Sociaal statuut RPD Advies

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 09-12-1995 t/m 31-01-2005

Sociaal statuut RPD Advies

De Minister van Binnenlandse Zaken;

Gehoord de Bijzondere Commissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit verstaat onder:

Van der Kruijs:

de Holding Van der Kruijs/RPD Groep dan wel iedere onder de Holding ressorterende maatschappij;

overnamedatum:

de datum van overname van RPD Advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken door Van der Kruijs;

personeelslid:

degene die op de overnamedatum krachtens een aanstelling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken dan wel een aanstelling in Algemene dienst van het Rijk, tewerkgesteld is bij RPD Advies.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Uiterlijk twee weken voor de overnamedatum ontvangt het personeelslid een mededeling namens de Minister van Binnenlandse Zaken dat zijn dienstverband bij RPD Advies wordt beëindigd en dat hij met ingang van de overnamedatum van arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst kan treden bij Van der Kruijs.

  Op dat zelfde moment ontvangt het personeelslid van Van der Kruijs een aanbod voor een arbeidsovereenkomst, die tevens informatie bevat over de aard van het dienstverband, de functie die het personeelslid vanaf de overnamedatum zal vervullen, het salaris dat hij zal genieten en de overige arbeidsvoorwaarden die voor hem zullen gelden.

 • 2 De arbeidsovereenkomst als bedoeld in het eerste lid geldt voor onbepaalde tijd. Indien het personeelslid was aangesteld in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd geldt de arbeidsovereenkomst voor de niet verstreken tijd van de aanstelling.

 • 3 Het personeelslid heeft een week de tijd om het in het eerste lid bedoelde aanbod voor een arbeidsovereenkomst al dan niet te accepteren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 2 wordt geen aanbod voor een arbeidsovereenkomst gedaan aan het personeelslid

  • a. die binnen een jaar, te rekenen vanaf de overnamedatum, op grond van het bepaalde in de Algemene burgerlijke pensioenwet ouderdomspensioengerechtigd wordt dan wel binnen deze periode recht op een uitkering verkrijgt ingevolge de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden en schriftelijk kenbaar maakt van dit recht gebruik te zullen maken;

  • b. waarvan uiterlijk op de dag voorafgaand aan de overnamedatum op grond van de uitslag van een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 38 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, is gebleken dat hij verkeert in een toestand van blijvende ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie;

  • c. die voor de overnamedatum is geplaatst op de herplaatsingslijst als bedoeld in de Leidraad personele gevolgen organisatieveranderingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • d. waarmee op grond van individuele overeenstemming andere afspraken door ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gemaakt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Er zal een arbeidsvoorwaardenregeling voor Van der Kruijs worden opgesteld.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde arbeidsvoorwaardenregeling zal in haar geheel niet ongunstiger zijn dan die welke voor het personeelslid gold uit hoofde van zijn dienstverband bij RPD Advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Met ingang van de overnamedatum verkrijgt het personeelslid met wie een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gesloten, ter zake van de ouderdoms- en nabestaandenvoorziening aanspraken jegens een door Van der Kruijs aan te wijzen instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Pensioen- en spaarfondsenwet die in totaliteit gelijkwaardig is aan die welke het personeelslid op de laatste dag voor de overnamedatum heeft jegens het Algemeen burgerlijk pensioenfonds krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde instelling wordt door Van der Kruijs uiterlijk op de overnamedatum aangewezen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Het personeelslid aan wie voor de overnamedatum met toepassing van de artikelen 33, 33a, 33b en 33g van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, buitengewoon verlof is verleend dat op de overnamedatum niet is beëindigd, behoudt het recht op het nog niet genoten gedeelte van dat buitengewoon verlof, onder handhaving van de afspraken die daarover met hem voor de overnamedatum zijn gemaakt.

 • 2 Indien het personeelslid op de overnamedatum nog aanspraak heeft op vakantie, wordt de niet-opgenomen vakantie door Van der Kruijs overgenomen tot maximaal 80 uren. Voor het personeelslid met een onvolledige werktijd. Voor het eventueel resterend gedeelte van de niet-opgenomen uren aan vakantie ontvangt het personeelslid een vergoeding ten bedragen van het salaris per uur dat het personeelslid direct voorafgaand aan de overnamedatum genoot.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Aan het personeelslid wordt gedurende maximaal vijf jaar een netto-salaris gegarandeerd dat hij op de dag voorafgaande aan de datum van overname genoot.

 • 2 Aan het personeelslid dat niet valt onder de verplichte Ziekenfondsverzekering wordt een toelage toegekend ter compensatie van het verschil tussen de netto-vergoeding die hij genoot ingevolge het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en de netto-vergoeding die hij ontvangt ingevolge artikel 18 van de Regeling arbeidsvoorwaarden Van der Kruijs/RPD-groep.

 • 3 De toelage als bedoeld in lid 2 wordt in tien jaarlijkse stappen met 10% verlaagd.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Aan het personeelslid wordt een diensttijdgratificatie toegekend ter grootte van een in verhouding tot de doorgebrachte diensttijd evenredig gedeelte van een gratificatie bij ambtsjubileum als bedoeld in artikel 79, derde lid ARAR.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Het personeelslid dat binnen 10 jaren na de overnamedatum de volgens de dan voor de sector Rijk geldende VUT-regeling de VUT-gerechtigde leeftijd bereikt, kan op zijn verzoek in aanmerking worden gebracht voor een VUT-uitkering volgens de bepalingen zoals die op dat moment voor de sector Rijk gelden.

 • 2 Aan het personeelslid dat op de datum van overgang de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, wordt gegarandeerd dat hij bij het bereiken van de leeftijd van 63 jaar in ieder geval in aanmerking komt voor financiële pensionering met een uitkeringsniveau van 70% van het laatstgenoten salaris.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Sociaal statuut RPD Advies.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. De tekst van dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven