Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen luchtverkeersbeveiliging

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 12 december 1995, houdende wijziging Besluit vergoedingen luchtverkeersbeveiliging

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 1995, nr. JBZ/L 95.005338, Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 45, vierde en vijfde lid, en 46, vierde lid van de Wet Luchtverkeer;

De Raad van State gehoord (advies van 22 augustus 1995, nr. W09.95.0362);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 december 1995, nr. JBZ/L 95.008910, Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Voor de periode van drie jaren na inwerkingtreding van dit besluit wordt voor luchtvaartuigen met een MTOW tot en met 2 ton, met uitzondering van de luchthaven Schiphol, jaarlijks een tarief vastgesteld dat gelijk is aan de vergoeding die in het jaar 1995 verschuldigd was vermeerderd met:

    • a. een vierde gedeelte voor het jaar 1996,

    • b. twee vierde gedeelte voor het jaar 1997,

    • c. drie vierde gedeelte voor het jaar 1998,

    van het verschil tussen de in het jaar 1995 verschuldigde vergoeding en de vergoeding, die ingevolge artikel 6, onderdeel b, voor die luchtvaartuigen verschuldigd zou zijn.

  • 2 In afwijking van artikel 6a wordt de verschuldigde vergoeding bedoeld in artikel 6a in 1996 vastgesteld op fl 100,-. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met € 22,69 totdat de vergoeding overeenstemt met de vergoeding bedoeld in artikel 6a.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 12 december 1995

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven