Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 12-10-1996 t/m 30-12-2004

Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 2.3.1, eerste lid, derde volzin, artikel 12.3.35, eerste en derde lid, juncto artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

b. het Bekostigingsbesluit:

het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

c. de welzijnsregeling:

de Welzijnsregeling inburgering nieuwkomers;

d. educatieve component:

de educatieve component van de inburgering, bedoeld in artikel 2.3.1, eerste lid, derde volzin, van de wet die wordt gegeven door een instelling;

e. welzijnscomponent:

de welzijnscomponent van het inburgeringsprogramma, bedoeld in de welzijnsregeling;

f. instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, van de wet, of een instelling waarop op grond van artikel 12.3.35, tweede lid, van de wet ten aanzien van de bekostiging van activiteiten volwasseneneducatie in het jaar 1996, het bepaalde bij of krachtens de Kaderwet

g. overeenkomst:

een overeenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

h. onderwijsovereenkomst:

een overeenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

i. nieuwkomer:

de persoon die naar het oordeel van de gemeente van eerste huisvesting, het risico loopt in een achterstandspositie te geraken en die behoort tot de groep personen:

 • 1. die met toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten;

 • 2. wier verzoek om toelating als vluchteling is afgewezen, onder verlening, gelijktijdig of nadien, van een vergunning tot verblijf op humanitaire gronden als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, zonder dat daaraan beperkingen zijn verbonden;

 • 3. aan wie een voorwaardelijke vergunning tot verblijf als bedoeld in artikel 9a van de Vreemdelingenwet is verleend;

 • 4. die gezinshereniger of -vormer is, als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, of

 • 5. die Nederlander en afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba is;

j. nieuwkomer-deelnemer:

de deelnemer van 18 jaar of ouder, die deelnemer is overeenkomstig artikel 8.1.1, eerste jo zesde lid, van de wet en die op grond van een overeenkomst binnen een termijn van uiterlijk vier maanden na eerste huisvesting, in 1996 een onderwijsovereenkomst heeft gesloten, of, voor zover naar het oordeel van die gemeente redelijkerwijs sprake is van zwaarwegende omstandigheden gelegen in de persoon van de nieuwkomer, binnen een termijn van uiterlijk 10 maanden na eerste huisvesting, in 1996 een onderwijsovereenkomst heeft gesloten;

k. toets:

de toets, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b;

l. examen:

het examen, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, afgenomen volgens programma I of programma II;

m. educatiemiddelen 1995:

de middelen die ten behoeve van activiteiten in het jaar 1995 op grond van artikel 17 van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 per regio ten behoeve van voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds middelbaar beroepsonderwijs voor de gemeenten in die regio zijn vastgesteld;

n. educatiemiddelen 1996:

de middelen die ten behoeve van activiteiten in het jaar 1996 op grond van artikel 17 van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, ten behoeve van voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, en op grond van artikel 2.3.1 van de wet ten behoeve van inburgering voor de gemeenten in de in onderdeel m. bedoelde regio zijn vastgesteld;

o. gemeente:

een gemeente als bedoeld in artikel 2, eerste lid, danwel een in artikel 2, derde lid bedoelde gemeente of publiekrechtelijke rechtspersoon.

p. oudkomer:

de persoon van 18 jaar of ouder die naar het oordeel van de gemeente het risico loopt in een achterstandspositie te geraken en die behoort tot de groep personen:

 • 1. die met toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten; op humanitaire gronden als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, zonder dat daaraan beperkingen zijn verbonden;

 • 2. wier verzoek om toelating als vluchteling is afgewezen, onder verlening, gelijktijdig of nadien, van een vergunning tot verblijf

 • 3. aan wie een voorwaardelijke vergunning tot verblijf als bedoeld in artikel 9a van de Vreemdelingenwet is verleend;

 • 4. die gezinshereniger of -vormer is, als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, of

 • 5. die Nederlander en afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba is, en, met wie overeenkomstig artikel 8.1.1, eerste jo zesde lid, van de wet in 1996 een onderwijsovereenkomst is gesloten;

q. de gemeentelijke educatiemiddelen 1995:

de educatiemiddelen 1995 die, gecorrigeerd naar het prijspeil 1996 door de minister aan de gemeente zijn toegerekend op grond van artikel 2, dertiende lid;

r. deelnemer:

deelnemer die deelneemt aan opleidingen educatie, bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdelen a tot en met d van de wet;

s. gegarandeerd aantal deelnemers voor de periode 1 januari 1996 tot en met 30 juni 1996:

Het in kolom a van bijlage 2 van deze regeling opgenomen aantal trajecten per gemeente;

t. gegarandeerd aantal deelnemers voor de periode 1 januari tot en met 31 december 1996:

Het in kolom c van bijlage 2 van deze regeling opgenomen aantal trajecten per gemeente.

Artikel 2. De uitkering ten behoeve van de educatieve component

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen verstrekt in 1996 , onverminderd artikel 5, derde en vierde lid, aan de gemeenten die zijn vermeld op het in bijlage 1 bij deze regeling behorende overzicht, voor het aantal daarop vermelde nieuwkomers van de gemeente een uitkering.

 • 2 De gemeente kan de uitkering voor het gehele jaar 1996, voor het gehele bedrag van de uitkering, en voorzover tevens voor het gehele bedrag van de uitkering op grond van de welzijnsregeling gezamenlijke besteding plaatsvindt, te zamen met een of meer andere gemeenten besteden.

 • 3 In geval van samenwerking als bedoeld in het tweede lid, wijst de gemeente een gemeente of een publiekrechtelijke rechtspersoon aan die namens de gemeente de uitkering ontvangt, verantwoordt en met inachtneming van het bepaalde in deze regeling op de uitkering wordt afgerekend.

 • 4 In geval van samenwerking als bedoeld in het tweede lid, ontvangt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uiterlijk op 1 februari 1996 een melding daarvan.

 • 5 Slechts indien de melding uiterlijk op 1 februari wordt ontvangen, wordt de uitkering verstrekt aan de in de melding genoemde gemeente of de publiekrechtelijke rechtspersoon, en voor zover de uitkering reeds aan een of meer gemeenten is verstrekt, wordt deze van die gemeente of gemeenten teruggevorderd.

 • 6 De melding bevat namens de betreffende gemeenten:

  • a. de namen van de gemeenten die samenwerken;

  • b. de naam van gemeente of de aanduiding van de publiekrechtelijke rechtspersoon, bedoeld in het derde lid;

  • c. de verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente houdende machtiging tot ontvangst verantwoording en afrekening van de uitkering.

 • 7 Slechts een volledige melding wordt in behandeling genomen. In geval van een onvolledige melding wordt de gemeente binnen 3 weken na de melding door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen een door hem te bepalen termijn te herstellen.

 • 8 Indien gemeenten de uitkering te zamen met een of meer andere gemeenten besteden, worden de informatie, bedoeld in artikel 10, en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 5, namens die gemeenten gezamenlijk, ingediend.

 • 9 De uitkering strekt onverminderd het in deze regeling bepaalde, tot vergoeding van de kosten van de educatieve component in 1996 van het in het overzicht vermelde aantal nieuwkomers van de gemeente, of van de in het tweede lid bedoelde gemeenten, en kan voor zover deze niet wordt besteed aan de educatieve component, worden besteed aan de welzijnscomponent.

 • 10 De uitkering bedraagt f 6253,85 voor elke nieuwkomer. De hoogte van de uitkering wordt in 1996 aangepast aan de toepasselijke algemene salarismaatregelen en aan de premiemaatregelen in verband met werkloosheidsuitkeringen.

 • 11 De uitkering wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van de beschikbare middelen door de begrotingswetgever.

 • 12 Op werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden bij een instelling als gevolg van vermindering van de educatiemiddelen 1996 ten opzichte van de educatiemiddelen 1995, is de Regeling bijdrage gemeenten in kosten van werkloosheidsuitkeringen educatie 1996 van overeenkomstige toepassing.

 • 13 Bij het verstrekken van de uitkering stelt de minister voor elke gemeente de hoogte van de gemeentelijke educatiemiddelen 1995 vast. Dit bedrag bestaat uit de middelen van het landelijk overzicht VE 1996-1999 verminderd met de inburgeringsmiddelen, en vermeerderd met een nader per gemeente vast te stellen bedrag dat is gebaseerd op een percentage van de inburgeringsgelden van het landelijk overzicht VE 1996-1999.

Artikel 3. De onderwijsovereenkomst, tussen instelling en nieuwkomer-deelnemer

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De gemeente draagt er zorg voor dat de educatieve component voor de nieuwkomers van de gemeente beschikbaar is en draagt tevens zorg voor het totstandkomen van een onderwijsovereenkomst tussen de nieuwkomer en de instelling.

 • 2 Op de onderwijsovereenkomst is artikel 8.1.3, van de wet van overeenkomstige toepassing. De onderwijsovereenkomst bevat voorts ten minste:

  • a. de datum waarop de nieuwkomer-deelnemer met het onderwijs aanvangt;

  • b. een verplichting tot het afleggen door de nieuwkomer-deelnemer en het afnemen door de instelling van een toets waaruit het door de nieuwkomer-deelnemer bereikte niveau en de mogelijkheden voor vervolgopleidingen kunnen worden afgeleid , waarbij het niveau van de nieuwkomer-deelnemer wordt getoetst in relatie tot het niveau van de opleiding Nederlands als tweede taal bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

  • c. de verplichting tot het verstrekken door de instelling van een document aan de nieuwkomer-deelnemer en de gemeente waaruit het in onderdeel b bedoelde niveau , de mogelijkheden voor vervolgopleidingen en het aantal lesuren dat de nieuwkomer-deelnemer heeft deelgenomen aan een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs of basiseducatie voorzover betrekking hebbend op Nederlands als tweede taal kunnen worden afgeleid;

  • d. de verplichting tot het volgen van het tussen gemeente en instelling overeengekomen onderwijs door de nieuwkomer-deelnemer gedurende een periode van ten minste 6 maanden binnen een termijn van 9 maanden nadat de onderwijsovereenkomst is gesloten, tenzij op een eerder tijdstip het examen met gunstig gevolg is afgelegd, of door de nieuwkomer-deelnemer ten minste 500 uren van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs of basiseducatie voorzover betrekking hebbend op Nederlands als tweede taal zijn gevolgd.

Artikel 4. De overeenkomst, tussen gemeente en instelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De gemeente sluit ter uitvoering van de in artikel 3 bedoelde zorgplicht met één of meer instellingen een overeenkomst.

 • 2 Op de overeenkomst is artikel 2.3.4, tweede lid, van de wet van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst bevat voorts in elk geval:

  • a. een signaleringsplicht van de instelling aan de gemeente zodra een nieuwkomer-deelnemer in onvoldoende mate aan het tussen gemeente en instelling overeengekomen onderwijs deelneemt;

  • b. de bepaling van de prijs van het tussen gemeente en instelling tevoren overeengekomen onderwijs en de in die prijs expliciet opgenomen doorberekening van de in artikel 2, tiende lid, bedoelde premiemaatregelen in verband met werkloosheidsuitkeringen. De prijs per nieuwkomer-deelnemer wordt niet afhankelijk gesteld van deelname aan het onderwijs;

  • c. het aantal nieuwkomer-deelnemers waarmee een onderwijsovereenkomst kan worden gesloten;

  • d. het overeengekomen onderwijs dat de instelling ten behoeve van één of meer nieuwkomer-deelnemers verzorgt;

  • e. een verplichting tot registratie en informatie-uitwisseling tussen de instelling en de gemeente met betrekking tot de voor de goede uitvoering van deze regeling benodigde informatie over de inschrijving, de onderwijsovereenkomst, de studievoortgang, de aanwezigheid of uitval van de nieuwkomer-deelnemers, alsmede over de door de nieuwkomer-deelnemers bij de instelling afgelegde toetsen;

  • f. afspraken over de toepassing van artikel 5, vierde lid.

Artikel 5. Rekening en verantwoording

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor 1 november 1997 dient de gemeente bij de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, een rekening en verantwoording in waaruit blijkt dat de uitkering rechtmatig is besteed.

 • 2 De rekening en verantwoording over de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1996 vermeldt:

  • het aantal nieuwkomer-deelnemers van de gemeente waarmee vóór 1 juli 1996 een onderwijsovereenkomst is gesloten;

  • het aantal nieuwkomer-deelnemers van de gemeente waarmee op of na 1 juli 1996 een onderwijsovereenkomst is gesloten.

 • 3 Indien het aantal nieuwkomer-deelnemers waarmee in de periode tot en met 30 juni 1996 een onderwijsovereenkomst is gesloten minder is dan het gegarandeerde aantal deelnemers voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 30 juni 1996, en indien met alle daarvoor in aanmerking komende nieuwkomers van de gemeenten een onderwijsovereenkomst is gesloten of daartoe in redelijkheid alle pogingen zijn ondernomen, kan de rekening en verantwoording tot ten hoogste dat aantal tevens een aantal oudkomers waarmee in de periode tot en met 30 juni een onderwijsovereenkomst is gesloten, vermelden.

 • 4 Indien de som van het aantal nieuwkomer-deelnemers bedoeld in het tweede lid onder a, het aantal nieuwkomer-deelnemers bedoeld in het tweede lid onder b, en het aantal oudkomers bedoeld in het derde lid, minder is dan het voor de desbetreffende gemeente opgenomen gegarandeerde aantal deelnemers voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1996, en indien met alle daarvoor in aanmerking komende nieuwkomers van de gemeente een onderwijsovereenkomst is gesloten of daartoe in redelijkheid alle pogingen zijn ondernomen, kan de rekening en verantwoording tot ten hoogste dat aantal tevens een aantal deelnemers waarvoor op of na 1 juli 1996 een overeenkomst is gesloten, vermelden.

 • 5 Een gemeente die toepassing geeft aan het derde of vierde lid, voegt bij de rekening en verantwoording een document waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van het derde of vierde lid is voldaan.

 • 6 Indien het aantal nieuwkomer-deelnemers, oudkomers en deelnemers meer dan 25 bedraagt is de rekening en verantwoording voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door de gemeente aangewezen accountant, bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij ten behoeve van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen is bedongen dat op diens verzoek inzicht wordt geboden in de gegevens die bij de controle op enigerlei wijze een rol spelen en in de controlerapporten van de accountant.

 • 7 Ten behoeve van de verklaring van de accountant wordt door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen een controleprotocol opgesteld.

Artikel 6. Voorwaarden bij rekening en verantwoording

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De uitkering wordt afgerekend op voorwaarde dat:

 • a. de gemeente bij de rekening en verantwoording over een document beschikt waaruit blijkt dat met de nieuwkomer binnen de termijnen, genoemd in artikel 1, onderdeel j, van ten hoogste 4 of 10 maanden met de gemeente afspraken heeft gemaakt omtrent het volgen van een onderwijsaanbod;

 • de gemeente voor elke in de rekening en verantwoording opgenomen nieuwkomer-deelnemer beschikt over een voortgangsrapport met betrekking tot het met die nieuwkomer-deelnemer afgesproken onderwijsaanbod;

 • in de rekening en verantwoording slechts nieuwkomer-deelnemers zijn opgenomen die:

  • 1º. voldoen aan het vereiste van artikel 3, tweede lid, onderdeel d, met dien verstande dat ten hoogste 15% daarvan, niet behoeft te voldoen aan dat vereiste;

  • 2º. de toets hebben afgelegd, en

  • 3º. op grond van een daartoe strekkende aanvraag bedoeld in de Welzijnsregeling in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de uitkering voor de welzijnscomponent.

Artikel 7. Afrekening

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De afrekening van de gemeente vindt plaats op grond van het aantal nieuwkomer-deelnemers, het aantal deelnemers en het aantal oudkomers dat met inachtneming van deze regeling, in de rekening en verantwoording is vermeld, met dien verstande dat een nieuwkomer-deelnemer slechts in de afrekening wordt vermeld voorzover is voldaan aan het Bekostigingsbesluit en de Welzijnsregeling.

 • 2 Indien de som van de in artikel vijf, tweede lid, onderdeel a, b en derde lid, bedoelde aantallen meer bedraagt dan het aantal nieuwkomers, bedoeld in artikel 2, eerste lid, ontvangt de gemeente, op grond van de beschikbare middelen, een aanvullende uitkering. De hoogte van de aanvullende uitkering wordt door de minister vastgesteld.

Artikel 8. Intrekking, wijziging, terugvordering

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De uitkering of de aanvullende uitkering kan binnen een periode van 5 jaar na de afrekening, geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, indien:

 • a. de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend niet of niet geheel in overeenstemming met deze regeling, hebben plaatsgevonden;

 • b. de gemeente heeft gehandeld in strijd met de aan de uitkering verbonden verplichtingen;

 • c. de gemeente kennelijk in strijd heeft gehandeld met het doel van de uitkering;

 • d. de gemeente onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige informatie tot een andere toepassing van de regeling zou hebben geleid;

 • e. de verlening van de uitkering onjuist was en de gemeente dit wist of behoorde te weten.

Artikel 9. Verrekening uitkering

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ingeval van afrekening, of terugvordering na intrekking van de uitkering kan de uitkering worden verrekend met andere uitkeringen uit 's Rijks kas.

Artikel 10. Informatieverkeer tussen Rijk, gemeenten en instellingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ten aanzien van de gemeente en ten aanzien van de instelling is het bij of krachtens artikel 2.3.6 van de wet bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Monitoring en Evaluatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De gemeente werkt mee aan de door of namens de minister in te stellen onderzoeken naar de effecten van deze regeling.

Artikel 12. Inzagerecht

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De gemeente verleent aan de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen of een door hem aan te wijzen persoon volledig inzage in de boeken en bescheiden, en geeft deze minister of een door hem aan te wijzen persoon toegang tot de door de gemeente gebruikte plaatsen. Aan bedoelde persoon worden alle inlichtingen verstrekt die deze voor de uitvoering van zijn taak nodig oordeelt.

Artikel 13. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen en in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 15. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers 1996.

De

Minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage Bijlage bij BVE/ABA-95033805

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Gemeentenaam

code

aantal

bedrag

bedrag

bedrag

gemeente

nieuwkomers

nieuwkomers

nieuwkomers

nieuwkomers

binnen het

VWS

OCenW

totaal

landelijk

bereik

Aalburg

738

7

29400

43776,95

73176,95

Aalsmeer

358

17

71400

106315,45

177715,45

Aalten

197

15

63000

93807,75

156807,75

Aarle-Rixtel

739

5

21000

31269,25

52269,25

Abcoude

305

8

33600

50030,8

83630,8

Achtkarspelen

59

19

79800

118823,15

198623,15

Akersloot

360

5

21000

31269,25

52269,25

Alblasserdam

482

13

54600

81300,05

135900,05

Albrandswaard

613

11

46200

68792,35

114992,35

Alkemade

483

9

37800

56284,65

94084,65

Alkmaar

361

119

499800

744208,15

1244008,15

Almelo

141

71

298200

444023,35

742223,35

Almere

34

119

499800

744208,15

1244008,15

Alphen aan den

484

62

260400

387738,7

648138,7

Rijn

Alphen en Riel

741

5

21000

31269,25

52269,25

Ambt Delden

142

5

21000

31269,25

52269,25

Ambt Montfoort

1679

8

33600

50030,8

83630,8

Ameland

60

5

21000

31269,25

52269,25

Amerongen

306

5

21000

31269,25

52269,25

Amersfoort

307

138

579600

863031,3

1442631,3

Ammerzoden

198

5

21000

31269,25

52269,25

Amstelveen

362

88

369600

550338,8

919938,8

Amsterdam

363

2782

11684400

17398210,7

29082610,7

Andijk

364

5

21000

31269,25

52269,25

Angerlo

199

5

21000

31269,25

52269,25

Anloo

105

5

21000

31269,25

52269,25

Anna Paulowna

366

11

46200

68792,35

114992,35

Apeldoorn

200

146

613200

913062,1

1526262,1

Appingedam

3

11

46200

68792,35

114992,35

Arcen en Velden

885

5

21000

31269,25

52269,25

Arnemuiden

649

5

21000

31269,25

52269,25

Arnhem

202

196

823200

1225754,6

2048954,6

Assen

106

45

189000

281423,25

470423,25

Asten

743

11

46200

68792,35

114992,35

Avereest

143

9

37800

56284,65

94084,65

Axel

650

10

42000

62538,5

104538,5

Baarle-Nassau

744

5

21000

31269,25

52269,25

Baarn

308

21

88200

131330,85

219530,85

Bakel en Milheeze

745

5

21000

31269,25

52269,25

Barendrecht

489

18

75600

112569,3

188169,3

Barneveld

203

34

142800

212630,9

355430,9

Bathmen

144

5

21000

31269,25

52269,25

Bedum

5

6

25200

37523,1

62723,1

Beek

888

12

50400

75046,2

125446,2

Beek en Donk

746

8

33600

50030,8

83630,8

Beemster

370

5

21000

31269,25

52269,25

Beesel

889

11

46200

68792,35

114992,35

Beilen

107

8

33600

50030,8

83630,8

Belfeld

890

5

21000

31269,25

52269,25

Bellingwedde

7

6

25200

37523,1

62723,1

Bemmel

206

10

42000

62538,5

104538,5

Bennebroek

372

5

21000

31269,25

52269,25

Bergambacht

491

5

21000

31269,25

52269,25

Bergen

893

8

33600

50030,8

83630,8

Bergen

373

10

42000

62538,5

104538,5

Bergen op Zoom

748

63

264600

393992,55

658592,55

Bergeyk

749

6

25200

37523,1

62723,1

Bergh

207

15

63000

93807,75

156807,75

Bergschenhoek

492

5

21000

31269,25

52269,25

Berkel en

493

10

42000

62538,5

104538,5

Rodenrijs

Berkel-Enschot

751

6

25200

37523,1

62723,1

Bernisse

568

7

29400

43776,95

73176,95

Best

753

19

79800

118823,15

198623,15

Beuningen

209

19

79800

118823,15

198623,15

Beverwijk

375

31

130200

193869,35

324069,35

Binnenmaas

585

14

58800

87553,9

146353,9

Bladel en

754

6

25200

37523,1

62723,1

Netersel

Blaricum

376

7

29400

43776,95

73176,95

Bleiswijk

495

8

33600

50030,8

83630,8

Bloemendaal

377

10

42000

62538,5

104538,5

Boarnsterhim

55

14

58800

87553,9

146353,9

Bodegraven

497

12

50400

75046,2

125446,2

Boekel

755

6

25200

37523,1

62723,1

Bolsward

64

6

25200

37523,1

62723,1

Borculo

211

8

33600

50030,8

83630,8

Borger

108

7

29400

43776,95

73176,95

Born

897

10

42000

62538,5

104538,5

Borne

147

14

58800

87553,9

146353,9

Borsele

654

13

54600

81300,05

135900,05

Boskoop

499

12

50400

75046,2

125446,2

Boxmeer

756

17

71400

106315,45

177715,45

Boxtel

757

32

134400

200123,2

334523,2

Brakel

212

5

21000

31269,25

52269,25

Breda

758

163

684600

1019377,55

1703977,55

Brederwiede

194

8

33600

50030,8

83630,8

Breukelen

311

11

46200

68792,35

114992,35

Brielle

501

9

37800

56284,65

94084,65

Broekhuizen

898

5

21000

31269,25

52269,25

Brouwershaven

656

5

21000

31269,25

52269,25

Bruinisse

657

5

21000

31269,25

52269,25

Brummen

213

18

75600

112569,3

188169,3

Brunssum

899

26

109200

162600,1

271800,1

Budel

759

10

42000

62538,5

104538,5

Bunnik

312

11

46200

68792,35

114992,35

Bunschoten

313

11

46200

68792,35

114992,35

Buren

214

6

25200

37523,1

62723,1

Bussum

381

23

96600

143838,55

240438,55

Capelle aan den

502

66

277200

412754,1

689954,1

IJssel

Castricum

383

14

58800

87553,9

146353,9

Chaam

760

5

21000

31269,25

52269,25

Coevorden

109

11

46200

68792,35

114992,35

Cromstrijen

611

8

33600

50030,8

83630,8

Cuijk

1684

27

113400

168853,95

282253,95

Culemborg

216

22

92400

137584,7

229984,7

Dalen

110

5

21000

31269,25

52269,25

Dalfsen

148

11

46200

68792,35

114992,35

Dantumadeel

65

12

50400

75046,2

125446,2

De Bilt

310

27

113400

168853,95

282253,95

De Lier

552

6

25200

37523,1

62723,1

De Marne

1663

7

29400

43776,95

73176,95

De Ronde Venen

736

28

117600

175107,8

292707,8

De Wijk

135

5

21000

31269,25

52269,25

Delft

503

119

499800

744208,15

1244008,15

Delfzijl

10

42

176400

262661,7

439061,7

Den Ham

159

7

29400

43776,95

73176,95

Den Helder

400

64

268800

400246,4

669046,4

Denekamp

149

7

29400

43776,95

73176,95

Deurne

762

21

88200

131330,85

219530,85

Deventer

150

78

327600

487800,3

815400,3

Didam

218

12

50400

75046,2

125446,2

Diemen

384

34

142800

212630,9

355430,9

Diepenheim

151

5

21000

31269,25

52269,25

Diepenveen

152

7

29400

43776,95

73176,95

Diessen

763

5

21000

31269,25

52269,25

Diever

111

5

21000

31269,25

52269,25

Dinteloord en

764

5

21000

31269,25

52269,25

Prinsenland

Dinxperlo

219

5

21000

31269,25

52269,25

Dirksland

504

5

21000

31269,25

52269,25

Dodewaard

220

5

21000

31269,25

52269,25

Doesburg

221

13

54600

81300,05

135900,05

Doetinchem

222

34

142800

212630,9

355430,9

Domburg

660

5

21000

31269,25

52269,25

Dongen

766

17

71400

106315,45

177715,45

Dongeradeel

58

15

63000

93807,75

156807,75

Doorn

315

8

33600

50030,8

83630,8

Dordrecht

505

187

785400

1169469,95

1954869,95

Drechterland

498

7

29400

43776,95

73176,95

Driebergen-

316

15

63000

93807,75

156807,75

Rijsenburg

Dronten

303

23

96600

143838,55

240438,55

Drunen

767

12

50400

75046,2

125446,2

Druten

225

17

71400

106315,45

177715,45

Duiveland

662

5

21000

31269,25

52269,25

Duiven

226

13

54600

81300,05

135900,05

Dussen

769

5

21000

31269,25

52269,25

Dwingeloo

112

5

21000

31269,25

52269,25

Echt

902

14

58800

87553,9

146353,9

Echteld

227

6

25200

37523,1

62723,1

Edam-Volendam

385

17

71400

106315,45

177715,45

Ede

228

84

352800

525323,4

878123,4

Eelde

113

6

25200

37523,1

62723,1

Eemnes

317

6

25200

37523,1

62723,1

Eemsmond

1651

10

42000

62538,5

104538,5

Eersel

770

8

33600

50030,8

83630,8

Egmond

357

9

37800

56284,65

94084,65

Eibergen

229

11

46200

68792,35

114992,35

Eijsden

905

9

37800

56284,65

94084,65

Eindhoven

772

297

1247400

1857393,45

3104793,45

Elburg

230

13

54600

81300,05

135900,05

Elst

231

12

50400

75046,2

125446,2

Emmen

114

72

302400

450277,2

752677,2

Enkhuizen

388

15

63000

93807,75

156807,75

Enschede

153

187

785400

1169469,95

1954869,95

Epe

232

26

109200

162600,1

271800,1

Ermelo

233

17

71400

106315,45

177715,45

Etten-Leur

777

33

138600

206377,05

344977,05

Ferwerderadeel

68

6

25200

37523,1

62723,1

Fijnaart en

778

5

21000

31269,25

52269,25

Heijningen

Franekeradeel

70

11

46200

68792,35

114992,35

Gaasterlân-Sleat

653

6

25200

37523,1

62723,1

Gasselte

115

5

21000

31269,25

52269,25

Geertruidenberg

779

5

21000

31269,25

52269,25

Geldermalsen

236

14

58800

87553,9

146353,9

Geldrop

781

19

79800

118823,15

198623,15

Geleen

906

42

176400

262661,7

439061,7

Gemert

782

12

50400

75046,2

125446,2

Gendringen

237

23

96600

143838,55

240438,55

Gendt

238

5

21000

31269,25

52269,25

Genemuiden

154

5

21000

31269,25

52269,25

Gennep

907

14

58800

87553,9

146353,9

Giessenlanden

689

8

33600

50030,8

83630,8

Gieten

116

5

21000

31269,25

52269,25

Gilze en Rijen

784

20

84000

125077

209077

Goedereede

511

7

29400

43776,95

73176,95

Goes

664

29

121800

181361,65

303161,65

Goirle

785

12

50400

75046,2

125446,2

Goor

156

14

58800

87553,9

146353,9

Gorinchem

512

39

163800

243900,15

407700,15

Gorssel

239

8

33600

50030,8

83630,8

Gouda

513

68

285600

425261,8

710861,8

Graafstroom

693

5

21000

31269,25

52269,25

Graft-De Rijp

365

5

21000

31269,25

52269,25

Gramsbergen

157

5

21000

31269,25

52269,25

Grave

786

8

33600

50030,8

83630,8

's Gravenmoer

787

5

21000

31269,25

52269,25

's-Graveland

390

5

21000

31269,25

52269,25

's-Gravendeel

517

6

25200

37523,1

62723,1

's-Gravenhage

518

1904

7996800

11907330,4

19904130,4

's-Gravenzande

519

13

54600

81300,05

135900,05

Groenlo

240

8

33600

50030,8

83630,8

Groesbeek

241

15

63000

93807,75

156807,75

Groningen

14

207

869400

1294546,95

2163946,95

Grootegast

15

9

37800

56284,65

94084,65

Grubbenvorst

912

5

21000

31269,25

52269,25

Gulpen

913

5

21000

31269,25

52269,25

Haaksbergen

158

17

71400

106315,45

177715,45

Haaren

788

15

63000

93807,75

156807,75

Haarlem

392

190

798000

1188231,5

1986231,5

Haarlemmerliede

393

5

21000

31269,25

52269,25

c,a,

Haarlemmermeer

394

94

394800

587861,9

982661,9

Haelen

914

7

29400

43776,95

73176,95

Halsteren

789

8

33600

50030,8

83630,8

Hardenberg

160

19

79800

118823,15

198623,15

Harderwijk

243

35

147000

218884,75

365884,75

Hardinxveld-

523

9

37800

56284,65

94084,65

Giessendam

Haren

17

11

46200

68792,35

114992,35

Harenkarspel

395

9

37800

56284,65

94084,65

Harlingen

72

18

75600

112569,3

188169,3

Harmelen

318

6

25200

37523,1

62723,1

Hasselt

161

5

21000

31269,25

52269,25

Hattem

244

7

29400

43776,95

73176,95

Havelte

117

5

21000

31269,25

52269,25

Hedel

245

5

21000

31269,25

52269,25

Heel

1937

5

21000

31269,25

52269,25

Heemskerk

396

31

130200

193869,35

324069,35

Heemstede

397

19

79800

118823,15

198623,15

Heerde

246

12

50400

75046,2

125446,2

Heerenveen

74

28

117600

175107,8

292707,8

Heerewaarden

247

0

0

0

0

Heerhugowaard

398

32

134400

200123,2

334523,2

Heerjansdam

526

5

21000

31269,25

52269,25

Heerlen

917

95

399000

594115,75

993115,75

Heesch

791

16

67200

100061,6

167261,6

Heeze

793

6

25200

37523,1

62723,1

Heiloo

399

13

54600

81300,05

135900,05

Heino

162

5

21000

31269,25

52269,25

Helden

918

14

58800

87553,9

146353,9

Hellendoorn

163

19

79800

118823,15

198623,15

Hellevoetsluis

530

43

180600

268915,55

449515,55

Helmond

794

118

495600

737954,3

1233554,3

Hendrik-Ido-

531

14

58800

87553,9

146353,9

Ambacht

Hengelo

248

8

33600

50030,8

83630,8

Hengelo

164

75

315000

469038,75

784038,75

Het Bildt

63

6

25200

37523,1

62723,1

's-Hertogenbosch

796

132

554400

825508,2

1379908,2

Heteren

251

6

25200

37523,1

62723,1

Heumen

252

10

42000

62538,5

104538,5

Heusden

797

6

25200

37523,1

62723,1

Heythuysen

920

8

33600

50030,8

83630,8

Hillegom

534

14

58800

87553,9

146353,9

Hilvarenbeek

798

7

29400

43776,95

73176,95

Hilversum

402

83

348600

519069,55

867669,55

Hoevelaken

253

7

29400

43776,95

73176,95

Hoeven

799

6

25200

37523,1

62723,1

Holten

165

5

21000

31269,25

52269,25

Hontenisse

675

5

21000

31269,25

52269,25

Hooge en Lage

801

5

21000

31269,25

52269,25

Mierde

Hooge en Lage

802

5

21000

31269,25

52269,25

Zwaluwe

Hoogeloon c.a.

800

5

21000

31269,25

52269,25

Hoogeveen

118

30

126000

187615,5

313615,5

Hoogezand-

18

45

189000

281423,25

470423,25

Sappemeer

Hoorn

405

69

289800

431515,65

721315,65

Horst

923

11

46200

68792,35

114992,35

Houten

321

19

79800

118823,15

198623,15

Huijbergen

803

5

21000

31269,25

52269,25

Huissen

255

9

37800

56284,65

94084,65

Huizen

406

35

147000

218884,75

365884,75

Hulst

677

16

67200

100061,6

167261,6

Hummelo en Keppel

256

5

21000

31269,25

52269,25

Hunsel

925

5

21000

31269,25

52269,25

IJsselham

195

5

21000

31269,25

52269,25

IJsselmuiden

191

7

29400

43776,95

73176,95

IJsselstein

353

21

88200

131330,85

219530,85

Jacobswoude

645

7

29400

43776,95

73176,95

Kampen

166

32

134400

200123,2

334523,2

Kapelle

678

7

29400

43776,95

73176,95

Katwijk

537

28

117600

175107,8

292707,8

Kerkrade

928

45

189000

281423,25

470423,25

Kerkwijk

257

5

21000

31269,25

52269,25

Kessel

929

5

21000

31269,25

52269,25

Kesteren

258

6

25200

37523,1

62723,1

Klundert

804

5

21000

31269,25

52269,25

Kollumerland c.a.

