Wijzigingswet Wet Infrastructuurfonds, enz. (herziening voeding Infrastructuurfonds)

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Wet van 21 december 1995, tot wijziging van de Wet Infrastructuurfonds en de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (herziening van de voeding van het Infrastructuurfonds)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het begrotingsbeleid wenselijk is de voeding van het Infrastructuurfonds te herzien en daartoe de Wet Infrastructuurfonds en de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Onze Minister van Financiën zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de gevolgen van het in artikel 31 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bedoelde nihiltarief voor motorrijtuigen die zijn ingericht en bestemd om hoofdzakelijk te worden aangedreven door een elektromotor.

Artikel IV

Voor een motorrijtuig waarvoor vóór 1 januari 1996 infrastructuurtoeslag is voldaan over een tijdvak dat geheel of gedeeltelijk valt na 31 december 1995, wordt de infrastructuurtoeslag die kan worden toegerekend aan een tijdvak of gedeelte daarvan dat valt na 31 december 1995, geacht motorrijtuigenbelasting te zijn.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1995

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven