Verordening op de praktijkopleiding

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 19-12-1996 t/m 30-09-2006

Verordening op de praktijkopleiding

De ledenvergadering van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants:

Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ten aanzien van de praktijkopleiding als bedoeld in artikel 73a, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1993, 468):

Gelet op de verantwoordelijkheid die het Examenbureau als bedoeld in artikel 74 van voornoemde wet, heeft ter zake van de toetsen van de praktijkopleiding;

Gelet op artikel 73a, derde lid, van voornoemde wet:

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

In deze verordening wordt verstaan onder:

de Orde:

de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants;

het bestuur:

het bestuur van de Orde;

het examenbureau:

het examenbureau als bedoeld in artikel 74 van de Wet op de Registeraccountants.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Het bestuur en het examenbureau stellen tezamen een raamregeling vast ter zake van de praktijkopleiding en de toetsing daarvan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Er is een Stagebestuur, dat is belast met de uitvoering van de praktijkopleiding en de uitvoering van de toetsing daarvan overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde raamregeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Het aantal leden van het Stagebestuur wordt door het bestuur in overeenstemming met het examenbureau bepaald doch bedraagt ten minste vijf.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2006]

  • 1 De voorzitter en de overige leden van het Stagebestuur worden door het bestuur in overeenstemming met het examenbureau benoemd uit de leden van de Orde voor een periode van vier jaren.

  • 2 Herbenoeming voor een aansluitende periode van vier jaren is slechts eenmaal mogelijk.

  • 3 Degene die is benoemd ter vervulling van een opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats de benoeming is geschied, had moeten aftreden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2006]

Het aftreden van de leden van het Stagebestuur vindt plaats overeenkomstig een door het Stagebestuur vastgesteld rooster. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 5 kan voor de voor de eerste maat benoemde leden een kortere eerste zittingsperiode worden vastgesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2006]

  • 1 De door het Stagebestuur nader te ontwikkelen richtlijnen ter zake van de praktijkopleiding behoeven de goedkeuring van het bestuur.

  • 2 De door het Stagebestuur nader te ontwikkelen richtlijnen ter zake van de toetsing van de praktijkopleiding behoeven de goedkeuring van het examenbureau.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2006]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de praktijkopleiding.

  • 2 Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1996.

Terug naar begin van de pagina