Vaststelling omroepbijdrage

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-12-2008

Vaststelling omroepbijdrage

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Overwegende, dat de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex voor de gezinsconsumptie over het kalenderjaar 1994 ten opzichte van het kalenderjaar 1993 met 2,74% is gestegen;

Voorts overwegende, dat de omroepbijdrage sedert 1 januari 1995 negenentachtig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en tweeënvijftig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B bedraagt;

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De omroepbijdrage bedraagt f 91,- (eenennegentig gulden) voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en f 53,- (drieënvijftig gulden) voor de hoofdsom van omroepbijdrage B.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Nuis

Naar boven