Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 18-02-2010 t/m 31-12-2012

Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 25, eerste lid en 37, 38, 39, 40, 43 en 44 van de Drank en Horecawet en op artikel 8 van het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt onder de wet verstaan de Drank- en Horecawet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 of een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de wet, geschiedt door indiening van een volledig ingevuld formulier, dat overeen komt met het daartoe in het tweede lid aangewezen model, dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling, een en ander vergezeld van

    .

  • 2 Aangewezen wordt als model voor de aanvraag tot verlenen van:

    • a. een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf door natuurlijk personen of rechtspersonen, met uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ... Model A met bijlage

    • b. een vergunning tot het uitoefenen van het horecabedrijf door rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ... Model B

    • c. een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de wet ... Model C

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Een besluit tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet, wordt gesteld op een formulier dat overeen komt met het daartoe als model D in de bijlage bij deze regeling opgenomen model.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De afmetingen van de formulieren zijn 207 x 294 mm.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

De Beschikking aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Model A

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 34895.png
Bijlage 34896.png
Bijlage 34897.png
Bijlage 34898.png
Bijlage 34899.png
Bijlage 34900.png

Bijlage bij Model A

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 34901.png

Model B

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 34902.png
Bijlage 34903.png
Bijlage 34904.png
Bijlage 34905.png

Model C

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 34906.png
Bijlage 34907.png

Model D

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bijlage 34908.png
Bijlage 34909.png
Bijlage 34910.png
Naar boven