Regeling verklaringen vestigingseisen bedrijven

[Regeling vervallen per 18-07-2007.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 17-01-2001 t/m 17-07-2007

Regeling verklaringen vestigingseisen bedrijven

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, tweede lid, en 25, eerste lid, van de Vestigingswet Bedrijven 1954;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. et:

Vestigingswet Bedrijven 1954;

b. raad:

de Sociaal-Economische Raad;

c. verklaring voor de bedrijfsleider:

verklaring van handelskennis als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet;

d. verklaring voor de beheerder:

verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet;

e. bedrijfsleider en beheerder:

bedrijfsleider en beheerder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

  • 1 Op een daartoe strekkende aanvraag als bedoeld in artikel 14 van de wet, wordt een verklaring voor de bedrijfsleider afgegeven, indien de aanvrager gedurende een in het tweede lid voor het aangewezen bedrijf gestelde termijn werkzaam is geweest in functies, voor het vervullen waarvan hij naar het oordeel van de raad eenzelfde kennis nodig had als die, welke blijkt uit het bezit van de krachtens het Vestigingsbesluit bedrijven aangewezen bewijsstukken waaruit blijkt van het voldoen aan de bij dat besluit voor het betrokken bedrijf gestelde eisen.

  • 2 De termijn, bedoeld in het eerste lid, is voor het bouwbedrijf en voor het installatiebedrijf zes jaar, voor het vervoermiddelenbedrijf vijf jaar en voor het levensmiddelenbedrijf vier jaar.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

Op een daartoe strekkende aanvraag als bedoeld in artikel 14 van de wet, wordt een verklaring voor de beheerder afgegeven, indien de aanvrager gedurende drie jaar werkzaam is geweest in functies, voor het vervullen waarvan hij naar het oordeel van de raad eenzelfde kennis nodig had als die, welke blijkt uit het bezit van de krachtens het Vestigingsbesluit bedrijven aangewezen bewijsstukken waaruit blijkt van het voldoen aan de bij dat besluit voor het betrokken bedrijf gestelde eisen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

Een verklaring wordt niet afgegeven indien meer dan vijftien jaar zijn verstreken tussen de datum van indiening van de aanvraag en het begin van de termijn, bedoeld in de artikelen 3 en 4.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

Het voldoen aan in de artikelen 3 tot en met 6 gestelde voorwaarden moet door de aanvrager van een verklaring worden aangetoond ten genoegen van de raad.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

Indien de aanvrager van een verklaring beschikt over kennis welke naar het oordeel van de raad kan worden gelijkgesteld met de kennis die blijkt uit het voldoen aan de daaromtrent bij of krachtens de artikelen 3 tot en met 6 gestelde voorwaarden, kan de aanvrager geacht worden aan die voorwaarden te voldoen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verklaringen vestigingseisen bedrijven.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven