Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-05-1998.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 15-05-1996 t/m heden

Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, zoals laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 29 september 1995 en goedgekeurd door de staatssecretaris op 18 januari 1996

Regeling compositie-opdracht

Algemene bepalingen

 • 1. Het bestuur kent twee maal per jaar, in de voorjaars- en najaarsprocedure, compositie-opdrachten toe aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.

 • 2. Een compositie-opdracht wordt aan een componist toegekend uitsluitend voor het vervaardigen van een, in de compositie-opdracht omschreven, nog te componeren werk.

 • 3. Compositie-opdrachten worden niet toegekend ten behoeve van de totstandkoming van muziekwerken voor film-, video-, dans- en theaterprodukties, tenzij deze muziekwerken kunnen worden beschouwd als autonome werken die onafhankelijk van bovengenoemde produkties kunnen worden uitgevoerd.

 • 4a. Indien de compositie in samenwerking met meerdere componisten zal worden gerealiseerd, wordt iedere componist in de gelegenheid gesteld voor zijn aandeel individueel een aanvraag in te dienen. Voorwaarde daarbij is dat eenieder aan de eisen voldoet die gelden voor de individueel werkende aanvrager.

 • b. Indien niet is aangegeven welk aandeel de aanvrager in het werk zal hebben, wordt uitgegaan van een gelijk aandeel per componist.

 • 5. Indien het werk, waarvoor een compositie-opdracht is toegekend, na voltooiing aanmerkelijk bewerkelijker is gebleken dan bij de verlening van de opdracht door het bestuur was verondersteld, kan het bestuur de toegekende uitkering op verzoek van de aanvrager bijstellen. Deze bijstelling kan betrekking hebben op een langere tijdsduur, een meer complexe bezetting van het werk of een grotere bewerkelijkheid dan was voorzien.

Aanvraagprocedure

 • 6. Een compositie–opdracht kan worden verzocht door middel van het:

  • a. indienen van een aanvraag. Compositie–opdrachten kunnen door een componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.

  • b. doen van een voorstel. Voorstellen aan het bestuur tot het nemen van een beslissing ten aanzien van een aan een componist toe te kennen compositie-opdracht, kunnen door derden, zoals een orkest, uitvoerend musicus, instelling of organisatie op het gebied van muziek, worden gedaan. Derden dienen schriftelijk hun voorstel aan het bestuur mede te delen, waarbij melding wordt gedaan van de naam van één of meerdere componisten voor wie de opdracht wordt verzocht, alsmede de bezetting en de tijdsduur van het voorgestelde werk. Indien het voorstel geen componist(en) aanwijst, beslist het bestuur aan welke componist(en) de opdracht wordt verleend.

 • 7a. Aanvraagformulieren voor compositie–opdrachten zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijnen voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijnen in de voorjaarsprocedure en najaarsprocedure zijn respectievelijk 15 februari en 15 september.

 • b. De aanvragen dienen uiterlijk op de in het vorige lid genoemde sluitingstermijnen volledig ingevuld en ondertekend weer in het bezit te zijn van het secretariaat van het Fonds.

 • c. Ten behoeve van de sector jazz- en geïmproviseerde muziek kunnen uitsluitend in de voorjaarsprocedure aanvragen en/of voorstellen worden ingediend. De sluitingstermijn is 15 februari van dat jaar.

 • d. Aanvragen die het secretariaat na deze sluitingsdata bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door nietbelanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.

 • e. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.

 • 8a. Op het aanvraagformulier dient de componist melding te maken van:

  • persoonsgegevens

  • aanduiding van de gewenste bezetting van het werk;

  • aanduiding van de gewenste tijdsduur van het werk, of indien het werk in de sector Jazz- en geïmproviseerde muziek betreft, een aanduiding van het werk in hele of halve sets;

  • gepland tijdstip van voltooiing van het werk;

  • gegevens over de concrete uitvoeringsmogelijkheden van het werk;

  • de titel, de bezetting en zo mogelijk een geluidsopname van drie recent voltooide en te beoordelen werken en de mededeling of deze eventueel bij de stichting Donemus zijn gedocumenteerd;

  • voor werken met een omvangrijke bezetting en/of van lange duur, aanvullende gegevens omtrent de concrete uitvoeringsmogelijkheden.

 • b. Partituren van drie recent voltooide en te beoordelen werken, die niet bij Donemus zijn gedocumenteerd, dienen bij de aanvraag te worden meegezonden.

 • c. Aanvragen ten behoeve van de sector jazz- en de geïmproviseerde muziek, dienen vergezeld te gaan van thematisch en/of compositorisch materiaal in klinkende en bij voorkeur ook in uitgeschreven vorm, opdat de kwaliteit van het compositorische aandeel in het werk kan worden beoordeeld.

 • d. Degene die voor het eerst een aanvrage indient, dient bij zijn aanvrage informatie over zijn muzikale achtergrond mee te zenden.

 • 9. Bijstelling van het honorarium ingevolge artikel 5 van deze regeling kan slechts in de najaarsprocedure worden aangevraagd. De sluitingstermijn is 15 september van dat jaar. Op het aanvraagformulier voor het bijstellen van het opdrachthonorarium dient de componist melding te maken van:

  • persoonsgegevens

  • de inhoud van de oorspronkelijke opdracht;

  • het eerder toegekende honorarium;

  • de datum van voltooiing van de opdracht;

  • motivering tenminste inhoudende de redenen waarom volgens de aanvrager het vastgestelde honorarium niet evenredig is met het verrichte werk.

 • 10. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.

Voorbereiding

 • 11. Alvorens te beslissen over een aanvraag/voorstel om toekenning van een compositie-opdracht, wint het bestuur het advies in van twee, voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze commissies worden bijgestaan door het hoofd van het secretariaatsbureau of haar plaatsvervangster.

 • 12. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen/voorstellen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan twee maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen/voorstellen.

Beoordeling

 • 13. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 21d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet toekennen van een compositie-opdracht op grond van de volgende (combinatie van) factoren, waarvan de kwaliteitsfactor voorop staat:

  • a. de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van het resultaat, gebaseerd op de kwaliteit van de door de betreffende componist vervaardigde werken. Daarbij wordt aandacht besteed aan muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap;

  • b. de aard van het voorgestelde werk en de functie daarvan voor het Nederlandse muziekleven;

  • c. ondersteuning van de aanvraag vanuit het muziekleven;

  • d. bevordering van de totstandkoming van nieuw werk dat recht doet aan de verschillende facetten van het Nederlandse muziekleven;

  • e. de (mate van) realisering van eerdere opdrachten;

  • f. de kans dat en het te verwachten tijdstip waarop het werk waarvoor een compositie-opdracht wordt aangevraagd daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht. Naarmate het voorgestelde werk van een grotere omvang zal zijn, worden bij de beoordeling van de aanvraag zwaardere eisen gesteld ten aanzien van de mate van waarschijnlijkheid dat het werk daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

  • g. en al wat verder van belang kan zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.

Beslissing en bekendmaking beslissing

 • 14a. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 12 bepaalde termijn, nodigt het bestuur de adviescommissies uit om in een gezamenlijke vergadering de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.

 • b. Voor de aanvragen op het gebied van de jazz- en geïmproviseerde muziek wordt een aparte vergadering van het bestuur met de commissies jazz- en geïmproviseerde muziek belegd.

 • 15. In aansluiting op de in het bovenstaande artikel bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet toekennen van een compositie–opdracht en over de hoogte van de uitkering dat in geval van toekenning wordt gegeven, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.

 • 16a. Het bestuur streefternaar eenieder die een aanvraag/voorstel heeft ingediend zo spoedig mogelijk na de besluitvorming schriftelijk van het genomen besluit mededeling te doen.

 • b. De componist aan wie een toekenning is verleend zonder dat hij een daartoe strekkende aanvrage heeft ingediend ontvangt eveneens schriftelijk bericht van dit besluit. De componist wordt door het bestuur uitgenodigd de opdracht te aanvaarden. De aanvaarding van de opdracht brengt met zich mee dat dit reglement van toepassing is op de subsidieverstrekking.

Hoogte honorarium compositie–opdracht

 • 17. De hoogte van het honorarium van de compositie–opdracht is afhankelijk van de bezetting, tijdsduur en bewerkelijkheid van de voorgestelde compositie en is vertaald in een honorariumtabel. Het bestuur behoudt zich de bevoegdheid voor slechts een deel van de voorgestelde tijdsduur te honoreren.

 • 18. Het bestuur stelt twee honorariumtabellen vast; één ten behoeve van de algemene sector en één ten behoeve van de sector jazz- en geïmproviseerde muziek. Deze tabellen worden gehanteerd bij de vaststelling van de toe te kennen opdrachthonoraria en kunnen bij het Fondsbureau worden opgevraagd. De honorariumtabellen zijn geïndexeerd op basis van prijsontwikkeling.

  • a. algemene sector: Als uitgangspunt bij de berekening geldt dat de honorering van een compositie voor een grootst mogelijke bezetting en bewerkelijkheid – bijvoorbeeld een akte van een opera- overeenkomt met het maximaal toe te kennen jaarbedrag in het kader van de regeling meerjarige honorering. In de honorariumtabel is verdisconteerd dat aan de compositorisch idee een relatief hogere waardering wordt toegekend dan aan de tijdsduur van deze compostie, hetgeen impliceert dat korter werk in verhouding hoger worden gehonoreerd dan werken met een langere tijdsduur.

  • b. sector jazz- en geïmproviseerde muziek: Als uitgangspunt bij de berekening geldt de maximale hoogte van een maximaal toe te kennen jaarbedrag van een driejarig jazz-stipendium. In de tabel wordt onderscheid gemaakt naar de bewerkelijkheid van het compositorische concept.

Uitbetaling

 • 19a. Op verzoek van de componist kan het bestuur besluiten een voorschot te verstrekken, tot een maximum van 60 procent van het in het vooruitzicht gestelde honorarium.

 • b. De toekenning van de compositie-opdracht wordt door het bestuur definitief vastgesteld na kennisneming van het resultaat van de opdracht. Het toegekende honorarium, verminderd met eventueel betaalde voorschotten, zal dan met inachtnemening van het in het onderstaande lid bepaalde worden uitbetaald.

 • c. Indien bij definitieve vaststelling van de toekenning van de opdracht wordt geconstateerd dat het voltooide werk afwijkt van de oorspronkelijk geformuleerde opdracht en niet de in artikel 21 bedoelde goedkeuring is verleend, kan het bestuur besluiten over te gaan tot uitbetaling van een lager honorarium dan aanvankelijk in het vooruitzicht was gesteld en/of besluiten tot verrekening met nieuwe uitkeringen of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van eventueel betaalde voorschotten.

 • d. Bij intrekking van de opdracht worden eventueel betaalde voorschotten teruggevorderd.

Toekenningsvoorwaarden

 • 20. Degene aan wie een uitkering in de vorm van een compositie–-opdracht is toegekend is verplicht het resultaat van deze opdracht bij het Fonds in te dienen binnen de daarvoor bepaalde termijn.

 • 21. Voor wijzigingen met betrekking tot het project waarvoor een opdracht is toegekend, dient, om aanspraak te kunnen behouden op het in het vooruitzicht gestelde honorarium, vooraf schriftelijk de instemming van het bestuur te worden verzocht.

 • 22a. Indien een componist een hem verleende opdracht niet uiterlijk twee jaar na de door hem voor de voltooiing opgegeven datum heeft voltooid, zal de opdracht worden ingetrokken.

 • b. Een componist die een hem een jaar tevoren door het Fonds verleende opdracht nog niet heeft voltooid, wordt geen nieuwe opdracht verleend.

 • c. Aan een componist die na aanmaning ingebreke blijft verslag te doen van hetgeen waartoe een stipendium, driejarig stipendium of meerjarige honorering hem in staat heeft gesteld, wordt geen opdracht verleend.

Retourneren beoordelingsexemplaren

 • 23. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, muziekcassettes ed.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd. Verondersteld wordt dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.

 • b. Indien een componist binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.

Regeling bij overlijden

 • 24. De door het Fonds als voorschot op het in het vooruitzicht gestelde honorarium reeds betaalde, wordt bij het overlijden van de componist, voordat deze het werk waarvoor de opdracht werd toegekend heeft kunnen voltooien, niet teruggevorderd.

 • 25. Indien het resultaat van de opdracht is voltooid op het moment van overlijden van de componist en de voltooiing van dit werk nog niet heeft geleid tot een definitieve vaststelling van de toekenning van de opdracht, kunnen de erfgenamen van de componist aanspraak maken op uitkering van het volledige in het vooruitzicht gestelde honorarium minus de reeds toegekende voorschotten. Zij dienen daartoe het voltooide werk binnen een redelijke termijn na het overlijden van de erflater bij het Fonds in te dienen.

Bezwaar en beroep

 • 26a. De aanvrager die zich niet kan verenigen met de gehele of gedeeltelijke afwijzing van zijn aanvraag kan binnen 6 weken nadat de beslissing is medegedeeld bezwaar maken bij het bestuur, volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 • b. Tegen een beslissing op bezwaarschrift staat bij de arrondissements-rechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Regeling honorering achteraf

Algemene bepalingen

 • 1. Het bestuur verstrekt eenmaal per jaar, in de najaarsprocedure, honoreringen achteraf aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.

 • 2. Een honorering achteraf wordt aan een componist toegekend voor een werk dat zonder opdracht of andere vorm van subsidie door het Fonds of andere subsidiënt verstrekte uitkering tot stand is gekomen en niet langer geleden werd voltooid dan in het kalenderjaar direct voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.

 • 3. Aanvragen die betrekking hebben op muziekwerken voor film-, video-, dans- en theaterprodukties komen niet in aanmerking voor toekenning van uitkeringen uit de middelen van het Fonds, tenzij deze muziekwerken kunnen worden beschouwd als autonome werken die onafhankelijk van bovengenoemde produkties kunnen worden uitgevoerd.

 • 4a. Indien de compositie in samenwerking met meerdere componisten tot stand is gekomen, wordt iedere componist in de gelegenheid gesteld voor zijn aandeel individueel een aanvraag in te dienen. Voorwaarde daarbij is dat eenieder aan de eisen voldoet die gelden voor de individueel werkende aanvrager.

 • b. Indien niet is aangegeven welk aandeel de aanvrager in het werk heeft gehad, wordt uitgegaan van een gelijk aandeel per componist.

Aanvraagprocedure

 • 5a. Honoreringen achteraf moeten door de componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.

 • b. Aanvraagformulieren voor een honorering achteraf zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijn in de najaarsprocedure is 15 september.

 • c. Aanvragen die het secretariaat na de in het vorige lid genoemde sluitingsdatum bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door niet–belanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.

