Besluit beëindiging verplichte periode ATF

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Besluit beëindiging verplichte periode ATF

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende,

dat op grond van artikel 3 lid 1 van het Besluit overgangsregeling ATF en SMF, KPN als houder van een machtiging krachtens artikel 17 van de Wet op de Telecommunicatie Voorzieningen verplicht is ATF 3 aan een ieder aan te bieden tot een door mij te bepalen tijdstip waarop naar mijn oordeel de diensten van tenminste één van de houders van een vergunning voor GSM een met ATF 3 vergelijkbaar aanbod hebben bereikt;

dat de diensten die door KPN als houder van een vergunning voor GSM worden aangeboden zich inmiddels zodanig hebben ontwikkeld dat sprake is van een met ATF 3 vergelijkbaar aanbod als boven bedoeld;

dat ik derhalve het moment aangebroken acht om de hiervoor vermelde verlichting van KPN te beëindigen;

dat KPN als houder van de hiervoor bedoelde machtiging overigens wel gerechtigd is om ATF 3 te blijven aanbieden.

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Besluit overgangsregeling ATF en SMF;

Besluit:

de verplichting voor KPN tot het aan een ieder aanbieden van ATF 3 te beëindigen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1996.

Met ingang van die datum vervalt mijn besluit van 18 augustus 1994, HDTP/94/19246 (Besluit mobiele telecommunicatie ATF 3 verplichte periode) en is mijn besluit van 18 augustus 1994, HDTP/94/19306 (Besluit mobiele telecommunicatie ATF 3 niet verplichte periode en SMF 3) van toepassing op het aanbieden van ATF 3 door KPN.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 22 december 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven