Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs afgesloten in 1986

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 22-01-2014

Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs afgesloten in 1986

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen VI en VII, derde lid, van de wet van 21 mei 1992, Stb 1992, 245;

Besluit:

Artikel 1. Omzetting

[Vervallen per 23-01-2014]

Per 1 januari 1996 wordt het rentepercentage voor de leningen aangegaan in het jaar 1986 voor gebouwen en terreinen in het basisonderwijs en het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs omgezet in het percentage dat de N.V. Bank voor de Nederlandsche Gemeenten op 16 januari 1996 vaststelt voor langlopende leningen (20 jaren) met recht op wederzijdse renteaanpassing om de 10 jaren, onder het voorbehoud dat de rente op die datum een niveau heeft waarop oversluiting voor het Rijk voordelig is.

Artikel 2. Boeterente

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Ter bestrijding van de, in verband met de in artikel 1 bedoelde omzetting, verschuldigde boeterente wordt een bedrag ter grootte van 5% van de restant hoofdsom na reguliere aflossing van de lening op het moment van vervroegd aflossen ter beschikking gesteld.

  • 2 De vergoeding van het in het eerste lid bedoelde bedrag zal geschieden op basis van een door de gemeenten af te sluiten 15-jarige annuïteitenlening ter grootte van het aldaar bedoelde bedrag met een bijbehorend rentepercentage conform de in artikel 1 bedoelde opgave van de N.V. Bank voor de Nederlandsche Gemeenten.

Artikel 3. Uitzondering lokaalgroepen ex-KO

[Vervallen per 23-01-2014]

In afwijking van het gestelde in artikel 1 zal voor de vergoedingen van de 60-jarige annuïtaire financieringen ten behoeve van de lokaalgroepen die gesticht zijn met toepassing van de kleuteronderwijswet of de wet beheersing huisvestingsvoorzieningen KO-LO, gelet op de afwijkende vaststelling van de restant hoofdsom, het rentepercentage zodanig worden verhoogd dat de jaarvergoeding rekenkundig op het juiste genormeerde niveau zal worden gebracht.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996, met dien verstande dat in verband met de opening van het jaar 1996, vooralsnog de voorlopige percentages uit de programma's van eisen 1996 worden gehanteerd.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs afgesloten in 1986.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina