Vaststelling mandaten Decentralisatie Impuls

[Regeling vervallen per 18-12-2013.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 19-03-1997 t/m 17-12-2013

Vaststelling mandaten Decentralisatie Impuls

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met Gedeputeerde Staten van de provincies;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

  • 1 Gedeputeerde Staten van de onderscheiden provincies zijn, ieder voor hun provincie, gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de volgende besluiten te nemen:

  • 3 Gedeputeerde Staten zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende tegen de in het eerste lid bedoelde besluiten ingediende bezwaarschriften.

  • 4 Gedeputeerde Staten zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij schriftelijke stukken in te dienen bij de administratieve rechter betreffende de in het eerste en derde lid bedoelde besluiten.

  • 5 Gedeputeerde Staten zijn gemachtigd ter zitting van de administratieve rechter namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het woord te voeren betreffende de in het eerste en derde lid bedoelde besluiten.

  • 6 Gedeputeerde Staten zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in verband met de in het eerste lid bedoelde besluiten al het noodzakelijke te verrichten en met betrekking daartoe alle handelingen uit te voeren, waaronder ook de vertegenwoordiging in rechte.

  • 7 Gedeputeerde Staten zijn gemachtigd anderen, namens hen, besluiten als bedoeld in het eerste , derde, vierde, vijfde en zesde lid, te doen nemen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

  • 1 In door gedeputeerde staten genomen besluiten als bedoeld in artikel 1, wordt tot uitdrukking gebracht dat de besluitvorming is geschied namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

  • 2 Voor zover de besluitvorming geschiedt krachtens ondermandaat wordt dit tot uitdrukking gebracht. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

Deze beschikking treedt in de plaats van eerdere beschikkingen tot mandaat inzake de in artikel 1 genoemde besluiten, behoudens voor zover het aangelegenheden betreft die voor 1 januari 1996 aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-12-2013]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 december 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven