Besluit Instelling Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-04-1996 t/m heden

Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 15 december 1995 houdende de instelling van de Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 4, achtste lid, laatste volzin, en artikel 21, zevende lid, tweede volzin, en artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

Gelet op de Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Gevolmachtigde Agent;

Gelet op de Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 1995;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.

de raad:

de Sociaal-Economische Raad;

b.

de commissie:

de Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.

§ 2. Samenstelling

Artikel 2

  • 1 Er is een Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.

  • 2 De commissie telt zes leden. Voor elk lid kan een plaatsvervanger worden benoemd.

  • 3 De leden van de commissie worden benoemd door de raad.

  • 4 Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door het secretariaat van de raad.

§ 3. Taken

Artikel 3

  • 1 De commissie neemt de vakproeven af die zijn voorzien in de Verordening Vakbekwaamheid Gevolmachtigde Agent en de Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 1995.

  • 2 Een vakproef wordt afgenomen door drie leden van de commissie.

  • 3 De commissie kan nadere regelen stellen met betrekking tot haar werkwijze.

Den Haag, 15 december 1995

Th. Quené

voorzitter

R. Gerritse

algemeen secretaris

Naar boven