Regeling programma van werkzaamheden natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-12-2003 t/m 31-12-2006

Regeling houdende uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;

Gezien de adviezen van de Verzekeringskamer en van het Verbond van Verzekeraars;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;

b. programma van werkzaamheden:

het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het programma van werkzaamheden is gesteld in de Nederlandse taal.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het bij de aanvraag van een vergunning over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een verzekeraar met zetel in Nederland:

 • a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is te sluiten;

 • b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

 • c. bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over het minimum bedrag van het garantiefonds bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de wet, dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 40, eerste of derde lid, van de wet is vereist, indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan dit minimum bedrag;

 • d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;

  en voorts, voor de eerste drie boekjaren:

 • e. een raming van de liquiditeitspositie;

 • f. een gedetailleerde raming van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als wat de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft;

 • g. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 40 van de wet;

 • h. een mededeling waaruit blijkt of de verzekeraar ten behoeve van zijn verzekerden al dan niet tevens het uitvaartbedrijf uitoefent.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het ten behoeve van een buiten Nederland te openen bijkantoor over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een verzekeraar met zetel in Nederland:

 • a. een opgave van de aard van de overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering die door het bijkantoor zullen worden gesloten; en

 • b. een uiteenzetting van de voorziene organisatiestructuur van het bijkantoor, met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het bij de aanvraag van een vergunning over te leggen programma van werkzaamheden bevat voor een verzekeraar met zetel buiten Nederland:

  • a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is te sluiten;

  • b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

  • c. bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar met inachtneming van artikel 47, tweede lid, van de wet beschikt over het minimum bedrag van het garantiefonds dat krachtens artikel 47, eerste lid, van de wet geldt, dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 47, eerste lid, van de wet is vereist, indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan dit minimum bedrag;

  • d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;

   en voorts, voor de eerste drie boekjaren:

  • e. een raming van de liquiditeitspositie;

  • f. een gedetailleerde raming van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als wat de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft;

  • g. een raming van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 47 van de wet;

  • h. een mededeling waaruit blijkt of de verzekeraar ten behoeve van zijn verzekerden al dan niet tevens het uitvaartbedrijf uitoefent.

 • 2 De verzekeraar voegt bij het programma van werkzaamheden de jaarrekening van elk der laatste drie boekjaren. Indien sedert de oprichting van de onderneming van de verzekeraar nog geen drie boekjaren zijn verstreken, behoeven deze jaarrekeningen slechts voor de afgesloten boekjaren te worden overgelegd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling programma van werkzaamheden natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven