Regeling informatieverstrekking WTN

[Regeling vervallen per 04-05-2006.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 03-05-2006

Regeling, houdende uitvoering van artikel 25 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Regeling informatieverstrekking WTN)

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 25 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;

Gezien de adviezen van de Verzeke-ringskamer en van het Verbond van Verzekeraars;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2006]

 • 1 Een verzekeraar die een overeenkomst van natura-uitvaartverzekering aanbiedt aan een in Nederland woonachtige verzekeringnemer draagt er zorg voor dat de verzekeringnemer in het bezit wordt gesteld van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden van de overeenkomst.

 • 2 Voor zover de in dit lid bedoelde informatie niet uit de algemene of bijzondere polisvoorwaarden blijkt, draagt de verzekeraar er tevens zorg voor dat de verzekeringnemer schriftelijk in kennis wordt gesteld van:

  • a. de naam en, indien deze afwijkt van de naam van de rechtspersoon, de handelsnaam, de rechtsvorm en het adres van de verzekeraar, de staat waar de zetel van de verzekeraar is gevestigd alsmede, indien van toepassing, het adres en de staat waar het bij de overeenkomst betrokken bijkantoor van de verzekeraar is gevestigd;

  • b. een omschrijving van de prestatie waartoe de verzekeraar zich verplicht;

  • c. een omschrijving van de keuzemogelijkheden die de verzekeringnemer of de verzekerden ingevolge de overeenkomst hebben;

  • d. een opgave of de premie eenmalig is verschuldigd dan wel periodiek;

  • e. de periode gedurende welke premie verschuldigd is;

  • f. indien van toepassing, een opgave van de indexering die wordt toegepast op de verzekerde prestatie of op de premie;

  • g. indien van toepassing, de overige mogelijkheden die de verzekeraar heeft om de verzekerde prestatie of de premie aan te passen;

  • h. indien de overeenkomst voorziet in een afkoop- of premievrije waarde, een opgave of indicatie van deze waarden of een opgave van de wijze waarop deze waarden worden berekend;

  • i. indien van toepassing, de wijze waarop de verzekeringnemer gebruik kan maken van zijn recht, bedoeld in artikel 26 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, om de overeenkomst op te zeggen;

  • j. de wijze waarop de overeenkomst kan worden beëindigd en de termijn die daarbij in acht wordt genomen;

  • k. het recht dat op de overeenkomst van toepassing is dan wel van de rechtskeuze die de verzekeraar voorstelt;

  • l. de regelingen voor het behandelen van klachten van de verzekeringnemer of verzekerden verband houdende met de overeenkomst, met inbegrip, in voorkomend geval, van het bestaan van de buitengerechtelijke instanties die zijn belast met het onderzoeken van klachten;

  • m. een opgave van de uitvaartonderneming die de uitvaart zal verzorgen, dan wel op welke wijze wordt bepaald welke uitvaartonderneming de uitvaart zal verzorgen.

 • 3 Indien de in het tweede lid, onder j bedoelde termijn langer is dan een jaar, dan wordt dit duidelijk op het aanvraagformulier vermeld, vóór de ruimte waar de verzekeringnemer zijn handtekening plaatst. Ontbreekt deze vermelding op het aanvraagformulier dan geldt ongeacht het in de overeenkomst bepaalde een opzegtermijn van een jaar.

 • 4 De informatie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt voor of tegelijk met het afgeven van de polis verstrekt.

 • 5 Gedurende de looptijd van de overeenkomst draagt de verzekeraar er zorg voor dat de verzekeringnemer schriftelijk in kennis wordt gesteld van:

  • a. iedere wijziging van de naam, de handelsnaam, de rechtsvorm of het adres van de verzekeraar alsmede, indien van toepassing, van het adres van het bij de overeenkomst betrokken bijkantoor;

  • b. iedere wijziging in de algemene of bijzondere polisvoorwaarden, voor zover van toepassing op de overeenkomst;

  • c. voor zover dat niet uit een wijziging van de algemene of bijzondere polisvoorwaarden als bedoeld in onderdeel b blijkt, iedere wijziging van de op het bepaalde in het tweede lid, onderdelen b tot en met h, j en m, van toepassing zijnde regelgeving, voor zover van belang voor de overeenkomst, alsmede iedere wijziging van de overeenkomst op de in die onderdelen bedoelde punten.

 • 6 De informatie, bedoeld in het eerste, tweede en vijfde lid, wordt in de Nederlandse taal verstrekt. De informatie kan in een andere taal worden verstrekt indien de verzekeringnemer daarom verzoekt dan wel indien partijen een keuze hebben gemaakt voor toepasselijkheid op de overeenkomst van het recht van een andere staat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2006]

 • 1 Artikel 1 is van overeenkomstige toepassing op het door verzekeraars sluiten van overeenkomsten die strekken tot fondsvorming ter voldoening van de verzorging van de uitvaart van de mens.

 • 2 De verzekeraar die overeenkomsten sluit als bedoeld in het eerste lid doet aan degene met wie hij een dergelijke overeenkomst sluit, opgave hoe de ingelegde gelden worden belegd.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 04-05-2006]

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan het bedrag van de boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-05-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-05-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking WTN.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanFinanciën

G. Zalm

Bijlage bedoeld in artikel 2a, eerste lid

[Regeling vervallen per 04-05-2006]

1.

[Regeling vervallen per 04-05-2006]

Het bedrag van de boete voor overtreding van de voorschriften, gesteld bij de artikelen 1 en 2 van deze regeling, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk 10 B van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, bedraagt € 5 445.

2.

[Regeling vervallen per 04-05-2006]

 • 1 Indien een boete wordt opgelegd, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar balanstotaal van toepassing, met de daarbij behorende factor:

  Categorie-indeling normgeadresseerden

  • Categorie I: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 4 538 000; factor 1;

  • Categorie II: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 4 538 000 maar minder dan € 22 689 000; factor 2;

  • Categorie III: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 22 689 000 maar minder dan € 113 445 000; factor 3;

  • Categorie IV: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 113 445 000 maar minder dan € 453 780 000; factor 4;

  • Categorie V: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000; factor 6.

 • 2 De boete wordt vastgesteld door het bedrag, genoemd in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor, behorende bij de categorie naar balanstotaal.

 • 3 Indien de gegevens omtrent het balanstotaal niet aan de Pensioen- & Verzekeringskamer beschikbaar zijn gesteld, kan zij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door haar te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

Naar boven