Regeling modellen akten van aanstelling Wtn

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-12-2006

Regeling modellen akten van aanstelling Wtn

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model van de akte van aanstelling van een vertegenwoordiger, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model van de akte van aanstelling van een natuurlijk persoon, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met in gang van 1 januari 1996.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen akten van aanstelling Wtn.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 14 december 1995

Verzekeringskamer

A.J. Vermaat

Voorzitter Bestuur

P.J.C. Keizer

Lid Bestuur

Bijlage A

[Vervallen per 01-01-2007]

Model

[Vervallen per 01-01-2007]

Akte van aanstelling van een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, in samenhang met artikel 23 van de Wet toezicht natura uitvaartverzekeringsbedrijf

[Vervallen per 01-01-2007]

De verzekeraar..................1)

gevestigd te....................2)

voor wie krachtens de statuten / krachtens door het bevoegde orgaan verstrekte schriftelijke machtiging 3) te dezer zake optreedt de heer/mevrouw..............4), wonende te..................5) in zijn/haar hoedanigheid van.....................6)7)

verkaart hiermee:

 • a. dat hij met ingang van..................8) tot zijn vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, in samenhang met artikel 23 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

  aanstelt de heer/mevrouw/NV/BV )

  wonende/gevestigd te )................9)

  kantoorhoudende te )

  teneinde ten aanzien van de uitoefening van het verzekeringsbedrijf vanuit de bijkantoren in Nederland van al zijn bevoegdheden gebruik te maken of te kunnen maken en teneinde namens hem aan de bij of krachtens de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf gegeven voorschriften, zoals deze luiden of zullen komen te luiden, te voldoen voor zover krachtens die wet geen ontheffing is verleend;

 • b. dat bij het opmaken van deze akte alle regels en formaliteiten in acht zijn respectievelijk worden genomen, die in de Staat en de plaats waar hij zijn zetel heeft, voor de geldigheid van deze aanstelling zijn vereist.

Blijkens mede-ondertekening van deze akte verklaart de vertegenwoordiger deze aanstelling te hebben aanvaard.

Opgemaakt in drievoud te..................d.d....................10)

Handtekening aangestelde

Handtekening verzekeraar

vertegenwoordiger

 

Toelichting

[Vervallen per 01-01-2007]

 • a. Indien de aanstelling geschiedt na ontslag van een eerder aangestelde vertegenwoordiger, dient de akte van ontslag van de vorige vertegenwoordiger gelijktijdig met de akte van aanstelling van de nieuwe vertegenwoordiger aan de Verzekeringskamer te worden overgelegd (vgl. artikel 42, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf).

  De akte van ontslag dient mede ondertekend te worden door de vorige vertegenwoordiger.

 • b. Indien de beschikkingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger over de waarden die gerekend moeten worden tot het vanuit de bijkantoren in Nederland uitgeoefende verzekeringsbedrijf, door de verzekeraar is of zal worden beperkt, dient deze beperking in een bijlage te worden gespecificeerd.

 • c. Indien de akte van aanstelling van een vertegenwoordiger niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is gesteld, dient tevens een geautoriseerde vertaling in een van deze talen te worden overgelegd.

  • 1. Invulling van de naam van de verzekeraar.

  • 2. Invullen de plaats en de Staat van de zetel.

  • 3. Overnemen wat van toepassing is.

  • 4. Invullen de naam van degene die voor de verzekeraar ondertekent.

  • 5. Invullen de woonplaats van degene die voor de verzekeraar ondertekent.

  • 6. Invullen de functie van degene die voor de verzekeraar ondertekent.

  • 7. De bescheiden waaruit de bevoegdheid blijkt van degene die de akte voor de verzekeraar ondertekent dienen aan de Verzekeringskamer te worden overgelegd (bijvoorbeeld: een afschrift van de eventuele machtiging).

  • 8. Invullen de datum van ingang van de aanstelling. Deze datum mag niet liggen vóór de datum waarop de eventuele aanstelling van een vorige vertegenwoordiger is geëindigd.

  • 9.

   • I. Overnemen wat van toepassing is en invullen de naam van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon alsmede diens volledige woon- c.q. vestigingsadres en kantooradres.

   • II. Indien de vertegenwoordiger rechtspersoon is, dienen de volgende bescheiden te worden overgelegd:

    • de statuten van de rechtspersoon.

    • een origineel uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister. Dit uittreksel dient recent te zijn en de huidige situatie weer te geven.

    • een akte van aanstelling van een natuurlijke persoon volgens het door de Verzekeringskamer vastgestelde model, met bijlagen.

  • 10. Invullen de plaats en datum van de ondertekening.

Bijlage B

[Vervallen per 01-01-2007]

Model

[Vervallen per 01-01-2007]

Akte van aanstelling van een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 23, vijfde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

[Vervallen per 01-01-2007]

De door de verzekeraar..................1)

aangestelde, rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, in samenhang met artikel 23 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf..................2) met zetel te ................3)

voor wie krachtens de statuten/ krachtens door het bevoegde orgaan van laatstbedoelde rechtspersoon verstrekte schriftelijke machtiging 4) te dezer zake optreedt de heer/

mevrouw...................5), wonende te.................6) in zijn/haar hoedanigheid van....7)8)

verklaart hiermee:

dat hij met ingang van...............9) tot zijn vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 23, vijfde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

aanstelt de heer/mevrouw )

wonende te )................10),

kantoorhoudende te )

teneinde hem bij uitsluiting van ieder ander te vertegenwoordigen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en bij de nakoming van zijn uit genoemde wet voortvloeiende verplichtingen.

Blijkens mede-ondertekening van deze akte verklaart de aangestelde natuurlijke persoon deze aanstelling te hebben aanvaard.

Opgemaakt in drievoud te...................d.d...........................11)

Handtekening aangestelde

Handtekening rechtspersoonlijkheid

natuurlijke persoon

bezittende vertegenwoordiger

Toelichting

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien de aanstelling geschiedt na ontslag van een eerder aangestelde natuurlijke persoon, dient de akte van ontslag van de vorige natuurlijke persoon gelijktijdig met de akte van aanstelling van de nieuwe natuurlijke persoon aan de Verzekeringskamer te worden overgelegd (vgl. artikel 44, eerste en tweede lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf).

De akte van ontslag dient mede-ondertekend te worden door de vorige natuurlijke persoon.

 • 1. Invullen de naam van de verzekeraar.

 • 2. Invullen de naam van de rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoor-diger.

 • 3. Invullen de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoordiger.

 • 4. Overnemen wat van toepassing is.

 • 5. Invullen de naam van degene die voor de rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoordiger ondertekent.

 • 6. Invullen de woonplaats van degene die voor de rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoordiger ondertekent.

 • 7. Invullen de functie van degene die voor de rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoordiger ondertekent.

 • 8. De bescheiden waaruit de bevoegdheid blijkt van degene die de akte voor de rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoordiger ondertekent dienen aan de Verzekeringskamer te worden overgelegd (bijvoorbeeld een afschrift van de eventuele machtiging).

 • 9. Invullen de datum van ingang van de aanstelling. Deze datum mag niet liggen vóór de datum waarop de eventuele aanstelling van een vorig natuurlijk persoon is geëindigd.

 • 10. Overnemen wat van toepassing is en invullen de naam van de betrokkene alsmede zijn/haar volledig woonadres en kantooradres.

 • 11. Invullen de plaats en datum van de ondertekening.

Terug naar begin van de pagina