Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Wet toezicht effectenverkeer 1995

De minister van Financiën,

Gelet op de richtlijnen 79/279/EEG, 80/390/EEG, 82/121/EEG, 87/345/EEG, 89/298/EEG, 90/211/EEG, de richtlijn kapitaaltoereikendheid en de richtlijn beleggingsdiensten, alsmede op de artikelen 27, tweede lid, en 40, vierde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet op het financieel toezicht;

b. besluit:

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

c. de Autoriteit Financiële Markten:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten

d. richtlijn nr. 2001/34/EG:

richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd (PbEG L 184);

e. verordening ratingbureaus:

verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (PbEU L 302);

Artikel 2

Het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V. geeft, tezamen met deze regeling, uitvoering aan richtlijn nr. 2001/34/EG.

Artikel 3

Euronext Amsterdam N.V. wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van richtlijn nr. 2001/34/EG, behoudens voorzover het de artikelen 68, tweede en derde lid, 69, 81, tweede tot en met vierde lid, 82, 83 en 84 van deze richtlijn betreft.

Artikel 4

Euronext Amsterdam N.V. neemt alle geoorloofde en dienstige maatregelen om te voorkomen dat de personen die bij haar werkzaam zijn of zijn geweest de vertrouwelijke informatie die zij uit hoofde van hun functie ontvangen of hebben ontvangen aan iemand bekendmaken, tenzij zulks krachtens wettelijk voorschrift geschiedt.

Artikel 5

Overeenkomstig artikel 106 van richtlijn nr. 2001/34/EG, brengt Euronext Amsterdam N.V. de dienstige samenwerking tot stand met de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten.

Artikel 6

De regels die de Autoriteit Financiële Markten krachtens het besluit heeft gesteld, geven, voor zover zulks nog niet is geschied bij het besluit, uitvoering aan de richtlijn beleggingsdiensten.

Artikel 7

  • 1 De Autoriteit Financiële Markten wordt aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de verordening ratingbureaus.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten toezicht effectenverkeer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven