Wijzigingswet Ziektewet, enz. (technische verbetering in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 09-05-2006

Wet van 21 december 1995, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in verband met enige gebleken onvolkomenheden in de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de Wet terugdringing ziekteverzuim, wenselijk is een aantal sociale zekerheidswetten aan te passen en dat het wenselijk is nog enige andere wijzigingen daarin aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XII

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 In afwijking van artikel XI, onderdeel D, vervalt hoofdstuk IV van de Algemene Kinderbijslagwet voor een verzekerde die over het vierde kwartaal van 1995 recht heeft op kinderbijslag voor een kind:

    • a. als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel a, of voor een kind dat op 30 september 1995 17 jaar oud is, eerst op het moment dat dat kind ophoudt te studeren aan de opleiding die het op de eerste dag van dat kwartaal volgde of aanspraak krijgt op een tegemoetkoming in de studie-kosten als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet tegemoetkoming studiekosten;

    • b. als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel b, en in artikel 26, tweede lid, eerste op het tijdstip waarop de Algemene bijstandswet in werking treedt.

Artikel XLVIII

[Vervallen per 10-05-2006]

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 juni 1995 ingediende voorstel van Wet houdende privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet privatisering ABP; 24 205) tot wet wordt verheven en eerder of gelijktijdig met artikel XXII of XXIII van deze wet in werking treedt, wordt dat artikel of worden die artikelen voor de toepassing van eerstbedoelde wet beschouwd in werking te zijn getreden voor die wet.

Artikel XLIX

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 2 Artikel IV, onderdeel I, onder 1, treedt in werking direct na het tijdstip waarop artikel I, onderdeel X, onder 1°, van de wet van 22 december 1994, Stb. 955, in werking treedt.

  • 4 Artikel XXI, de onderdelen A en B, treden in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina