Bekostigingsbesluit Pensioen- en Uitkeringsraad 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2010

Besluit van 23 november 1995, houdende regeling van de bekostiging van de uitvoering van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 1995, DVVB/WUP-U-951231;

Gelet op artikel 23, tweede lid, van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad;

De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1995, no. W13.95.0584);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 16 november 1995, DVVB/WUP-U-951327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad;

 • b. bijdrage: het bedrag dat in het kader van de bekostiging ten laste van 's Rijks kas komt;

 • c. produkt: een produkt als bedoeld in de bijlage bij dit besluit;

 • d. begrote produktie: het geraamde aantal te realiseren eenheden produkt;

 • e. realisatie produktie: het aantal voortgebrachte eenheden produkt;

 • f. tarief: de vergoeding per eenheid product;

 • g. normbegroting: de begroting die is opgesteld op grond van genormeerde financiële uitgangspunten;

 • h. normproductie: het aantal eenheden product dat wordt gehanteerd bij de vaststelling van het tarief;

 • i. begroting: het deel van de begroting van de Raad, dat betrekking heeft op de kosten, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

In de begroting van de Raad worden, zoveel mogelijk verbijzonderd naar de in artikel 3, onderdelen a en b, van de wet bedoelde taken, de volgende onderdelen onderscheiden:

 • a. kosten, verbonden aan de regelmatige uitvoering, te onderscheiden naar:

  • 1. kosten van bestuur en Kamers, waaronder begrepen de kosten van de aan de Kamers verbonden secretariaten, voorzover deze niet begrepen zijn in de kosten van het bureau;

  • 2. kosten van het bureau;

  • 3. accountantskosten;

  • 4. kosten van derden wegens uitvoering van werkzaamheden op grond van een overeenkomst ingevolge artikel 16 van de wet;

  • 5. kosten, verbonden aan medische keuringen en taxaties door externe deskundigen, aan buitenlandse posten en aan procesvoering;

  • 6. kosten, verbonden aan het verificatie-onderzoek door derden;

 • b. kosten, verbonden aan investeringen die niet in de normbegroting betreffende de kosten van het bureau zijn opgenomen;

 • c. kosten, verbonden aan het verrichten van werkzaamheden met een incidenteel karakter, waaronder begrepen werkzaamheden die voortvloeien uit wijzigingen in de geldende regelgeving;

 • d. wachtgeldkosten, onderscheiden naar de kosten welke verband houden met de totstandkoming van de Raad en de kosten welke het gevolg zijn van het ontslag van één of meer leden van het personeel van het bureau van de Raad in verband met een vermindering van werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3, onderdeel a, van de wet;

 • e. kosten, welke verband houden met een door de Raad opgesteld sociaal plan;

 • f. onvermijdbare kosten welke verband houden met een vermindering van werkzaamheden in het kader van de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, van de wet;

 • g. geraamde inkomsten, anders dan de bijdragen, bedoeld in de artikelen 5 tot en met 8;

 • h. kosten verbonden aan het opstellen van sociale rapportages en verzetsrapportages.

Hoofdstuk II. Bekostigingsgrondslagen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Op voorstel van de Raad stelt Onze minister ten behoeve van de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 2, een normbegroting vast. Onze minister kan kosten aanwijzen die niet onder de normbegroting vallen.

 • 2 Op basis van de normbegroting stelt Onze Minister per product een tarief vast.

 • 3 Onze Minister draagt zorg voor een driejaarlijkse herijking van de tarieven.

 • 4 Onze minister geeft bij de vaststelling van de tarieven aan welk deel aan de ontwikkeling van de lonen en welk deel aan de ontwikkeling van de prijzen wordt aangepast.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Indien de begrote productie wezenlijk afwijkt van de normproductie kan Onze Minister, na overleg met de Raad, een tarief wijzigen.

 • 2 De Raad kan een voorstel doen tot wijziging van een tarief.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De bijdrage in de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder 2, bestaat uit de som van de per product volgens de navolgende formule berekende bedragen:

  Pb × T.

  In deze formule is:

  Pb: de begrote productie in de laatst ingediende begroting;

  T: het tarief.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan Onze minister, na overleg met de Raad, voor een naar aard te specificeren aantal eenheden van de begrote produktie van een produkt, welke zich gezien de daaraan verbonden werklast en kosten onderscheiden van de gemiddelde werklast en kosten op basis waarvan het tarief, genoemd in artikel 3, tweede lid, is vastgesteld, de bijdrage in de kosten op andere wijze vaststellen. In de formule, genoemd in het eerste lid, wordt daartoe Pb verlaagd met het aantal eenheden waarvoor de bijdrage op andere wijze wordt vastgesteld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, tweede volzin, bestaat de bijdrage uit een door Onze minister vastgesteld bedrag.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 4 De bijdrage in de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdelen a, onder 4, en h, bestaat uit een voor de onderscheiden kosten door Onze Minister vastgesteld bedrag vermenigvuldigd met het aantal te produceren eenheden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De bijdrage in de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, bestaat uit de werkelijk gemaakte kosten, mits de Raad Onze minister vooraf van het ontslag in kennis heeft gesteld en al datgene heeft gedaan of nagelaten dat nodig was om deze kosten zo laag mogelijk te doen zijn.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De inkomsten, bedoeld in artikel 2, onderdeel g, worden, met uitzondering van de renteopbrengsten en uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid, in mindering gebracht op de bijdragen, bedoeld in de artikelen 5 tot en met 8.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De bijdrage, bedoeld in artikel 5, eerste lid, kan in de loop van enig jaar worden aangepast indien de ontwikkeling van de lonen of prijzen daartoe aanleiding geeft.