 • d. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.

 • 6. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend weer in het bezit te zijn van het secretariaat, met daarbij:

  • persoonsgegevens;

  • aanduiding van de bezetting van het werk;

  • aanduiding van de tijdsduur van het werk;

  • tijdstip van voltooiing van het werk;

  • de partituur en indien mogelijk een geluidsopname van het werk of indien het een elektronisch werk betreft een tape met daarnaast een schematisch overzicht van het werk;

  • een korte toelichting bij het werk en eventueel gegevens die bij de beoordeling van het werk van belang kunnen zijn.

 • 7a. De aanvraag voor een honorering achteraf kan desgewenst ook anoniem worden ingediend.

 • b. Deze anonieme aanvraag dient uitsluitend de volgende gegevens te bevatten:

  • een bij de aanvraag gevoegde van een willekeurige code voorziene envelop met daarin de naam, het adres en geboortedatum van de aanvrager;

  • een van dezelfde code voorziene anonieme partituur en indien mogelijk een geluidsopname van het werk of indien het een elektronisch werk betreft een tape met daarnaast een schematisch overzicht van het werk;

  • aanduiding van de bezetting van het werk;

  • aanduiding van de tijdsduur van het werk;

  • tijdstip van voltooiing van het werk;

 • c. Na een positieve beoordeling van de aanvraag door de adviescommissies, neemt het bestuur vóór de besluitvorming over de toekenning van de honorering kennis van de identiteit van de aanvrager, teneinde vast te kunnen stellen of deze voldoet aan de in artikel 1 van deze regeling gestelde voorwaarde.

 • 8. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.

Voorbereiding

 • 9. Alvorens te beslissen over een aanvraag om toekenning van een honorering achteraf, wint het bestuur het advies in van twee, voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze commissies worden bijgestaan door het hoofd van het secretariaatsbureau of haar plaatsvervangster.

 • 10. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan twee maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen.

Beoordeling

 • 11. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 21d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet toekennen van een honorering achteraf op grond van de kwaliteit van het voorgedragen werk.

 • 12. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de ingezonden compositie wordt gelet op muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap.

Beslissing en bekendmaking beslissing

 • 13. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 10 bepaalde termijn, nodigt het bestuur de adviescommissies uit om in een gezamenlijke vergadering de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.

 • 14. In aansluiting op de in het vorige artikel bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet toekennen van een honorering achteraf en over de hoogte van de honorering die in geval van toekenning wordt gegeven, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.

 • 15. Het bestuur streeft ernaar de aanvragers zo spoedig mogelijk na de besluitvorming van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.

Hoogte honorering achteraf

 • 16. De hoogte van de honorering achteraf is afhankelijk van bezetting, tijdsduur en bewerkelijkheid van de compositie en is vertaald in een honorariumtabel.

 • 17. Bij de vaststelling van de hoogte van de toe te kennen honoreringen achteraf, hanteert het bestuur dezelfde honorariumtabel als bij de opdrachthonoraria in de sector algemeen. De honorariumtabellen zijn geïndexeerd op basis van prijsstijgingen en kunnen bij het Fondsbureau worden opgevraagd. Als uitgangspunt bij de berekening geldt dat de honorering van een compositie voor een grootst mogelijke bezetting en bewerkelijkheid – bijvoorbeeld een akte van een opera – overeenkomt met het maximaal toe te kennen jaarbedrag in het kader van de regeling meerjarige honorering. In de honorariumtabel is verdisconteerd dat aan de compositorisch idee een relatief hogere waardering wordt toegekend dan aan de tijdsduur van deze compostie, hetgeen impliceert dat korter werk in verhouding hoger worden gehonoreerd dan werken met een langere tijdsduur.

Uitbetaling

 • 18. Nadat door het bestuur is besloten een honorering achteraf toe te kennen, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk naar de door de aanvrager opgegeven bank– of girorekening overgemaakt.

Retourneren beoordelingsexemplaren

 • 19. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, muziekcassettes ed.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd. Verondersteld wordt dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.

 • 20. De werken waarvoor een honorering achteraf wordt toegekend worden in het archief van het Fonds opgenomen.

 • 21. Indien een componist wiens werk is afgewezen binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.

Regeling bij overlijden

 • 22. Een door de componist ingediende aanvrage voor een honorering achteraf wordt bij overlijden van de componist voordat op de aanvrage is beslist, op de gebruikelijke wijze behandeld en bij toewijzing uitgekeerd aan de erfgenamen.

 • 23. De erfgenamen van de componist die overlijdt voordat hij/zij een aanvrage voor een honorering achteraf voor een geheel door hem/haar gecomponeerd werk heeft ingediend, kunnen een honorering aanvragen, mits dit werk is voltooid in het lopende jaar of in het kalenderjaar direct voorafgaand aan de aanvraag.

