Regeling gezondheidsverklaring personen werkzaam in de vleessector

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Regeling gezondheidsverklaring personen werkzaam in de vleessector

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijnen nr. 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vers vlees (PbEG L 121), 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de produktie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee (PbEG L 55), 77/99/EEG van 21 december 1976 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vleesprodukten en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong (PbEG 1977, L 26), 91/495/EEG van 27 november 1990 inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van konijnevlees en vlees van gekweekt wild (PbEG L 268), 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild (PbEG L 268) en 94/65/EEG van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PbEG L 368);

Voorts gelet op de artikelen 68, eerste lid, en 69, eerste lid, van de Veewet, artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet en artikel 30a van de Vleeskeuringswet;

Besluiten:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt onder onderneming verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een onderneming stelt personen die vlees en vleesprodukten beroepshalve be- en verwerken en behandelen slechts te werk, voor zover:

  • -

    voorafgaand aan de indiensttreding een medisch onderzoek heeft plaatsgevonden en daarvan een verklaring als bedoeld in bijlage I wordt overgelegd;

  • -

    een verklaring als bedoeld in bijlage II wordt overgelegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Wanneer de aan de onderneming verbonden geneeskundige instantie het nodig oordeelt dat degene die betrokken is bij de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, zich aan een medisch onderzoek onderwerpt, laat de onderneming deze persoon weer tot deze werkzaamheden toe voor zover een verklaring als bedoeld in bijlage III wordt overgelegd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Ten behoeve van de afgifte van de verklaring, bedoeld in de bijlagen I en III, vult degene die in een onderneming beroepshalve bij de be- en verwerking en behandeling van het vlees en vleesprodukten betrokken wordt ten overstaan van de behandelend arts deel I van de verklaring in.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De onderneming verleent op verzoek van de ambtenaar, bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren inzage in deel II van de verklaring, bedoeld in de bijlagen I en III.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Regeling gezondheidsverklaring voor personen werkzaam in de vleesindustrie wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Verklaringen die zijn verleend op grond van de Regeling gezondheidsverklaring voor personen werkzaam in de vleesindustrie behouden hun geldigheid.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: ’Regeling gezondheidsverklaring personen werkzaam in de vleessector’.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

J. J. van Aartsen

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.G. Terpstra

Naar boven