Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 04-02-1996 t/m heden

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 8b, 23, 30b, 36, 45, 46 en 47a van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de artikelen 11, 13, 15, 28 en 34a van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 22 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965, de artikelen 4, 18 en 19 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, artikel 33 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 6, 7 en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 26 van de Invorderingswet 1990;

Besluit:

Artikel XI

Met betrekking tot gevallen waarin een S&O-vermindering heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dat luidde op 31 december 1995, blijven de bepalingen van artikel 1, tweede lid, onderdelen q en r, en hoofdstuk VA van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 van kracht naar de tekst zoals die luidde op 31 december 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen I tot en met VII, die ter inzage worden gelegd op de Directie Wetgeving Directe Belastingen van het Ministerie van Financiën.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend.

Naar boven