Bezwaar en beroep

 • 24a. De aanvrager die zich niet kan verenigen met de gehele of gedeeltelijke afwijzing van zijn aanvraag kan binnen 6 weken nadat de beslissing is medegedeeld bezwaar maken bij het bestuur, volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 • b. Tegen een beslissing op bezwaarschrift staat bij de arrondissements-rechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Regeling stipendia

Algemene bepalingen

 • 1. Het bestuur kent eenmaal per jaar, in de voorjaarsprocedure stipendia toe aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.

 • 2. Stipendia worden toegekend voor de periode van één jaar. De subsidietermijn vangt aan op 1 september en loopt tot 1 september van het daaropvolgende jaar. Een stipendium kan op aanvraag worden voortgezet voor telkens de periode van één jaar met een maximum van vijf aaneengesloten jaren.

 • 3. Het bestuur kent jaarlijks driejarige stipendia toe aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, die zich in belangrijke mate bezighouden met componeren van jazz- en geïmproviseerde muziek en wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.

 • 4a. Bewerkingen kunnen niet worden opgevoerd als onderdeel van het werkplan voor een éénjarig stipendium of een driejarig jazz-stipendium.

 • b. Muziekwerken voor film-, video-, dans- en theaterprodukties worden niet als onderdeel van het werkplan aangemerkt, tenzij deze voorgestelde muziekwerken kunnen worden beschouwd als autonome werken die onafhankelijk van bovengenoemde produkties kunnen worden uitgevoerd.

Aanvraagprocedure

 • 5. Stipendia moeten door de componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.

 • 6a. Aanvraagformulieren voor stipendia zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijn is 15 februari van dat jaar.

 • b. De aanvragen dienen uiterlijk op de in het vorige lid genoemde sluitingstermijn volledig ingevuld en ondertekend weer in het bezit te zijn van het secretariaat van het Fonds.

 • c. Aanvragen die het secretariaat na deze sluitingsdata bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door niet–belanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.

 • d. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.

 • 7. Op het aanvraagformulier voor stipendia dient de componist melding te maken van:

  • persoonsgegevens;

  • een gemotiveerd verzoek tenminste inhoudende een gedetailleerd werkplan met de in deze periode te vervaardigen werken;

  • gegevens over de concrete uitvoeringsmogelijkheden van de genoemde werken;

 • 8. Op het aanvraagformulier voor voortzetting van éénjarige stipendia dient de componist naast de in artikel 7 genoemde gegevens een gedetailleerd tussentijds verslag van de compositorische werkzaamheden in het eerste halfjaar van het lopende stipendium te geven.

 • 9. Op het aanvraagformulier voor voortzetting van driejarige jazz-stipendia dient de componist naast de in artikel 7 genoemde gegevens gedetailleerd verslag te doen over de compositorische werkzaamheden in de gehele duur van het lopende driejarige stipendium.

 • 10. Onder werkplan wordt verstaan een zo volledig mogelijke samenvatting of omschrijving van voorgenomen compositorische werkzaamheden, in principe gericht op uitvoering.

 • 11. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.

Voorbereiding

 • 12. Alvorens te beslissen over een aanvraag om toekenning van een éénjarig stipendium, wint het bestuur het advies in van twee, voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze commissies worden bijgestaan door het hoofd van het secretariaatsbureau of haar plaatsvervangster.

 • 13. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan twee maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen.

Beoordeling aanvragen

 • 14. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 21d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet toekennen van een éénjarig stipendium of een driejarig jazz-stipendium op grond van de volgende (combinatie van) factoren, waarvan de kwaliteitsfactor voorop staat:

  • a. de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van de resultaten, gebaseerd op de kwaliteit van de door de betreffende componist vervaardigde werken en de ontwikkeling van het werk. Daarbij wordt gekeken naar muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap;

  • b. de omvang van het werkplan;

  • c. de kwaliteit van het ingediende werkplan;

  • d. de aard van het voorgestelde werk en de functie daarvan voor het Nederlandse muziekleven;

  • e. de (mate van) realisering van eerdere werkplannen

  • f. de produktiviteit van de aanvrager, op basis van vervaardigde composities;

  • g. de kans dat het werk waarvoor een éénjarig stipendium of een driejarig jazz–stipendium wordt aangevraagd daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht. Naarmate het voorgestelde werk van een grotere omvang zal zijn, worden bij de beoordeling van de aanvraag zwaardere eisen gesteld ten aanzien van de mate van waarschijnlijkheid dat het werk daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht.

  • h. en al wat verder van belang kan zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.

Beslissing en bekendmaking beslissing

 • 15a. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 13 bepaalde termijn, nodigt het bestuur de adviescommissies uit om in een gezamenlijke vergadering de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.

 • b. Voor de aanvragen op het gebied van de jazz- en geïmproviseerde muziek wordt een aparte vergadering van het bestuur met de commissies jazz- en geïmproviseerde muziek belegd.

 • 16. In aansluiting op de in het eerste lid bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet toekennen van een stipendium en over de hoogte van de uitkering dat in geval van toekenning wordt gegeven, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.

 • 17. Het bestuur streefternaar de aanvragers zo spoedig mogelijk na de besluitvorming van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.

Toekenningsvoorwaarden

 • 18a. De toekenning van een éénjarig stipendium is verbonden aan de voorwaarde dat tegen het einde van de subsidietermijn, dus voor 1 september, uitgebreid schriftelijk verslag wordt gedaan van de werkzaamheden waartoe het stipendium de componist in staat heeft gesteld.

 • b. Degene aan wie een uitkering in de vorm van een driejarig jazz-stipendium is toegekend, is verplicht jaarlijks tussentijds verslag uit te brengen omtrent alle activiteiten met de resultaten waartoe de ontvangen uitkering hem in staat heeft gesteld. Tevens dient hij jaarlijks een werkplan in te dienen met de voorgenomen projecten voor het volgende jaar.

 • c. Aan een componist die na aanmaning in gebreke blijft verslag te doen van hetgeen waartoe een éénjarig stipendium of driejarig jazz-stipendium hem in staat heeft gesteld, wordt geen nieuwe toekenning verleend.

 • 19. Voor wijzigingen in het werkplan na toekenning van het éénjarig stipendium of driejarig jazz-stipendium, dient de instemming van het bestuur schriftelijk te worden verzocht.

Gecontinueerde honorering

 • 20a. Driejarige jazz-stipendia worden in principe voor 3 achtereenvolgende jaren toegekend.

 • b. Het bestuur blijft echter altijd bevoegd in daartoe naar zijn mening geëigende gevallen een éénjarig stipendium toe te kennen, waaraan geen principebesluit tot continuering is verbonden.

 • c. Realisering van de in dit artikel genoemde continueringen, wordt afhankelijk gesteld van de beschikbare middelen van het Fonds.

 • 21a. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan niet in redelijkheid van het bestuur verwacht mag worden dat het de hoogte of de continuering van het jazz-stipendium handhaaft, mag het een continueringsbesluit naast zich neerleggen.

 • b. Tijdens de continueringsperiode is geen verhoging van het driejarig jazz-stipendium mogelijk.

 • c. Het opschorten van het driejarig jazz-stipendium, voor de gehele of een deel van de continueringsperiode, is niet toegestaan.

Hoogte stipendia

 • 22a. De maximale omvang van een stipendium ten behoeve van de sector algemeen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is 50% van het voor de meerjarige honorering vastgestelde maximumbedrag. Dit bedrag is gerelateerd aan de totale werkgeverslasten van een hoofdvak-docent aan een Nederlands conservatorium. Een toekenning van een stipendium is altijd een percentage (25 % tot 100 %) van het vastgestelde stipendiumbedrag.

 • b. Het teverlenen percentage van het maximaal vastgestelde stipendium hangt af van de kwaliteit van het werk van desbetreffende componist en de omvang van het werkplan .

 • 23. De omvang van een stipendium ten behoeve van de sector jazz- en geïmproviseerde muziek heeft een door het bestuur jaarlijks vastgesteld maximum (in 1995: f 16.000,–) en is geïndexeerd op basis van prijsontwikkeling. Bij de vaststelling van de hoogte van het jazz-stipendium wordt een honorariumtabel gehanteerd, die bij het Fondsbureau kan worden opgevraagd. In de tabel wordt onderscheid gemaakt naar de bewerkelijkheid van het compositorische concept.

Uitbetaling

 • 24a. Stipendia worden in twee termijnen uitbetaald: 50% in de maand september en 50% in de maand maart van het daaropvolgende jaar.

 • b. Driejarige jazz-stipendia worden in twee termijnen uitbetaald: 33% in de maand september en 67% in de maand januari van het daaropvolgende jaar.

Definitieve vaststelling

 • 25a. De toekenning van het éénjarig stipendium wordt door het bestuur definitief vastgesteld na kennisneming van het in artikel 18a genoemde verslag bevattende een overzicht van de compositorische werkzaamheden die in het kader van het stipendium tot stand zijn gekomen.

 • b. De toekenning van het driejarig jazz-stipendium wordt door het bestuur definitief vastgesteld na afloop van de continueringsperiode.

 • c. Indien bij definitieve vaststelling van de toekenning van bovenstaande stipendia wordt geconstateerd dat de componist zijn werkplan in onvoldoende mate heeft gerealiseerd en/of daarin wijzigingen heeft aangebracht zonder de in artikel 19 bedoelde instemming, kan het bestuur besluiten het subsidie lager vast te stellen dan bij de verlening was bepaald en overgaan tot verrekening met nog uit te betalen bedragen of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het reeds uitgekeerde.

Retourneren beoordelingsexemplaren

 • 26a. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, muziekcassettes ed.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd en wordt ervan uitgegaan dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.

 • b. Indien een componist binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.

Regeling bij overlijden

 • 27. Het door het Fonds reeds betaalde deel van het toegekende stipendium wordt bij het overlijden van de componist niet teruggevorderd. De erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op het eventuele resterende bedrag dat nog aan de componist zou zijn uitgekeerd.

 • 28. Indien de componist overlijdt wanneer de continueringsperiode van een aan hem toegekend driejarig jazz–stipendium nog niet is beëindigd, kunnen de erfgenamen geen aanspraak maken op het bedrag dat in het kader van de continuering nog aan de componist zou zijn uitgekeerd.

Bezwaar en beroep

 • 29a. Een aanvrager die zich niet kan verenigen met de beslissing van het Fondsbestuur kan binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing is medegedeeld schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

 • b. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat bij de arrondissements-rechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht.

Regeling meerjarige honorering

Algemene bepalingen

 • 1a. Het bestuur kent jaarlijks, in de voorjaarsprocedure meerjarige honoreringen toe aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.

 • b. Meerjarige honoreringen worden verschaft voor compositorisch werk in de hedendaagse klassieke muziek. Compositorische werken op het gebied van de jazz– en de geïmproviseerde muziek kunnen slechts als ondergeschikt deel van het werkplan worden opgevoerd.

 • 2. Een meerjarige honorering wordt in principe aan een componist toegekend voor een periode van telkens drie aaneengesloten jaren. Na afloop van de drie jaar kan de componist een aanvraag tot voortzetting van een meerjarige honorering waaronder begrepen een aanvraag tot wijziging van het vastgestelde percentage van het honorarium indienen.

 • 3a. Bewerkingen kunnen niet worden opgevoerd als onderdeel van het compositorische werk binnen de meerjarige honorering.

 • b. Muziekwerken voor film-, video-, dans- en theaterprodukties worden niet als onderdeel van het werkplan aangemerkt, tenzij deze voorgestelde muziekwerken kunnen worden beschouwd als autonome werken die onafhankelijk van bovengenoemde produkties kunnen worden uitgevoerd.

 • 4. Aanvragen van componisten die niet beschikken over een oeuvre van naar het oordeel van het bestuur voldoende omvang, worden niet in behandeling genomen.

Aanvraagprocedure

 • 5. Meerjarige honoreringen moeten door de componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.

 • 6a. Aanvraagformulieren voor meerjarige honoreringen zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijn in de voorjaarsprocedure is 15 februari van dat jaar.

 • b. De aanvragen dienen uiterlijk op de in het vorige lid genoemde sluitingstermijn volledig ingevuld en ondertekend in het bezit te zijn van het secretariaat van het Fonds.

 • c. Aanvragen die het secretariaat na deze sluitingsdatum bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door nietbelanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.

 • d. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.

 • 7a. Op het aanvraagformulier dient de componist melding te maken van:

  • persoonsgegevens;

  • een gedetailleerd werkplan met de in een periode van drie jaar te vervaardigen werken;

  • gegevens over de concrete uitvoeringsmogelijkheden van de genoemde werken;

  • opgave van overige beroepswerkzaamheden.

 • b. Een aanvrager aan wie eerder een meerjarige honorering is toegekend, waarvan de driejarige continueringstermijn per 1 september is afgelopen, dient in de daaraan voorafgaande voorjaarsprocedure een aanvraag in te dienen om voor een aansluitende, nieuwe meerjarige honorering in aanmerking te kunnen komen. Deze aanvraag dient, naast de in het vorige lid vermelde gegevens, een gedetailleerd verslag te bevatten van de compositorische werkzaamheden verricht gedurende de gehele periode waarin de vorige meerjarige honorering is ontvangen.

 • c. Onder werkplan wordt verstaan een zo volledig mogelijke samenvatting of omschrijving van voorgenomen compositorische werkzaamheden, in principe gericht op uitvoering.

 • 8. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.

Voorbereiding

 • 9. Alvorens te beslissen over een ingediende aanvraag om toekenning van een meerjarige honorering, wint het bestuur het oordeel in van twee voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen, onafhankelijk van elkaar werkende adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze adviescommissies worden bijgestaan door het hoofd van het secretariaatsbureau of haar plaatsvervangster.

 • 10. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan twee maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen.

Beoordeling

 • 11. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 21d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet toekennen van een meerjarige honorering op grond van de volgende (combinatie van) factoren, waarvan de kwaliteitsfactor voorop staat:

  • a. de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van de resultaten, gebaseerd op de kwaliteit van de door de betreffende componist vervaardigde werken en de ontwikkeling van het werk. Daarbij wordt gekeken naar muzikale zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vakmanschap;

  • b. de omvang van het ingediende werkplan;

  • c. de (mate van) realisering van eerdere werkplannen;

  • d. de produktiviteit van de aanvrager, op basis van vervaardigde composities;

  • e. de omvang en aard van de overige beroepswerkzaamheden;

  • f. de kans dat de werken waarvoor een meerjarige honorering wordt aangevraagd daadwerkelijk ten gehore zullen worden gebracht. Naarmate het voorgestelde werk van een grotere omvang is, worden bij de beoordeling van de aanvraag zwaardere eisen gesteld ten aanzien van de mate van waarschijnlijkheid dat het werk daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht;

  • g. en al wat verder van belang kan zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.

