholing sprake is van het verrichten van produktieve werkzaamheden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De betrokkene kan de in artikel 15 van de Suppletieregeling bedoelde onbeloonde activiteiten verrichten met behoud van suppletie, indien naar het oordeel van de uitvoeringsinstelling:

 • a. de betreffende activiteiten van de betrokkene geen bedrijfsmatig karakter hebben;

 • b. de betreffende activiteiten van de betrokkene in de gegeven situatie doorgaans niet door een betaalde kracht zullen of kunnen worden verricht; en

 • c. de instelling of het bevoegd gezag die de niet betaalde werkzaamheden organiseert, geen subsidie heeft of kan verkrijgen voor wat betreft de loonkosten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij met de toelichting wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsvoorschriften Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk.

’s-Gravenhage, 5 januari 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid

,

A. H. C. Annink

Naar boven