Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 29 november 1995, tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 6 februari 1995, nr. WV95/67 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel 15 van de Wet belasting zware motorrijtuigen;

De Raad van State gehoord (advies van 13 maart 1995, nr. W06.95.0055);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 24 november 1995, nr. WV95/178 U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk II. Vrijstellingen

Artikel 3

Vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt door defensie, indien voor die motorrijtuigen de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a, en 37, eerste lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing zijn.

Artikel 4

 • 1 Vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt door de politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn, indien:

  • a. het motorrijtuig is geregistreerd op naam van een politie-instantie;

  • b. het motorrijtuig is voorzien van:

   • - een tweetonige hoorn;

   • - een duidelijk zichtbaar blauw zwaai- of knipperlicht; en

   • - ten minste aan weerszijden één of meer duidelijk zichtbare afbeeldingen van het politielogo, bedoeld in de Regeling politielogo;

   en

  • c. het motorrijtuig uitsluitend wordt gebruikt door politie-ambtenaren voor de uitoefening van hun politietaak.

 • 2 Vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt door de brandweer en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn

  indien:

  • a. het motorrijtuig is geregistreerd op naam van een brandweer-instantie;

  • b. het motorrijtuig is voorzien van:

   • - een tweetonige hoorn;

   • - een duidelijk zichtbaar blauw zwaai- of knipperlicht; en

   • - ten minste aan weerszijden één of meer duidelijk zichtbare afbeeldingen van een brandweerembleem dan wel in voorkomend geval van een gemeentewapen, welke afbeeldingen alle een oppervlakte hebben van ten minste 314 cm2;

    en

  • c. het motorrijtuig uitsluitend wordt gebruikt door brandweerlieden voor de uitoefening van hun brandweertaak.

Artikel 5

Vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen die behoren tot een bedrijfsvoorraad als bedoeld in artikel 2, onderdeel i, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, mits met die motorrijtuigen slechts van de autosnelweg gebruik wordt gemaakt met een ten behoeve van die motorrijtuigen opgegeven kenteken als bedoeld in artikel 37, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en met die motorrijtuigen niet bedrijfsmatig goederen worden vervoerd.

Artikel 6

Vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen die zijn ingericht ten behoeve van en uitsluitend worden gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van wegen indien de houder van het motorrijtuig zich bezighoudt met de aanleg en het onderhoud van wegen.

Artikel 7

 • 1 Vrijstelling van belasting voor motorrijtuigen waarmee gewoonlijk slechts over een geringe afstand gebruik van de autosnelweg wordt gemaakt, wordt op verzoek verleend, indien:

  • a. het gebruik van de autosnelweg zich beperkt tot een op aanwijzingen van de houder door de inspecteur vastgesteld gebied dat is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de plaatsen waar het motorrijtuig, elders dan op de weg, wordt gebruikt; en

  • b. de houder van het motorrijtuig bij het verzoek een afschrift van het kentekenbewijs overlegt, alsmede een verklaring dat het vervoer van goederen geen hoofdactiviteit van de houder is, dat met het motorrijtuig uitsluitend gebruik van de autosnelweg wordt gemaakt overeenkomstig onderdeel a en dat indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden en omstandigheden voor de vrijstelling een opgaaf daarvan zal worden gedaan aan de inspecteur.

 • 2 De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. De vrijstelling werkt niet verder terug dan tot op het tijdstip waarop het verzoek is ingediend.

 • 3 Indien de voorwaarden en omstandigheden, bedoeld in het eerste lid zich niet langer voordoen, trekt de inspecteur de vrijstelling in. De intrekking geschiedt bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 4 Indien degene aan wie de vrijstelling is verleend niet voldoet aan de verplichting een opgaaf te doen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de vrijstelling geacht te zijn vervallen op het tijdstip waarop de in het eerste lid bedoelde voorwaarden en omstandigheden zich niet meer voordoen.

Artikel 8

Vrijstelling van belasting voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van kermis- of circusbenodigdheden wordt verleend indien de motorrijtuigen worden gehouden door een kermis- of circusexploitant.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 november 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de dertigste november 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven