Regeling vergoedingen WOG

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2007

Regeling vergoedingen WOG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, artikel 23a, tweede en derde lid, van het Besluit registratie geneesmiddelen, de artikelen 47, derde lid, en 56, vierde lid, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten en artikel II van het Besluit tot wijziging van het Besluit registratie geneesmiddelen van 7 oktober 1996 (Stb. 533);

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet op Geneesmiddelenvoorziening;

b. A-fabrikant:

ieder aan wie krachtens artikel 2, eerste lid, onder d, van de wet vergunning is verleend tot het bereiden van farmaceutische producten en het afleveren daarvan;

c. A/d-fabrikant:

ieder aan wie krachtens artikel 2, eerste lid, onder d, van de wet vergunning is verleend tot het bereiden van farmaceutische producten, waaronder begrepen het verstrekken van loonopdrachten aan andere fabrikanten en loonfabrikanten en het afleveren daarvan;

d. A/a-fabrikant:

ieder aan wie krachtens artikel 2, eerste lid, onder d, van de wet vergunning is verleend tot het door andere fabrikanten en loonfabrikanten doen bereiden van farmaceutische producten en het afleveren daarvan.

2. Vergoedingen voor vergunningen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

De jaarlijks verschuldigde vergoeding bedraagt voor een vergunning, verleend aan:

  • a. een A-fabrikant of een A/d-fabrikant: € 5 672,25;

  • b. een loonfabrikant of een paralelgroothandelaar [tekstcorrectie :"Paralelgroothandelaar"moet zijn "Parallelgroothandelaar"] : € 5 672,25;

  • c. een A/a-fabrikant, een importeur of een groothandelaar: € 1 021,01.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

In afwijking van artikel 2, onder a en c, bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor de in die bepalingen bedoelde vergunningen, indien zij strekken tot:

  • a. het fabriceren dan wel importeren uitsluitend ten behoeve van het afleveren aan tandartsen van farmaceutische producten die in de uitoefening van hun beroep wordt worden gebruikt:€ 142,94;

  • b. het uitsluitend afleveren aan tandartsen van de onder a bedoelde producten: € 31,76.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Een vergoeding als bedoeld in deze paragraaf is voor de eerste maal verschuldigd 30 dagen na dagtekening van de vergunning en vervolgens in de maand januari van elk daaropvolgend kalenderjaar.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Ingeval een in deze paragraaf bedoelde vergunning wordt verleend na 31 januari van een kalenderjaar wordt op de voor die vergunning verschuldigde jaarlijkse vergoeding voor dat kalenderjaar een aftrek toegepast van 1/12 van de verschuldigde vergoeding voor elke kalendermaand, voorafgaande aan de maand waarin de vergunning is verleend.

3. Registratievergoedingen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

In deze paragraaf wordt verstaan onder ’het besluit’: het Besluit registratie geneesmiddelen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

De vergoeding, bedoeld in artikel 15 van het besluit, is voor de eerste maal verschuldigd op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het farmaceutisch product in een register is ingeschreven en vervolgens op 1 januari van elk daarop volgend jaar. De jaarlijkse vergoeding is niet langer verschuldigd indien op 31 december van het voorafgaande jaar een inschrijving is doorgehaald of vervallen.

4. Vergoeding onderzoek en controle met betrekking tot de parallel-groothandelaar

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

  • 1 In dit artikel wordt verstaan onder ’het besluit’: het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten.

  • 2 Voor een in artikel 47, eerste lid, van het besluit bedoeld onderzoek, verricht door een ingevolge dat lid aangewezen overheidsinstelling, is een vergoeding verschuldigd gelijk aan de door die instelling werkelijk gemaakte kosten.

  • 3 De verschuldigde vergoeding voor een in artikel 47, eerste lid, van het besluit bedoelde controle van protocollen bedraagt € 61,26.

  • 4 Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een onderzoek onderscheidenlijk controle als bedoeld in artikel 56, tweede lid, van het besluit.

6. Wijze betaling vergoedingen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

De betaling van de in de paragrafen 2 en 4 onderscheidenlijk de paragrafen 3 en 5, bedoelde vergoedingen vindt plaats uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de daartoe strekkende rekening door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderscheidenlijk het College ter beoordeling van geneesmiddelen aan de betrokkene is verzonden.

7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Het Besluit vergoedingen Wet op de Geneesmiddelenvoorziening wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen WOG.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

.
Naar boven