79

6

25200

37523,1

62723,1

Korendijk

588

6

25200

37523,1

62723,1

Krimpen aan den

542

21

88200

131330,85

219530,85

IJssel

Landerd

1685

9

37800

56284,65

94084,65

Landgraaf

882

29

121800

181361,65

303161,65

Landsmeer

415

6

25200

37523,1

62723,1

Langedijk

416

15

63000

93807,75

156807,75

Laren

417

8

33600

50030,8

83630,8

Leek

22

12

50400

75046,2

125446,2

Leende

805

5

21000

31269,25

52269,25

Leerdam

545

28

117600

175107,8

292707,8

Leersum

326

5

21000

31269,25

52269,25

Leeuwarden

80

98

411600

612877,3

1024477,3

Leeuwarderadeel

81

6

25200

37523,1

62723,1

Leiden

546

157

659400

981854,45

1641254,45

Leiderdorp

547

21

88200

131330,85

219530,85

Leidschendam

548

28

117600

175107,8

292707,8

Lelystad

995

88

369600

550338,8

919938,8

Lemsterland

82

9

37800

56284,65

94084,65

Leusden

327

19

79800

118823,15

198623,15

Lichtenvoorde

260

13

54600

81300,05

135900,05

Liemeer

1673

6

25200

37523,1

62723,1

Lienden

261

5

21000

31269,25

52269,25

Lieshout

807

5

21000

31269,25

52269,25

Liesveld

694

5

21000

31269,25

52269,25

Limmen

418

5

21000

31269,25

52269,25

Lingewaal

733

6

25200

37523,1

62723,1

Lisse

553

19

79800

118823,15

198623,15

Lith

808

5

21000

31269,25

52269,25

Littenseradiel

140

6

25200

37523,1

62723,1

Lochem

262

13

54600

81300,05

135900,05

Loenen

329

7

29400

43776,95

73176,95

Loon op Zand

809

17

71400

106315,45

177715,45

Loosdrecht

330

6

25200

37523,1

62723,1

Lopik

331

7

29400

43776,95

73176,95

Loppersum

24

6

25200

37523,1

62723,1

Losser

168

14

58800

87553,9

146353,9

Luyksgestel

810

5

21000

31269,25

52269,25

Maarheeze

811

7

29400

43776,95

73176,95

Maarn

332

5

21000

31269,25

52269,25

Maarssen

333

34

142800

212630,9

355430,9

Maartensdijk

334

9

37800

56284,65

94084,65

Maasbracht

933

8

33600

50030,8

83630,8

Maasbree

934

6

25200

37523,1

62723,1

Maasdonk

1671

6

25200

37523,1

62723,1

Maasdriel

263

6

25200

37523,1

62723,1

Maasland

555

5

21000

31269,25

52269,25

Maassluis

556

39

163800

243900,15

407700,15

Maastricht

935

102

428400

637892,7

1066292,7

Made en Drimmelen

812

9

37800

56284,65

94084,65

Margraten

936

7

29400

43776,95

73176,95

Mariekerke

686

5

21000

31269,25

52269,25

Markelo

169

5

21000

31269,25

52269,25

Marum

25

7

29400

43776,95

73176,95

Maurik

264

5

21000

31269,25

52269,25

Medemblik

420

7

29400

43776,95

73176,95

Meerlo-Wanssum

993

5

21000

31269,25

52269,25

Meerssen

938

13

54600

81300,05

135900,05

Meijel

941

5

21000

31269,25

52269,25

Menaldumadeel

83

8

33600

50030,8

83630,8

Menterwolde

1987

7

29400

43776,95

73176,95

Meppel

119

22

92400

137584,7

229984,7

Middelburg

687

47

197400

293930,95

491330,95

Middelharnis

559

10

42000

62538,5

104538,5

Middenschouwen

688

5

21000

31269,25

52269,25

Mierlo

814

6

25200

37523,1

62723,1

Mill en Sint

815

6

25200

37523,1

62723,1

Hubert

Millingen aan de

265

5

21000

31269,25

52269,25

Rijn

Moergestel

816

5

21000

31269,25

52269,25

Monster

562

13

54600

81300,05

135900,05

Montfoort

335

11

46200

68792,35

114992,35

Mook en Middelaar

944

5

21000

31269,25

52269,25

Moordrecht

563

5

21000

31269,25

52269,25

Muiden

424

5

21000

31269,25

52269,25

Naaldwijk

565

22

92400

137584,7

229984,7

Naarden

425

14

58800

87553,9

146353,9

Nederhorst den

426

5

21000

31269,25

52269,25

Berg

Nederlek

643

10

42000

62538,5

104538,5

Nederweert

946

11

46200

68792,35

114992,35

Neede

266

9

37800

56284,65

94084,65

Neerijnen

304

7

29400

43776,95

73176,95

Niedorp

412

9

37800

56284,65

94084,65

Nieuwegein

356

68

285600

425261,8

710861,8

Nieuwerkerk aan

567

15

63000

93807,75

156807,75

den IJssel

Nieuwkoop

569

7

29400

43776,95

73176,95

Nieuwleusen

170

6

25200

37523,1

62723,1

Nieuw-Ginneken

817

8

33600

50030,8

83630,8

Nieuw-Lekkerland

571

5

21000

31269,25

52269,25

Nieuw-Vossemeer

818

5

21000

31269,25

52269,25

Nijefurd

104

7

29400

43776,95

73176,95

Nijeveen

121

5

21000

31269,25

52269,25

Nijkerk

267

21

88200

131330,85

219530,85

Nijmegen

268

197

827400

1232008,45

2059408,45

Noorder-

529

5

21000

31269,25

52269,25

Koggenland

Noordoostpolder

171

32

134400

200123,2

334523,2

Noordwijk

575

21

88200

131330,85

219530,85

Noordwijkerhout

576

10

42000

62538,5

104538,5

Noord-Beveland

1695

5

21000

31269,25

52269,25

Nootdorp

577

5

21000

31269,25

52269,25

Norg

120

13

54600

81300,05

135900,05

Nuenen c.a.

