Instelling Commissie herziening scheidingsprocedure

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-01-1996 t/m 01-01-2005

Instelling Commissie herziening scheidingsprocedure

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat scheidingsbemiddeling mogelijkheden lijkt te bieden tot verbetering van het scheidingsproces;

Voorts overwegende, dat het gewenst is dat nieuwe voorstellen worden ontwikkeld tot wijziging van het scheidingsprocesrecht, geheel of gedeeltelijk ter vervanging van het wetsvoorstel 23.616;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Een commissie herziening scheidingsprocedure in te stellen met de navolgende taak:

 • a. het doen van aanbevelingen, gericht op totstandkoming van een eenvoudige scheidingsprocedure met inbegrip van een eventuele omgangsregeling die kan bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame regeling van de gevolgen van de scheiding. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het bevorderen van een zo breed mogelijke toepassing van scheidings- en omgangsbemiddeling;

 • b. andere voorstellen te doen tot stroomlijning en verbetering van de bestaande procedure.

De commissie wordt tevens gevraagd de financiële gevolgen van haar aanbevelingen zo volledig mogelijk weer te geven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie is als volgt samengesteld:

 • -

  prof. mr. J. de Ruiter, voorzitter; emeritus hoogleraar jeugdrecht aan de universiteit van Utrecht

 • -

  mr. W.B. Bavinck, plv. directeur van de raad voor de kinderbescherming te Arnhem

 • -

  mevrouw. mr. K.S. van Heuven Goedhart, rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Rotterdam

 • -

  mr. H.C.M.J. Karskens, advocaat te Amsterdam

 • -

  mr. J.W.D. van Oldenborgh, advocaat/scheidingsbemiddelaar te Rotterdam

 • -

  prof. mr. T.A.W. Sterk, hoogleraar burgerlijk procesrecht, Rijksuniversiteit Leiden

 • -

  mevrouw mr. M.J. Westhoff, advocate te Amsterdam

 • -

  mevrouw mr. J.G.W. Willems-Morsink, vice-president van het gerechtshof te Amsterdam

 • -

  vacature: één commissielid zal afkomstig zijn uit het notariaat.

Adviserend leden:

 • -

  mevrouw mr. S.F.M. Wortmann, medewerker directie wetgeving, Ministerie van Justitie

 • -

  drs. R. Teijl, medewerker directie beleid, Ministerie van Justitie

 • -

  mr. drs. J.M. Schoenmakers, secretaris, plv. hoofd van de Dienst Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Ministerie van Justitie

 • -

  drs. E. Brinkman, adj. secretaris, medewerker Dienst Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Ministerie van Justitie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie wordt gevraagd voor 1 juni 1996 rapport uit te brengen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Op de commissie is het vacatiebesluit 1988 (Stb. 205) van toepassing.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 15 november 1995

De

Staatssecrataris

voornoemd,

E.M.A. Schmitz

Naar boven