Algemene nabestaandenwet

Geldend van 01-07-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingAnw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007795
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 3. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
 4. Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)
 5. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 6. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 7. Besluit ex artikel 66a ANW
 8. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 9. Besluit regels export uitkeringen
 10. Besluit tegemoetkoming Anw-ers
 11. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 12. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 13. Controlevoorschriften Anw
 14. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 15. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 16. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 17. Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019
 18. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 19. Regeling terugvordering geringe bedragen
 20. Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
 21. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
 22. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
 23. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 24. Remigratiebesluit
 25. Tijdelijk besluit Bijzondere regels voor de samenloop van een militair nabestaandenpensioen en een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet
 26. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 27. Verzamelbesluit SZW 2017
 28. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: II
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:1, 2:4, 2:6, 4:1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 35
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 53
 6. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 22a, 22b, 22c, 24, 25a, 54, 67a, 67b, 67c, 69, 70a, 95, 99, 134, 145a, 145b, 145c, 147, 148a
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 8. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
  Circulaired.divisie: B
 9. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus
  Artikel: 6
 11. Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)
  Artikel: 1
 12. Besluit SUWI
  Bijlage: II
 13. Besluit Wfsv
  Artikelen: 3.1, 3.3, 3.4
 14. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3
 15. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 1
 16. Besluit ex artikel 66a ANW
  Artikel: 1
 17. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 14
 18. Besluit gewetensbezwaren militaire dienst
  Artikel: 46
 19. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 20. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 7, 13
 21. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 35
 22. Besluit tegemoetkoming Anw-ers
  Artikel: 7
 23. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 21b, 21c, 22
 24. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 25. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 26. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 1
 27. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 28. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 29. Controlevoorschriften Anw
  Artikel: 1
 30. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
  Tekst: tekst
 31. Garantiewet Surinaamse pensioenen
  Artikel: 6
 32. Instellingswet Bijstandkorps burgerlijke rijksambtenaren bestemd voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea
  Artikel: 23
 33. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
  Tekst: tekst
 34. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XIX
 35. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 6, 42, 48a
 36. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 67, 68
 37. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 38. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 39. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: B
 40. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: B
 41. Participatiewet
  Artikelen: 6, 7, 10, 60a
 42. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 43. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 44. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikel: 3
 45. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikel: 3
  Bijlagen: 6, 27
 46. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 2
 47. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 48. Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
  Artikel: 1
 49. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 50. Remigratiewet
  Artikelen: 6d, 6f
 51. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: I
 52. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Paragraaf: Tweede Hoofdstuk. Samenloop van Indonesisch weduwepensioen of Indonesische wezenonderstand met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 7, 22a, 26, 27, 27a, 27b
 53. Successiewet 1956
  Artikel: 32
 54. Tijdelijk besluit Bijzondere regels voor de samenloop van een militair nabestaandenpensioen en een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 1, 3, 5
 55. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 56. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6
 57. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 58. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 59. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 4.2.6
 60. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: II
 61. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: II
 62. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: II
 63. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: II
 64. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: II
 65. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: II
 66. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: IIA
 67. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: II
 68. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: II
 69. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: II
 70. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVh
 71. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 72. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 73. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 74. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.15
 75. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 76. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Hoofdstuk: Derde
  Artikelen: 9, 10, 19b, 19c, 23, 26a
 77. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 78. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 46
 79. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: VII, XIV
 80. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: II
 81. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikelen: 3, 6
 82. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikelen: 12, 20
 83. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikelen: 16, 23
 84. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 20
 85. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: XIV
 86. Wet financiering sociale verzekeringen
  Paragraaf: 1
  Artikel: 2
 87. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XI
 88. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: II
 89. Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
  Artikelen: III, VII
 90. Wet inkomensaanvulling 2005
  Artikel: IX
 91. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 92. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 93. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 94. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 95. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: V
 96. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 97. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 18, 18b, 18c, 18f
 98. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: VII, XVI
 99. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34, 35
 100. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 3.17
 101. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: V
 102. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: II
 103. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 104. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: II
 105. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
  Artikelen: II, V
 106. Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (maatstaf duur recht op uitkering e.a.)
  Artikel: III
 107. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: XIV
 108. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: VII
 109. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: VII
 110. Ziektewet
  Artikel: 45g
Terug naar begin van de pagina