820

13

54600

81300,05

135900,05

Nunspeet

302

16

67200

100061,6

167261,6

Nuth

951

12

50400

75046,2

125446,2

Obdam

429

5

21000

31269,25

52269,25

Odoorn

122

9

37800

56284,65

94084,65

Oegstgeest

579

17

71400

106315,45

177715,45

Oirschot

823

7

29400

43776,95

73176,95

Oisterwijk

824

15

63000

93807,75

156807,75

Oldebroek

269

11

46200

68792,35

114992,35

Oldenzaal

173

23

96600

143838,55

240438,55

Olst

174

6

25200

37523,1

62723,1

Ommen

175

11

46200

68792,35

114992,35

Onderbanken

881

6

25200

37523,1

62723,1

Oostburg

692

11

46200

68792,35

114992,35

Oosterhesselen

123

6

25200

37523,1

62723,1

Oosterhout

826

52

218400

325200,2

543600,2

Oostflakkee

580

6

25200

37523,1

62723,1

Ooststellingwerf

85

15

63000

93807,75

156807,75

Oostzaan

431

5

21000

31269,25

52269,25

Oost-, West- en

825

5

21000

31269,25

52269,25

Middelbeers

Ootmarsum

176

5

21000

31269,25

52269,25

Opmeer

432

6

25200

37523,1

62723,1

Opsterland

86

19

79800

118823,15

198623,15

Oss

828

59

247800

368977,15

616777,15

Ossendrecht

829

5

21000

31269,25

52269,25

Oud en Nieuw

831

7

29400

43776,95

73176,95

Gastel

Oudenbosch

830

12

50400

75046,2

125446,2

Ouderkerk

644

5

21000

31269,25

52269,25

Ouder-Amstel

437

10

42000

62538,5

104538,5

Oudewater

589

6

25200

37523,1

62723,1

Oud-Beijerland

584

14

58800

87553,9

146353,9

Papendrecht

590

24

100800

150092,4

250892,4

Peize

124

5

21000

31269,25

52269,25

Pekela

765

10

42000

62538,5

104538,5

Pijnacker

594

12

50400

75046,2

125446,2

Prinsenbeek

832

6

25200

37523,1

62723,1

Purmerend

439

57

239400

356469,45

595869,45

Putte

833

5

21000

31269,25

52269,25

Putten

273

16

67200

100061,6

167261,6

Raalte

177

18

75600

112569,3

188169,3

Raamsdonk

834

11

46200

68792,35

114992,35

Ravenstein

835

5

21000

31269,25

52269,25

Reeuwijk

595

7

29400

43776,95

73176,95

Reiderland

1661

6

25200

37523,1

62723,1

Reimerswaal

703

14

58800

87553,9

146353,9

Renkum

274

28

117600

175107,8

292707,8

Renswoude

339

5

21000

31269,25

52269,25

Reusel

836

5

21000

31269,25

52269,25

Rheden

275

36

151200

225138,6

376338,6

Rhenen

340

12

50400

75046,2

125446,2

Ridderkerk

597

31

130200

193869,35

324069,35

Riethoven

837

5

21000

31269,25

52269,25

Rijnsburg

602

9

37800

56284,65

94084,65

Rijnwaarden

196

6

25200

37523,1

62723,1

Rijnwoude

1672

15

63000

93807,75

156807,75

Rijsbergen

841

5

21000

31269,25

52269,25

Rijssen

178

16

67200

100061,6

167261,6

Rijswijk

603

41

172200

256407,85

428607,85

Roden

125

11

46200

68792,35

114992,35

Roerdalen

1669

6

25200

37523,1

62723,1

Roermond

957

64

268800

400246,4

669046,4

Roggel en Neer

1670

5

21000

31269,25

52269,25

Rolde

126

5

21000

31269,25

52269,25

Roosendaal en

838

72

302400

450277,2

752677,2

Nispen

Rossum

276

5

21000

31269,25

52269,25

Rotterdam

599

1690

7098000

10569006,5

17667006,5

Rozenburg

600

14

58800

87553,9

146353,9

Rozendaal

277

5

21000

31269,25

52269,25

Rucphen

840

13

54600

81300,05

135900,05

Ruinen

127

5

21000

31269,25

52269,25

Ruinerwold

128

5

21000

31269,25

52269,25

Ruurlo

278

5

21000

31269,25

52269,25

Sas van Gent

704

9

37800

56284,65

94084,65

Sassenheim

604

10

42000

62538,5

104538,5

Schagen

441

13

54600

81300,05

135900,05

Scheemda

39

8

33600

50030,8

83630,8

Schermer

458

5

21000

31269,25

52269,25

Scherpenzeel

279

6

25200

37523,1

62723,1

Schiedam

606

110

462000

687923,5

1149923,5

Schiermonnikoog

88

0

0

0

0

Schijndel

844

16

67200

100061,6

167261,6

Schinnen

962

8

33600

50030,8

83630,8

Schipluiden

607

7

29400

43776,95

73176,95

Schoonebeek

129

5

21000

31269,25

52269,25

Schoonhoven

608

11

46200

68792,35

114992,35

Schoorl

444

5

21000

31269,25

52269,25

Sevenum

964

5

21000

31269,25

52269,25

Simpelveld

965

7

29400

43776,95

73176,95

Sint Anthonis

1691

8

33600

50030,8

83630,8

Sint-

845

19

79800

118823,15

198623,15

Michielsgestel

Sint-Oedenrode

846

12

50400

75046,2

125446,2

Sittard

968

39

163800

243900,15

407700,15

Skarsterlân

51

18

75600

112569,3

188169,3

Sleen

130

5

21000

31269,25

52269,25

Sliedrecht

610

17

71400

106315,45

177715,45

Slochteren

40

8

33600

50030,8

83630,8

Sluis-Aardenburg

1698

5

21000

31269,25

52269,25

Smallingerland

90

39

163800

243900,15

407700,15

Smilde

131

6

25200

37523,1

62723,1

Sneek

91

19

79800

118823,15

198623,15

Soest

342

50

210000

312692,5

522692,5

Someren

847

12

50400

75046,2

125446,2

Son en Breugel

848

9

37800

56284,65

94084,65

Spijkenisse

612

84

352800

525323,4

878123,4

Sprang-Capelle

849

5

21000

31269,25

52269,25

Stad Delden

179

5

21000

31269,25

52269,25

Stadskanaal

37

27

113400

168853,95

282253,95

Standdaarbuiten

850

5

21000

31269,25

52269,25

Staphorst

180

7

29400

43776,95

73176,95

Stede Broec

532

13

54600

81300,05

135900,05

Steenbergen

851

8

33600

50030,8

83630,8

Steenderen

280

5

21000

31269,25

52269,25

Steenwijk

181

15

63000

93807,75

156807,75

Stein

971

17

71400

106315,45

177715,45

Stramproy

973

5

21000

31269,25

52269,25

Strijen

617

6

25200

37523,1

62723,1

Susteren

974

9

37800

56284,65

94084,65

Swalmen

975

6

25200

37523,1

62723,1

Tegelen

976

22

92400

137584,7

229984,7

Ten Boer

9

6

25200

37523,1

62723,1

Ter Aar

480

6

25200

37523,1

62723,1

Terheijden

853

5

21000

31269,25

52269,25

Terneuzen

715

38

159600

237646,3

397246,3