Vaststelling energieprogramma’s en beschikbare bedragen

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 29-12-1995 t/m 10-06-2005

Ministeriële regeling houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periodes in 1995 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend (vierde tranche), alsmede wijziging van de beschikbare bedragen voor eerder vastgestelde energieprogramma’s en vaststelling van het totale voor 1995 beschikbare bedrag

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 5, eerste en tweede lid, en 6, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Als programma’s als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s worden vastgesteld de programma’s, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 2, onder A.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Voor ieder van de in de bijlagen 1 en 2 opgenomen programma’s zijn de bedragen beschikbaar, die zijn opgenomen in de desbetreffende bijlagen, onder B.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bedragen zijn beschikbaar voor aanvragen die zijn ontvangen in de in de desbetreffende bijlagen onder C opgenomen periodes.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 4 april 1995, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periodes in 1995 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 3 mei 1995, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periodes in 1995 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend (tweede tranche).]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1995 ontvangen aanvragen op grond van het Besluit subsidies energieprogramma’s wordt vastgesteld op f 86.255.000,00

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage , 14 december 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

1.

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

A. Nationaal onderzoek- en ontwikkelingsprogramma lange termijn gebouwde omgeving (LTGO) 1995

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het doel van het programma is het op termijn bijdragen aan een betaalbare duurzame samenleving door integratie van energiebesparingsvoorzieningen en duurzame energievoorziening in de woning- en utiliteitsbouw.

De voornaamste soorten projecten die in 1995 voor subsidie in aanmerking komen zijn haalbaarheidsprojecten en onderzoek- of ontwikkelingsprojecten, die bijdragen aan deze doelstelling en die gericht zijn op:

 • -

  innovatieve vormen van exergetische optimalisatie, geïnitieerd en uitgevoerd door of vanwege energiedistributiebedrijven;

 • -

  innovatieve toepassing van duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld thermische zonne-energie uit asfalt-wegverhardingen;

 • -

  vermindering van milieubelasting door internationaal afgestemde ontwikkeling en toepassing van LCA (life cycle analysis) technieken of;

 • -

  onderzoek naar techniekverbetering van en/of het oplossen van knelpunten bij installatiecomponenten die inpasbaar zijn in een duurzaam energievoorzieningssysteem.

Overige beoordelingsaspecten

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De mate waarin een project bijdraagt aan de realisering van de doelstelling van het programma, wordt tevens bepaald door de volgende aspecten:

 • a. de slaagkans;

 • b. de milieuverdienste van het project;

 • c. de relevantie voor andere doelstellingen van overheidsbeleid en de aansluiting op internationale ontwikkelingen;

 • d. de projectkosten in relatie tot het totaal beschikbare budget en in relatie tot de bijdrage van het project aan de realisatie van de doelstellingen van het programma;

 • e. de toepassingsmogelijkheden van het projectresultaat in de bestaande en toekomstige markt;

 • f. de mate waarin het project past in een aanwezig innovatietraject;

 • g. de mate waarin relevante kennisoverdracht plaatsvindt.

Toelichting

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Toelichting op de bovengenoemde aspecten:

 • Ad a Projecten komen alleen voor subsidie in aanmerking als aannemelijk is dat de resultaten op een rendabele wijze zullen kunnen bijdragen aan een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

 • Ad b Bij de beoordeling van de milieuverdienste wordt rekening gehouden met de milieu-effecten als gevolg van grondstofverbruik, fabricagemethoden, ontmanteling en afvalverwerking.

 • Ad e Projecten worden mede beoordeeld op basis van inzicht in de mogelijkheden met betrekking tot de uiteindelijke marktimplementatie.

Aan de doelstelling van het programma kunnen met name bijdragen adviesbureau’s, (toekomstige) eigenaren en exploitanten van woningbouwcomplexen en utiliteitsgebouwen, energiedistributiebedrijven en instellingen voor onderzoek en hoger of wetenschappelijk onderwijs.

B. Budget

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het totale bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggin-gen op in 1995 ontvangen aanvragen voor subsidies met betrekking tot het Nationale onderzoek en ontwikkelingsprogramma LTGO bedraagt f 450 000,00.

C. Aanvraagperiode

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Aanvragen met betrekking tot het Nationale onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma LTGO moeten zijn ontvangen in de periode van 20 november tot en met 22 december 1995.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Novem B.V.

Postbus 17

6130 AA Sittard

tel. 046 - 459 53 06 of 046 - 459 53 14

2.

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

A. Programma industriële ontwikkeling kolenvergassing (IO-KV) 1995

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het programma Industriële Ontwikkeling Kolenvergassing heeft tot doel het verhogen van het rendement van kolenvergassing in combinatie met stoom- en gasturbines (KV-STEG), zowel technisch als economisch en milieuhygiënisch. Tevens wordt beoogd de opbouw van kennis op dit gebied bij de Nederlandse industrie te verbeteren ten behoeve van de bouw van toekomstige KV-STEG eenheden. Daarbij wordt voorts gestreefd naar vertaling van onderzoeksresultaten in verbetering van ontwikkeling en engineering door onderlinge samenwerking van de tot de doelgroep van het programma behorende bedrijven.

In 1995 komt voor subsidie in aanmerking een onderzoeksproject dat tot doel heeft inzicht te verkrijgen in de relatie tussen akoestische verschijnselen en gas/luchtverhouding, gassamenstelling, stroming en verbrandingskamergeometrie bij verbranding van laagcalorisch syngas in een gasturbine verbrandingskamer.

Betrokkenheid van een industriële onderneming bij dit project is een vereiste.

De subsidie zal maximaal 43 % van de projectkosten bedragen. Het overige deel van de projectkosten zal grotendeels door de betrokken industriële onderneming(en) dienen te worden gefinancierd. De mate waarin dit het geval is, speelt een rol bij de bepaling van het subsidiepercentage.

Overige beoordelingsaspecten

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De mate waarin het project bijdraagt aan de realisering van de doelstelling van dit programma wordt tevens bepaald door de volgende aspecten:

 • a) kennisopbouw bij het bedrijfsleven;

 • b) de slaagkans van het project;

 • c) de relevantie voor de andere doelstellingen van overheidsbeleid en de aansluiting op de nationale en (in mindere mate) op internationale ontwikkelingen;

 • d) het project moet een passende voortzetting zijn van de eerdere projecten binnen IO-KV verband.

Toelichting

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Ad b)

De slaagkans zal worden beoordeeld aan de hand van aanwezige (en getoonde) expertise van de aanvrager op genoemde onderzoeksterreinen. Tevens zal de bereidheid tot deelname van alle partijen vroegtijdig gebleken moeten zijn.

B. Budget

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1995 ontvangen aanvragen voor subsidie met betrekking tot dit programma bedraagt f 385.000,00.

c. Aanvraagperiode

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Aanvragen met betrekking tot het programma IO-KV 1995 moeten zijn ontvangen in de periode van 20 november tot en met 22 december 1995.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Novem BV

Postbus 17,

6130 AA SITTARD

tel. 046 - 459 53 06 of 046 - 459 53 14

Naar boven