Beslissing en bekendmaking beslissing

 • 12. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 10 bepaalde termijn, nodigt het bestuur de adviescommissies uit om in een gezamenlijke vergadering de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.

 • 13. In aansluiting op de in het vorige artikel bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet toekennen van een meerjarige honorering en over de hoogte van de uitkering dat in geval van toekenning wordt gegeven, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.

 • 14. Het bestuur streeft ernaar de aanvragers zo spoedig mogelijk na de besluitvorming van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.

Toekenningsvoorwaarden

 • 15a. De toekenning, alsmede de continuering van de meerjarige honorering is verbonden aan de voorwaarde dat, jaarlijks voor een nader bekend te maken datum uitgebreid schriftelijk verslag wordt gedaan van de compositorische activiteiten in het afgelopen jaar en van de resultaten waartoe de uitkering hem in staat heeft gesteld.

 • b. Aan een componist die na aanmaning in gebreke blijft verslag te doen van hetgeen waartoe een stipendium of een meerjarige honorering hem in staat heeft gesteld, wordt geen nieuwe toekenning c.q. continuering van de meerjarige honorering verleend.

 • 16. Voor wijzigingen in het werkplan na toekenning van de meerjarige honorering, dient de instemming van het bestuur schriftelijk te worden verzocht.

Gecontinueerde honorering

 • 17a. Meerjarige honoreringen worden in principe voor 3 achtereenvolgende jaren toegekend, ingaande per september van het jaar van aanvraag.

 • b. Het bestuur is bevoegd in daartoe naar zijn mening geëigende gevallen een éénjarige honorering toe te kennen, waaraan geen principebesluit tot continuering is verbonden.

 • c. Realisering van de in dit artikel genoemde continueringen, wordt afhankelijk gesteld van de beschikbare middelen van het Fonds.

 • 18a. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan niet in redelijkheid van het bestuur verwacht mag worden dat het de hoogte of de continuering van de meerjarige honorering handhaaft, mag het een continueringsbesluit naast zich neerleggen.

 • b. De ontvanger van een meerjarige honorering dient door middel van het in artikel 15 bedoelde verslag het bestuur in staat te stellen de ontwikkeling van de produktie in relatie tot de toegekende gelden te volgen.

 • c. Het opschorten van de meerjarige honorering, voor de gehele of een deel van de continueringsperiode, is niet toegestaan.

 • 19. Tijdens de continueringsperiode kan verhoging van de meerjarige honorering worden aangevraagd. Over desbetreffende aanvraag wordt advies ingewonnen bij de adviescommissies. Het bestuur beslist op grond van de in artikel 11 genoemde factoren.

 • 20. Tegen het einde van de continueringstermijn vindt een evaluatie plaats, waarbij de produktie en de kwaliteit van het compositorische werk dat tot stand is gekomen in de driejaarlijkse periode, in relatie tot het over deze periode ingediende werkplan, worden beoordeeld.

Hoogte meerjarige honoreringen

 • 21. De maximale omvang van een meerjarige honorering wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Deze is gerelateerd aan de totale werkgeverslasten van een hoofdvak-docent aan een Nederlands conservatorium. Een toekenning van een meerjarige honorering is altijd een percentage van dit maximum bedrag.

 • 22. Het te verlenen percentage van de maximaal vastgestelde meerjarige honorering hangt af van de kwaliteit van het werk van desbetreffende componist en de omvang van het werkplan.

 • 23. De hoogte van het in de vorm van een meerjarige honorering te betalen bedrag kan, afhankelijk van de het Fonds ter beschikking staande middelen, na het eerste jaar van de toekenning worden verlaagd.

Definitieve vaststelling

 • 25a. De toekenning van de meerjarige honorering wordt door het bestuur definitief vastgesteld na afloop van de continueringsperiode.

 • b. Indien bij definitieve vaststelling van de toekenning van de meerjarige honorering wordt geconstateerd dat de componist zijn werkplan in onvoldoende mate heeft gerealiseerd en/of daarin wijzigingen heeft aangebracht zonder de in artikel 16 bedoelde instemming, kan het bestuur besluiten het subsidie lager vast te stellen dan bij de verlening was bepaald en overgaan tot verrekening met nog uit te betalen bedragen of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het reeds uitgekeerde.

Retourneren beoordelingsexemplaren

 • 26. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, muziekcassettes ed.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd en wordt ervan uitgegaan dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.

 • 27. Indien een componist binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.

Regeling bij overlijden

 • 28. Indien de componist overlijdt wanneer de continueringsperiode van een aan hem/haar toegekende meerjarige honorering nog niet is beëindigd, kunnen de erfgenamen geen aanspraak maken op de kwartaalbedragen die in het kader van de continuering nog aan de componist zouden zijn uitgekeerd.

Bezwaar en beroep

 • 29a. Een aanvrager die zich niet kan verenigen met de beslissing van het Fondsbestuur kan binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing is medegedeeld schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 • b. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat bij de arrondissements-rechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht.

Naar boven