Hoofdstuk III. Voorlopige bijdragevaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Onze minister beslist na indiening van de begroting over de goedkeuring van de begroting en doet de Raad met inachtneming van de artikelen 5 tot en met 9 een voorlopige vaststelling van de bijdragen toekomen.

 • 2 In de voorlopige vaststelling wordt in ieder geval medegedeeld:

  • a. met betrekking tot de bijdrage, bedoeld in artikel 5, eerste lid, de begrote productie en, voorzover van toepassing, het aantal eenheden waarop het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van toepassing is en de wijze waarop de bijdrage zal worden vastgesteld;

  • b. voorzover het betreft de bijdragen, bedoeld in de artikelen 6 en 7, eerste en tweede lid, het door Onze minister vastgestelde bedrag of maximum.

 • 3 Indien de Raad een gewijzigde begroting als bedoeld in artikel 13 indient doet Onze minister de Raad een voorlopige vaststelling van de bijdragen toekomen. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk IV. Bekostigingsvoorwaarden

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot het te hanteren begrotingsmodel en de bij de begroting over te leggen bescheiden.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Raad kan Onze minister in de loop van enig jaar een gewijzigde begroting voorleggen.

 • 2 Onze minister kan de Raad verzoeken een gewijzigde begroting in te dienen, indien naar zijn oordeel, op grond van de ontwikkeling van de werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3 van de wet, daartoe aanleiding is.

Hoofdstuk V. Bijdragevaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 2 De bijdrage, bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt verhoogd dan wel verlaagd met de som van de per product volgens de navolgende formule berekende bedragen:

  (Pr–Pb)T.

  In deze formule is:

  Pr: de gerealiseerde productie;

  Pb: de begrote productie in de laatst ingediende begroting;

  T: het tarief.

 • 3 Voorzover de vaststelling van de bijdrage afhankelijk is van de werkelijk gemaakte kosten, worden de kosten die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd bij de vaststelling van de bijdrage en het exploitatieresultaat niet in aanmerking genomen.

 • 4 Onze minister is bevoegd tot verrekening van te veel ontvangen voorschotten met voorschotten in volgende jaren.

 • 5 Onze minister kan bepalen dat de bijdragen in de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdelen b en c, eerst worden vastgesteld na de beëindiging van de werkzaamheden waarvoor de bijdragen zijn verleend.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het na de vaststelling van de bijdragen resterende exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan respectievelijk ten laste gebracht van de risicoreserve.

 • 2 De risicoreserve per 31 december van enig jaar mag niet meer bedragen dan 10% van de laatste voorlopige vaststelling voor dat jaar van de bijdragen in de kosten, bedoeld in artikel 2, onder a, b, c, e en h. Het bedrag waarmee de toegestane risicoreserve wordt overschreden, wordt in mindering gebracht op het totaal van de overeenkomstig artikel 14 vastgestelde bijdragen.

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Onze minister kan op verzoek van de Raad bepalingen van dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken voorzover strikte toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Bekostigingsbesluit Pensioen- en Uitkeringsraad 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 november 1995

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zevende december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage bij het Bekostigingsbesluit Pensioen- en Uitkeringsraad 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Onder product als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, wordt verstaan:

1. Een eerste aanvraag

De werkzaamheden noodzakelijk voor en leidend tot een besluit op een aanvraag op grond van:

2. Een vervolgaanvraag

De werkzaamheden noodzakelijk voor en leidend tot een besluit op een aanvraag dan wel een verzoek op grond van:

3. Een bezwaarschrift

De werkzaamheden noodzakelijk voor en leidend tot een beslissing op een bezwaarschrift tegen een beslissing van de Pensioen- en Uitkeringsraad op grond van de Wbp, de Wbpzo, de WIV, de Wuv en de Wubo.

4. Een beroepschrift

De werkzaamheden verbonden aan de behandeling van en leidend tot een beslissing van de Centrale Raad van Beroep op een beroepschrift, bestaande uit het samenstellen en verzenden van de inventaris en de processtukken, het opstellen van de contra-memorie en de pleitnotitie en het vertegenwoordigen van de Raad bij de Centrale Raad van Beroep.

5. Een gegrond verklaard beroepschrift

De werkzaamheden volgend op een door de Centrale Raad van Beroep gegrond verklaard beroepschrift, noodzakelijk voor en leidend tot een herbeoordeling van een beslissing op een bezwaarschrift.

6. Het beheer

De verwerking van gegevens die aanleiding zijn tot wijziging in het recht en de hoogte van een pensioen, uitkering, toeslag, vergoeding of tegemoetkoming overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, waarbij als eenheid geldt de pensioen- of uitkeringsgerechtigde. Voor de telling van het aantal eenheden wordt het aantal pensioen- en uitkeringsgerechtigden genomen bij de aanvang van een begrotingsjaar.

7. De uitvoering van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie

De voor de Pensioen- en Uitkeringsraad aan de uitvoering van de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie verbonden werkzaamheden.

Naar boven