Aanpassing Delegatiebesluit 1993

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 21-09-2004

Aanpassing Delegatiebesluit 1993

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen;

gezien de adviezen van 29 mei en 24 november 1995 van de Stichting van de Arbeid;

Besluit:

Artikel II

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Voor de behandeling van verzoeken om toestemming tot beëindiging van de arbeidsverhouding die zijn ingediend vóór 1 januari 1996 en die na die datum ten gevolge van de besluiten van 6 en 13 juli 1995 van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (Stcrt. 1995, nr. 142) alsmede het besluit van 21 december 1995 van dat orgaan juncto artikel 6, eerste lid van het Delegatiebesluit 1993 onderdeel gaan uitmaken van voornemens als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet melding collectief ontslag, en voor de verplichting tot melding van op die verzoeken betrekking hebbende ontslagvoornemens, wordt in afwijking van artikel 6, eerste lid van het Delegatiebesluit 1993 uitgegaan van de indeling in werkgebieden zoals deze gold vóór 1 januari 1996.

Artikel III

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven