Regeling etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur

[Regeling vervallen per 17-03-2012.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 17-12-2003 t/m 16-03-2012

Regeling etikettering energie-gebruik koel- en vriesapparatuur

De Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 94/2/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 januari 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft (PbEG L 45), de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede en derde lid, 5, 6, eerste lid, onderdeel a, en 7 van het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur en artikel 8 van de Wet geluidhinder;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. uitvoeringsrichtlijn koel- en vriesapparatuur: richtlijn nr. 94/2/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn nr. 92/75/EEG van de Raad van de Europese Unie wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft (PbEG L 45), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 2003/66/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 juli 2003 (PbEG L 170);

  • b. kaderbesluit: Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur;

  • c. koel- en vriesapparatuur: huishoudelijke koelkasten, bewaarruimten voor bevroren levensmiddelen, diepvriezers en combinaties daarvan, die uitsluitend op het elektrische net kunnen worden aangesloten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Als categorie van huishoudelijke apparaten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het kaderbesluit wordt aangewezen: koel- en vriesapparatuur.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

  • 1 De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het kaderbesluit, voor koel- en vriesapparatuur, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn koel- en vriesapparatuur gestelde eisen.

  • 2 De gegevens op de kaart, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het kaderbesluit, voor koel- en vriesapparatuur, en de opmaak van die kaart voldoen aan de daaraan in bijlage II van de uitvoeringsrichtlijn koel- en vriesapparatuur gestelde eisen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De technische documentatie, bedoeld in artikel 5 van het kaderbesluit, over koel- en vriesapparatuur voldoet aan de daaraan in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn koel- en vriesapparatuur gestelde eisen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Als plaats als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het kaderbesluit, waar het etiket, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dat besluit, voor koel- en vriesapparatuur wordt aangebracht, wordt aangewezen: de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het desbetreffende apparaat.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De gegevens in de gedrukte mededeling, bedoeld in artikel 7 van het kaderbesluit, over koel- en vriesapparatuur voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn koel- en vriesapparatuur gestelde eisen.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De artikelen 3 en 6 zijn niet van toepassing ten aanzien van het verstrekken van gegevens over het geluidsniveau van koel- en vriesapparatuur.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 december 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven