Regeling wijziging in eindtermen middelbaar beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-08-1996 t/m 30-12-2004

Regeling wijziging in eindtermen middelbaar beroepsonderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.1.2., tweede lid, juncto artikel 12.3.23 van de Wet educatie en beroepsonderwijs alsmede gelet op de artikelen 17, eerste lid, en 29a van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 4, vierde lid, en 7, eerste en derde lid, van het Examenbesluit m.b.o.;

Gezien de voorstellen van:

  • Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Electrotechniek (VEV) d.d. 11-05-1995;

  • Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) d.d. 23-10-1995;

  • Stichting Grafisch Opleidings Centrum (GOC) d.d. 14-09-1995;

  • Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW) d.d. 26-07-1995;

  • Onderwijscentrum Horeca (LO-HICT) d.d. 31-05-1995;

  • Stichting Vakopleiding Transport en Logistiek d.d. 19-10-1995;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van van de voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 17, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals luidend op 31 december 1995, worden de eindtermen van de onderstaande opleidingen behorende tot de sectoren Techniek en Economie alsmede de indeling daarvan in certificaateenheden, vastgesteld conform de bijlagen behorende bij deze regeling.

Sector Techniek

Afdeling techniek

Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB)

korte opleiding:

timmeren

korte opleiding:

metselen

 

BVE/BI-93097477 d.d. 11-01-1994 (Uitleg

 

OenW-Regelingen 1994, nr. 3)

Afdeling grafische techniek

Stichting Grafisch Opleidings Centrum (GOC)

korte opleiding:

speciaaldrukken

 

BVE/BI-94050693 d.d. 11-01-1995 (Uitleg OCenW-Regelingen

 

1995, nr. 3)

Afdeling wegenbouwmachinisten

Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW)

lange opleiding:

machinisten en aannemers

Sector Economie

Afdeling horeca

Onderwijs Centrum Horeca (OCH)

korte opleiding:

basiskok

korte opleiding:

gastheer en gastvrouw

 

BVE/BI-94050693 d.d. 11-01-1995 (Uitleg OCenW-Regelingen

 

1995, nr. 3)

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van van de voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 17, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals luidend op 31 december 1995, worden de beroepsbenamingen van de onderstaande lange en korte opleidingen in het mbo als volgt vastgesteld:

Stichting beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW)

de lange opleiding machinisten en aannemers wordt de lange opleiding machinale wegenbouw;

Onderwijs Centrum Horeca:

de korte opleiding basiskok wordt de korte opleiding kok.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De eindtermen van de onderstaande opleiding behorende tot de sector Techniek alsmede de indeling daarvan in certificaateenheden, worden gewijzigd conform de bijlage behorende bij deze regeling.

Sector Techniek

Afdeling techniek

Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Electrotechniek (VEV)

lange opleiding:

elektrotechniek

 

BVE/BI-92098686 d.d. 16-01-1993 (Uitleg

 

OenW-Regelingen 1993, nr. 3)

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De examenprogramma's voor de lange opleiding baggeraar/stuurman voor het baggerbedrijf en de lange opleiding baggeraar/machinist worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de regeling Vaststelling eindtermen middelbaar beroepsonderwijs.]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing en ter inzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, met dien verstande dat artikel 3 terugwerkt tot en met 1 augustus 1995 en artikel 5 terugwerkt tot en met 1 augustus 1994, en met uitzondering van de artikelen 1 en 2 die in werking treden met ingang van 1 augustus 1996.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlagen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Liggen ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Naar boven