IJkregeling automatische weegwerktuigen

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 24-12-2000 t/m 31-01-2007

IJkregeling automatische weegwerktuigen

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • wet: de IJkwet;

 • keuring: de keuring, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet;

 • onderzoek tot toelating van een model: het onderzoek, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet;

 • herkeuring: de herhaalde keuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet;

 • toezicht: het onderzoek, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • automatisch weegwerktuig: een werktuig voor het bepalen van de massa van een lichaam met gebruikmaking van de zwaartekracht op dat lichaam, waarbij voor het wegen geen menselijke tussenkomst noodzakelijk is, alsmede zodanige werktuigen die bovendien worden gebruikt voor het bepalen van andere met de massa verband houdende grootheden, hoeveelheden, parameters of kenmerken;

 • bandweger: een automatisch weegwerktuig voor continue bepaling van de massa van een bulkprodukt op een lopende band waarbij de massa niet systematisch wordt verdeeld en de beweging van de lopende band niet wordt onderbroken;

 • automatische spoorwegweger: een automatisch weegwerktuig dat een lastdrager heeft met daarvan deel uit makende rails voor het bepalen van de massa van voortbewegende spoorvoertuigen en hun lading;

 • discontinu totaliserende weegmachine: een automatisch weegwerktuig voor het bepalen van de massa van een bulkprodukt waarbij het produkt in afzonderlijke delen wordt verdeeld, van die delen na elkaar de massa wordt bepaald, de weegresultaten bij elkaar worden opgeteld en bij aflevering de delen weer bij elkaar worden gevoegd;

 • weegmachine voor wegen: een automatisch weegwerktuig voor het bepalen van de massa van vooraf samengestelde afzonderlijke artikelen of hoeveelheden materiaal;

 • weegmachine voor afwegen: een automatisch weegwerktuig dat vanuit een voorraad houders vult met een vooraf ingestelde constante massa aan product en dat in ieder geval bestaat uit een of meer automatische vulininrichtingen, verbonden met een of meer weegeenheden, en de bijbehorende stuur- en ontladingsinrichtingen;

 • OIML: de Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie, opgericht bij het op 12 oktober 1955 te Parijs tot stand gekomen verdrag tot oprichting van een Internationale Organisatie voor wettelijke metrologie (Trb. 1956, 82; laatstelijk Trb. 1964, 98);

 • OIML-aanbeveling: een door de OIML bekrachtigde standaardregeling op metrologisch gebied als bedoeld in artikel I, onder 5, van het OIML-verdrag;

 • EER-staat: een lid-staat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Bij het onderzoek tot toelating van een model, de keuring, de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht is van toepassing:

 • a. voor bandwegers: OIML-aanbeveling R 50, Edition 1994;

 • b. voor automatische spoorwegwegers: OIML-aanbeveling R 106, Edition 1993;

 • c. voor discontinu totaliserende weegmachines: OIML-aanbeveling R 107, Edition 1993;

 • d. voor weegmachines voor wegen: OIML-aanbeveling R 51-1, Edition 1996;

 • e. voor weegmachines voor afwegen: OIML-aanbeveling R 61-1, Edition 1996.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Het bepaalde bij en krachtens artikel 7, eerste lid, onder b, en derde lid juncto eerste lid, onder b, artikel 8, eerste lid, onder b, en derde lid juncto eerste lid, onder b, en artikel 19 van de IJkwet geldt niet voor automatische weegwerktuigen voor het sorteren van eieren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Artikel 2 is op de daar genoemde automatische weegwerktuigen niet van toepassing wat betreft het onderzoek tot toelating van een model en de keuring, indien die weegwerktuigen afkomstig zijn uit een andere EER-staat en zij gelijkwaardig zijn aan de op grond van de Nederlandse regelgeving toegelaten automatische weegwerktuigen en in die andere EER-staat dan Nederland volgens de daar van toepassing zijnde voorschriften rechtmatig zijn vervaardigd of op de markt gebracht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 De IJkregeling bandwegers wordt ingetrokken.

 • 2 [Red: Wijzigt de IJkregeling weegmachines voor wegen.]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

 • 1 Aanvragen tot toelating van een model van een van de in artikel 2 genoemde automatische weegwerktuigen, die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en ten aanzien waarvan het onderzoek tot toelating van het model op die datum niet is voltooid, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen die voor de inwerkingtreding van toepassing waren, tenzij de aanvrager verzoekt dat de bepalingen van deze regeling worden toegepast.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in deze regeling geldt, dat de in artikel 2 genoemde automatische weegwerktuigen, die zijn vervaardigd naar een model dat is toegelaten volgens de bepalingen die tot de inwerkingtreding van deze regeling op de desbetreffende automatische weegwerktuigen van toepassing waren, tot tien jaar na de inwerkingtreding van deze regeling in de handel mogen worden gebracht en in gebruik mogen worden genomen.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in deze regeling geldt, dat de in artikel 2 genoemde automatische weegwerktuigen, die zijn vervaardigd naar een model dat is toegelaten volgens de bepalingen die tot de inwerkingtreding van deze regeling op de desbetreffende automatische weegwerktuigen van toepassing waren, bij de herkeuring, het onderzoek, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet en het toezicht moeten voldoen aan de bepalingen die voor de inwerkingtreding van deze regeling op de desbetreffende automatische weegwerktuigen van toepassing waren.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: IJkregeling automatische weegwerktuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 november 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven