Regeling vaststelling bedragen nascholing BVE 1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling bedragen nascholing BVE 1996

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 12.1.2. tweede lid, jo. artikel 12.3.25, artikel 12.3.36 en artikel 12.3.39 van de Wet educatie en beroepsonderwijs:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 In afwijking van de Regeling vaststelling bedragen nascholing b.v.e. 1995 (Uitleg OCenW-Regelingen 1994, nr. 30), zijn de bedragen voor nascholing van het personeel voor het kalenderjaar 1996 de in de artikelen 2 tot en met 8 genoemde bedragen.

  • 2 Voorzover de in artikel 2 tot en met 8 genoemde bedragen zijn bestemd voor scholen, instellingen of instituten die zijn opgegaan in een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1. van de WEB, worden deze bedragen met ingang van de eerstvolgende maand nà de in artikel 12.3.1. bedoelde samenvoeging toegekend aan die instelling.

Artikel 2. Nascholingsbedragen scholen voor mbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De bedragen voor nascholing van het personeel van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs zijn voor het kalenderjaar 1996 per leerling als volgt:

a1. Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

 

1996

techniek

f 41,-

weg- en waterbouwkunde

f 41,-

proces- en laboratoriumonderzoek

f 56,-

nautische beroepen

f 49,-

algemene operationele techniek

f 49,-

fijnmechanische techniek

f 41,-

grafische techniek

f 45,-

fijne techniek

f 45,-

instrument techniek

f 51,-

edelsmeden

f 46,-

houtbewerking en woninginrichting

f 45,-

beschermings- en afwerkingstechnieken

f 45,-

luchtvaarttechnieken

f 45,-

mode en kleding

f 45,-

wegenbouwmachinisten

f 58,-

brood- en banketbakken

f 45,-

bedrijfsmanagement motorvoertuigen

f 41,-

reclame- en presentatietechnieken

f 45,-

a2. Tussenopleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

 

1996

proces- en laboratoriumtechniek

f 50,-

algemene operationele techiek

f 49,-

nautische beroepen

f 49,-

a3. Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector techniek

 

1996

techniek

f 41,-

proces- en laboratoriumtechniek

f 56,-

nautische beroepen

f 49,-

grafische techniek

f 45,-

houtbewerking en woninginrichting

f 45,-

beschermings- en afwerkingstechnieken

f 45,-

brood- en banketbakken

f 45,-

reclame- en presentatietechnieken

f 45,-

mode en kleding

f 45,-

algemene operationele techniek

f 49,-

fijne techniek

f 45,-

edelsmeden

f 46,-

luchtvaarttechnieken

f 45,-

b. Opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving

 

1996

alle opleidingen

f 45,-

c1. Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector economie

 

1996

administratie

f 39,-

handel

f 41,-

toerisme en recreatie

f 41,-

horeca

f 44,-

slagerij en vleessector

f 44,-

levensmiddelenhandel

f 41,-

textielhandel

f 45,-

c2. Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector economie

 

1996

administratie

f 39,-

handel

f 41,-

horeca

f 44,-

d1. Lange opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg

 

1996

dienstverlening en gezondheidszorg

f 40,-

mode en kleding

f 45,-

assisterende beroepen in de gezondheidszorg

f 56,-

uiterlijke verzorging

f 40,-

facilitaire dienstverlening

f 40,-

sport en bewegen

f 45,-

verpleging

f 40,-

d2. Korte opleidingen behorend tot de afdelingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg

 

1996

gezondheidszorg

f 40,-

uiterlijke verzorging

f 40,-

civiele en consumptechnische diensten

f 40,-

mode en kleding

f 45,-

e. Overige opleidingen in het mbo

 

1996

oriënterende en schakelende opleidingen

f 45,-

Artikel 3. Nascholingsbedrag scholen voor vavo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van de scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is voor het kalenderjaar 1996 f 17,- per deeltijdequivalent.

Artikel 4. Nascholingsbedrag landelijke organen beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van de landelijke organen is voor het kalenderjaar 1996 f 1.256,-- per formatieplaats.

Artikel 5. Nascholingsbedrag scholen voor bbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor nascholing van het personeel voor de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs is voor het kalenderjaar 1996 f 19,- per deeltijdequivalent.

Artikel 6. Nascholingsbedragen deeltijd middelbaar beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De bedragen voor nascholing van het personeel van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs waaraan deeltijd middelbaar beroepsonderwijs wordt verzorgd, zijn voor het kalender 1996 per deeltijdequivalent als volgt:

 

1996

deeltijds middelbaar technisch onderwijs

f 21,-

deeltijds middelbaar laboratoriumonderwijs

f 29,-

deeltijds middelbaar landbouwonderwijs

f 45,-

deeltijds middelbaar economisch en administratief onderwijs

f 15,-

deeltijds middelbaar dienstverlenings en gezondheidsonderwijs

f 28,-

Artikel 7. Nascholingsbedragen vhbo en havo/mbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor nascholing van het personeel van vhbo en havo/mbo is voor het kalenderjaar 1996 voor een afdeling vhbo f 49,- per leerling en voor een afdeling havo/mbo f 45,- per leerling.

Artikel 8. Nascholingsbedrag vormingsinstituten

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor het personeel van vormingsinstituten is voor het kalenderjaar 1996 f 676,-- per formatieplaats.

Artikel 9. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 11. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen nascholing BVE 1996.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen.

Naar boven