Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-04-1996 t/m 31-12-2005

Wet van 20 december 1995, tot wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheden tot identificatie van verzekerden in de zin van de Ziekenfondswet te vereenvoudigen door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van die sociale ziektekostenverzekering in te voeren, alsmede enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G, van deze wet zijn ingeschreven bij een ziekenfonds, delen uiterlijk binnen een maand nadat het ziekenfonds hen schriftelijk daarom heeft verzocht hun sociaal-fiscaal nummer mee aan dat ziekenfonds.

Het vorenbedoeld verzoek wordt gedaan binnen twee maanden na het tijdstip waarop vorenbedoeld artikel in werking is getreden.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 1995

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven