Besluit verhoging van basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen

[Regeling vervallen per 25-12-2010.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 24-12-2010

Besluit van 21 december 1995, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 1995, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/95/5081-I;

Gelet op artikel 13, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 14 december 1995, nr. W12.95.0636);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1995, nr. SV/VP/95/5081-II;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 550,76, f 687,24 respectievelijk f 796,64.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-12-2010]

  • 1 Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 1995 ingediende voorstel van wet Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (Technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen; Kamerstukken I 1995/96, 24 326, nr. 119) tot wet wordt verheven en op of voor 1 januari 1996 in werking treedt, treedt dit besluit op 1 januari 1996 in werking.

  • 2 Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 1995 ingediende voorstel van wet Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (Technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen; Kamerstukken I 1995/96 24 326, nr. 119) tot wet wordt verheven en na 1 januari 1996 in werking treedt, treedt dit besluit op dat zelfde tijdstip in werking en werkt het terug tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven