Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet

[Regeling vervallen per 23-06-2015.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 18-02-2010 t/m 22-06-2015

Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, vijfde lid van de Drank- en Horecawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-06-2015]

Als bewijsstukken waaruit blijkt dat een leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne worden aangewezen:

  • a. een verklaring afgegeven door de examencommissie van de Svh Onderwijscentrum te Zoetermeer, dat is gebleken dat betrokkene voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 8, vierde lid van de Drank- en Horecawet, dan wel in het bezit is van een diploma of certificaat uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die qua kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd;

  • b. een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-06-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-06-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E. Borst-Eilers

Naar boven