Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (wijziging van enige fiscale [...] van lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf)

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Wet van 15 december 1995 tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet op belastingen van rechtsverkeer (wijziging van enige fiscale wetten in het kader van lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op het bevorderen van de werkgelegenheid wenselijk is de positie van het midden- en kleinbedrijf te versterken door fiscale maatregelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

Artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 vindt geen toepassing met betrekking tot de na de totstandkoming van deze wet door Onze Minister krachtens het vierde lid van dat artikel te treffen regeling welke ertoe strekt de willekeurige afschrijving van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen door een belastingplichtige ten aanzien van wie artikel 44m, derde lid, van die wet toepassing vindt, te beperken tot het investeringsbedrag waarop artikel 11, eerste lid, van die wet ten hoogste toepassing vindt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven