Wijzigingsbesluit Besluit geneeskundige verzorging politie 1994

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-02-1996 t/m 31-12-2005

Besluit van 3 januari 1996, houdende wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met wijziging van de vergoedingen voor ziektekosten gemaakt door in deeltijd werkende ambtenaren van politie en door in het buitenland verblijvende verzekerde ambtenaren van politie en hun gezinsleden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 oktober 1995, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Onderwijs en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA95/U2887;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1995, nr. W04.95.0571);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 december 1995, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, hoofdafdeling Onderwijs en Personeelsbeleid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, nummer EA95/3586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Een ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid, van de Politiewet 1993 en een ambtenaar werkzaam bij het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, met een betrekking in deeltijd met een omvang van 30% tot 50% van een volledige betrekking die vanaf of na 1 april 1994 vrijwillig aan de geneeskundige verzorging politie heeft deelgenomen, wordt voor het tijdvak van zijn deelname gelegen voor de inwerkingtreding van dit besluit aangemerkt als deelnemer in de zin van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994.

Artikel III

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 is niet van toepassing op de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid, van de Politiewet 1993 en op de ambtenaar werkzaam bij het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, met een betrekking in deeltijd met een omvang van 30% tot 50% van een volledige betrekking op 1 februari 1996, mits hij de Dienst geneeskundige verzorging politie en het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van het besluit Algemene rechtspositie politie, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit schriftelijk meedeelt af te zien van deelnemerschap zo lang de betrekking in deeltijd minder dan 50% zal zijn. De mededeling kan binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit schriftelijk worden herroepen.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 januari 1996

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de drieëntwintigste januari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven