Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1996)

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Wet van 15 december 1995 houdende wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het kader van het belastingplan 1996 met het oog op werkgelegenheid en koopkracht in de loon- en inkomstenbelasting een aantal tariefmaatregelen te treffen, mede in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting, het arbeidskostenforfait te verhogen en faciliteiten ten behoeve van beginnende ondernemers in te voeren alsmede enkele maatregelen in de vermogensbelasting en de vennootschapsbelasting te treffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

In artikel 53a, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 1997 in de tarieftabel het in kolom IV eerstvermelde percentage vervangen door: 6,2. Voorts wordt met ingang van dat jaar het in kolom III eerstvermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 6,2% te nemen van het in kolom II eerstvermelde bedrag en de uitkomst van die berekening naar beneden af te ronden op hele guldens. Ten slotte wordt met ingang van dat jaar het in kolom III als tweede vermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 50% te nemen van het verschil van het in kolom I eerstvermelde bedrag en het in kolom II als tweede vermelde bedrag, en de uitkomst van deze berekening naar beneden af te ronden op hele guldens en te verhogen met het op basis van de vorige volzin berekende in kolom III eerstvermelde bedrag.

Artikel IV

In artikel 53a, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 1998 in de tarieftabel het in kolom IV eerstvermelde percentage vervangen door: 4,9. Voorts wordt met ingang van dat jaar het in kolom III eerstvermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 4,9% te nemen van het in kolom II eerstvermelde bedrag en de uitkomst van die berekening naar beneden af te ronden op hele guldens. Ten slotte wordt met ingang van dat jaar het in kolom III als tweede vermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 50% te nemen van het verschil van het in kolom I eerstvermelde bedrag en het in kolom II als tweede vermelde bedrag, en de uitkomst van deze berekening naar beneden af te ronden op hele guldens en te verhogen met het op basis van de vorige volzin berekende in kolom III eerstvermelde bedrag.

Artikel VII

In artikel 20a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 1997 in de tarieftabel het in kolom IV eerstvermelde percentage vervangen door: 6,2. Voorts wordt met ingang van dat jaar het in kolom III eerstvermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 6,2% te nemen van het in kolom II eerstvermelde bedrag en de uitkomst van die berekening naar beneden af te ronden op hele guldens. Ten slotte wordt met ingang van dat jaar het in kolom III als tweede vermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 50% te nemen van het verschil van het in kolom I eerstvermelde bedrag en het in kolom II als tweede vermelde bedrag, en de uitkomst van deze berekening naar beneden af te ronden op hele guldens en te verhogen met het op basis van de vorige volzin berekende in kolom III eerstvermelde bedrag.

Artikel VIII

In artikel 20a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 1998 in de tarieftabel het in kolom IV eerstvermelde percentage vervangen door: 4,9. Voorts wordt met ingang van dat jaar het in kolom III eerstvermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 4,9% te nemen van het in kolom II eerstvermelde bedrag en de uitkomst van die berekening naar beneden af te ronden op hele guldens. Ten slotte wordt met ingang van dat jaar het in kolom III als tweede vermelde bedrag vervangen door het bedrag dat wordt berekend door 50% te nemen van het verschil van het in kolom I eerstvermelde bedrag en het in kolom II als tweede vermelde bedrag, en de uitkomst van deze berekening naar beneden af te ronden op hele guldens en te verhogen met het op basis van de vorige volzin berekende in kolom III eerstvermelde bedrag.

Artikel XI

Bij algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat in bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, met ingang van 1 januari 1996, onderdeel b, nummer 17 vervalt.

Artikel XV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1996 met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1995

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven