Wijziging uitvoeringsregelingen w.z.v. in verband met wijziging meldingsregime

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 27-08-2004

Wijziging uitvoeringsregelingen w.z.v. in verband met wijziging meldingsregime

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 1, vierde lid, 6, tweede lid, en 9, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit begripsomschrijvingen Wet ziekenhuisvoorzieningen.]

Artikel II

[Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit uitzondering toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen.]

Artikel III

[Vervallen per 28-08-2004]

Indien met betrekking tot bouw waarvoor ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Besluit uitzondering toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen kan worden volstaan met een kennisgeving, vóór het inwerkingtreden van deze regeling een verklaring als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen is aangevraagd, geldt die aanvraag als de bovenbedoelde kennisgeving.

Artikel IV

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina