Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring voertuigonderdelen en technische eenheden

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 10-03-2005 t/m 30-04-2009

Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring voertuigonderdelen en technische eenheden

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 22, eerste en derde lid, en artikel 23, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. directeur:

de directeur van de Dienst Wegverkeer;

b. fabrikant:

de persoon of organisatie die tegenover de RDW verantwoordelijk is voor alle aspecten van de goedkeuringsprocedure en instaat voor de overeenstemming van de produktie met het type waarvoor de goedkeuring is verleend. Het is niet noodzakelijk dat deze persoon of organisatie rechtstreeks betrokken is bij alle fasen van de bouw van het onderdeel waarop de typegoedkeuringsprocedure betrekking heeft.

c. RDW:

Dienst Wegverkeer;

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 2 De aanvraag van en het toezicht op de typegoedkeuring van voertuigonderdelen en technische eenheden als bedoeld in de artikelen 3.8.3 en 3.8.15 van het Voertuigreglement, geschiedt met inachtneming van de in de desbetreffende EG-richtlijnen gegeven voorschriften.

Artikel 3. Aanvraag

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De aanvraag van een typegoedkeuring van voertuigonderdelen wordt door de fabrikant ingediend bij de RDW.

 • 2 Bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot retroreflectoren, worden de volgende bescheiden overgelegd:

  • a. een beknopte beschrijving van de technische specificaties der materialen waaruit de retroreflectoroptiek bestaat;

  • b. tekeningen in drievoud die voldoende gedetailleerd zijn om het type te kunnen identificeren en waarop de geometrische gegevens voor het aanbrengen van de retroreflector op het voertuig zijn aangegeven; de tekeningen moeten de voor het goedkeuringsmerk bestemde plaats aangeven;

 • 3 Bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot achterlichten, worden de volgende bescheiden overgelegd:

  tekeningen in drievoud die voldoende gedetailleerd zijn om het type te kunnen identificeren en waarop de geometrische gegevens voor de installatie op het voertuig zijn aangegeven alsmede de waarnemingsas die bij de proeven als referentie-as moeten worden genomen, benevens het punt dat bij de proeven als referentiepunt moet worden genomen.

 • 4 Bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot de systemen, onderdelen en technische eenheden van landbouw- of bosbouwtrekkers, bedoeld in Bijlage II, hoofdstuk B, deel I van richtlijn 2003/37/EG, waarvoor een typegoedkeuring kan worden verleend, worden de bescheiden overgelegd die zijn vermeld in de op grond van Bijlage II, hoofdstuk B, deel I van richtlijn 2003/37/EG bij het desbetreffende systeem, het onderdeel of de technische eenheid behorende bijzondere richtlijn.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden door de fabrikant voor de keuring voertuigonderdelen ter beschikking gesteld waarop de aanvraag betrekking heeft:

  • a. ingeval van een retroreflector 10 exemplaren;

  • b. ingeval van een fietsachterlicht 2 exemplaren;

  • c. ingeval van een reflecterende fietsband 5 exemplaren;

  • d. in geval van een systeem, onderdeel of technische eenheid, van landbouw- of bosbouwtrekker, waarvoor een typegoedkeuring kan worden verleend, een door de RDW bepaald aantal exemplaren met een maximum van 10 exemplaren.

 • 2 De RDW kan in verband met de uitvoering van de typegoedkeuring specifieke onderdelen, extra tekeningen of proefstukjes van gebruikte materialen verlangen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De fabrikant draagt er zorg voor dat:

 • a. de relevante regelgeving alsmede voorschriften, specificaties en documentatie betreffende de toe te passen materialen en onderdelen binnen het bedrijf beschikbaar en toegankelijk zijn voor het personeel;

 • b. voldoende maatregelen en procedures voorzien in een effectieve controle, opdat de geproduceerde voertuigonderdelen overeenstemmen met het goedgekeurde type;

 • c. de administratie doelmatig en deugdelijk is, waardoor voldoende inzicht wordt geboden in de verschillende fasen die het voertuigonderdeel tijdens en na de fabricage doorloopt;

 • d. de administratie omtrent de geproduceerde voertuigonderdelen ten minste 10 jaar beschikbaar blijft;

 • e. binnen de organisatie een persoon wordt aangewezen die als eerste verantwoordelijk is met betrekking tot het bepaalde in de onderdelen a tot en met d.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Degene die de typegoedkeuring aanvraagt is gehouden inlichtingen te verstrekken waarnaar hem in verband met de typegoedkeuring wordt gevraagd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De aanvrager verplicht zich de Dienst Wegverkeer onverwijld in kennis te stellen van voorgenomen of reeds uitgevoerde wijzigingen in het ontwerp, de fabrikage-methoden, gebruikte materialen en matrijzen.

Artikel 8. Toezicht

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Het toezicht wordt uitgeoefend door een door de directeur aangewezen functionaris en vindt plaats in een vestiging welke in overleg met de fabrikant wordt vastgesteld.

 • 2 In de vestiging als bedoeld in het eerste lid, moet een overdekte en goed verlichte ruimte aanwezig zijn welke kan worden verwarmd.

 • 3 Aan het uitoefenen van het toezicht moet door de fabrikant alle medewerking worden verleend. De ter zake door de Dienst Wegverkeer gegeven aanwijzingen moeten in acht worden genomen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 In het kader van een steekproef wordt onder medewerking als bedoeld in artikel 8, derde lid, in ieder geval verstaan:

  • a. het in overleg met de RDW treffen van een regeling omtrent het beschikbaar stellen van voertuigonderdelen voor een steekproef;

  • b. het op verzoek van de functionaris van de RDW onverwijld beschikbaar stellen van de desbetreffende typegoedkeuring;

  • c. het verlenen van assistentie bij het uitvoeren van de keuring.

 • 2 Indien bij de steekproef wordt vastgesteld dat het voertuigonderdeel niet overeenstemt met het type waarvoor de goedkeuring is verleend, wordt door de functionaris van de RDW een rapport opgemaakt waarvan de fabrikant een afschrift ontvangt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Nadat een typegoedkeuring is verleend, wordt ten minste één maal per twee jaar onderzocht of de fabrikant nog voldoet aan de in artikel 5 genoemde verplichtingen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Indien de fabrikant niet voldoet aan de in artikel 5 genoemde verplichtingen, wordt hij in staat gesteld de geconstateerde tekortkomingen binnen een door de Dienst Wegverkeer te bepalen termijn te herstellen en wordt het toezicht als bedoeld in artikel 8 geïntensiveerd.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring voertuigonderdelen en technische eenheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven