Regeling aanwijzing nationaal park Zuid-Kennemerland

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 13-03-1999 t/m 31-08-2007

Regeling aanwijzing nationaal park Zuid-Kennemerland

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 3 mei 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992-1993, 22 880 nr. 5, p. 99).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het gebied Zuid-Kennemerland, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Er is een overlegorgaan nationaal park Zuid-Kennemerland.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park Zuid-Kennemerland. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het opstellen en actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

 • b. het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde plannen en activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationaal park Zuid-Kennemerland beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voor te stellen activiteitenprogramma met bijbehorende begroting;

 • d. besteding van gelden op basis van het door de minister goed te keuren bestedingsprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de besteding van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheers- en inrichtingsplan;

 • e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park Zuid-Kennemerland.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park Zuid-Kennemerland van april 1994, zoals goedgekeurd bij brief van 25 juli 1995, kenmerk N. 955772.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. zeven door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

  • 1º. de provincie Noord-Holland;

  • 2º. de gemeente Bloemendaal;

  • 3º. de gemeente Velsen;

  • 4º. het gewest Zuid-Kennemerland;

  • 5º. NV Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland;

  • 6º. de Stichting Het Nationale Park de Kennemerduinen;

  • 7º. de Vereniging Natuurmonumenten;

  • 8º. de gemeente Zandvoort;

  • 9º. het Staatsbosbeheer;

 • c. één lid als vertegenwoordiger van de kleine particuliere eigenaren, door de minister te benoemen op voordracht van het overlegorgaan;

 • d. de Directeur van de Directie Noordwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de minister, op voordracht van de provincie Noord-Holland, te benoemen ambtenaar van die provincie.

 • 2 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het over- legorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting Zuid-Kennemerland wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 21 november 1995.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park Zuid-Kennemerland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 november 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
namens deze,
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Naar boven