Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1996

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-11-1997 t/m 31-01-2005

Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1996

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Voor de maanden november en december van het jaar 1997 wordt de procentuele premie geneeskundige verzorging politie vastgesteld op 4,09% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werkgeversbijdrage van 3,27% en een werknemersbijdrage van 0,82%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De nominale premie geneeskundige verzorging politie ten laste van de verzekerden bedraagt per maand:

voor de niet AOW-gerechtigde deelnemer f 25,75

voor het gezinslid van de niet AOW-gerechtigde deelnemer f 25,75

voor de AOW-gerechtigde deelnemer f 60,75

voor het AOW-gerechtigde gezinslid van de deelnemer f 60,75

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

voor groep A:

het salarisbedrag behorend bij het maximum van salarisschaal 8, salarisanciënniteit 8, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie, verhoogd met de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie;

voor groep B:

het salarisbedrag behorend bij schaal 11, salarisanciënniteit 6, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie, verhoogd met de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1996.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

Directeur-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid

,

H.C.J.L. Borghouts

Naar boven