Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Besluit van 14 november 1995, houdende uitvoering van de artikelen 33, vijfde lid, 39, tweede lid, en 46, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 18 juli 1995, no. BGW 95-1663M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;

Gelet op de artikelen 33, vijfde lid, 39, tweede lid, 46 en 92, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;

Gezien de adviezen van de Verzekeringskamer en van het Verbond van Verzekeraars;

De Raad van State gehoord (advies van 12 september 1995, no. W06.95.0406);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 8 november 1995, no. BGW95-2103U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan met betrekking tot het invullen van de staten aanwijzingen geven en deze aanwijzingen wijzigen of aanvullen.

  • 3 De modellen van de staten en van de omslagen worden, evenals de aanwijzingen van de Pensioen- & Verzekeringskamer, vanwege de Pensioen- & Verzekeringskamer tegen door haar vast te stellen prijzen beschikbaar gesteld.

  • 4 Als staten en omslagen kunnen ook andere formulieren worden gebruikt, mits deze naar indeling en inhoud geen - en wat betreft hun formaat geen wezenlijke - afwijking vertonen van de vastgestelde modellen, met dien verstande dat de tekst op de voorzijde van deze modellen niet behoeft te worden overgenomen indien de voorgeschreven aanduiding van de verzekeraar wordt opgenomen in het hoofd van de staat en de voorgeschreven ondertekening en waarmerking plaatsvinden aan het einde van de staat.

  • 5 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan toestaan dat als staten en omslagen ook andere informatiedragers worden gebruikt, mits deze naar indeling en inhoud geen afwijking vertonen van de vastgestelde modellen. Zij kan daarbij, in afwijking van artikel 2, eerste en tweede lid, nadere regels stellen ter zake van de wijze van indiening, ondertekening en waarmerking.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 2 Bij de staten wordt een verklaring van het bestuur gevoegd, waarin dit zich verantwoordelijk stelt voor de in de staten en, indien van toepassing, de in de andere informatiedrager opgenomen gegevens. In deze verklaring wordt tevens opgenomen het saldo van de resultatenrekening en het eigen vermogen zoals dat uit de balans blijkt. De ondertekening geschiedt door ten minste twee bestuurders. In geval van een verzekeraar met zetel buiten Nederland geschiedt de ondertekening door de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.

  • 3 Staten die niet van toepassing zijn voor de verzekeraar behoeven niet te worden ingediend. Bij verschil van mening hierover beslist de Pensioen- & Verzekeringskamer.

  • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan aan een verzekeraar ontheffing verlenen van de invulling en indiening van op hem van toepassing zijnde staten of van de invulling en indiening van bepaalde gedeelten daarvan. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Bijvoeging van posten of rubrieken in de staten is niet geoorloofd, tenzij dit in de modellen is voorzien.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De staten van een verzekeraar met zetel buiten Nederland mogen uitsluitend de gegevens bevatten die betrekking hebben op het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf uitgeoefend vanuit de bijkantoren in Nederland.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Vergezeld van de verklaring omtrent de getrouwheid, bedoeld in artikel 33a, eerste lid, eerste volzin, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, worden openbaar gemaakt de staten 100, 101, 110, 111, 200, 201, 210, 211, 212, 220, 222, 370, 400 en 500.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan het bedrag van de boete lager stellen dan in bijlage B is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De ingevolge dit besluit in te dienen staten worden voor de eerste maal ingediend over het in 1996 geëindigde boekjaar.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in werking treedt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 november 1995

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage A

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In deze bijlage zijn de navolgende modellen voor het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf opgenomen

Omslag

Staat 100 Balans

Staat 101 Geconsolideerde balans

Staat 110 Toelichting balans

Staat 111 Toelichting geconsolideerde balans

Staat 121 Terreinen en gebouwen

Staat 122 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

Staat 123 Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren

Staat 124 Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

Staat 125 Vorderingen uit hypothecaire leningen

Staat 126 Vorderingen uit andere leningen

Staat 129 Andere financiële beleggingen

Staat 130 Overzicht van herwaarderingen en van waardeverminderingen en terugnemingen daarvan inzake beleggingen

Staat 150 Niet-opgevraagd obligo

Staat 160 Ontvangen zekerheden

Staat 170 Gestelde zekerheden

Staat 200 Winst- en verliesrekening

Staat 201 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Staat 210 Toelichting winst- en verliesrekening

Staat 211 Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening

Staat 212 Overige gegevens

Staat 220 Bestandsgegevens natura-uitvaartverzekering

Staat 222 Resultaat op grondslagen

Staat 300 Vereiste solvabiliteitsmarge

Staat 301 Aanwezige solvabiliteitsmarge

Staat 310 Dekking technische voorzieningen en valuta-positie

Staat 320 Technische gegevens risicodekking en herverzekering

Staat 350 Pakketkostenontwikkeling

Staat 351 Toelichting pakketkosten

Staat 370 Uitvaartverzorging

Staat 400 Actuarieel verslag

Staat 420 Technische voorzieningen natura-uitvaartverplichtingen

Staat 500 Ontwikkeling portefeuille natura-uitvaartverzekering

Staat 520 Sterftevergelijking natura-uitvaartverzekering

[Red: In onderstaande plaatjes van deze bijlage wordt bij Stb. 2000/270 “31 december 19..” telkens vervangen door “31 december 20..”.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt 28x gulden door euro vervangen in Staat 100/520.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in koptekst 25 duizend gulden vervangen door € 15 000 in Staat 150.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in Tabel 2 het eerste bedrag 10 duizend gulden vervangen door € 5000 in Staat 150.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in Tabel 2 het tweede bedrag 10 tot 25 duizend gulden vervangen door € 5 000 tot 15 000 in Staat 150.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in Tabel 2 het derde bedrag 25 duizend gulden vervangen door € 15 000 in Staat 150.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in Tabel 1 2x guldens vervangen door euro’s in Staat 310.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in Kolom 1 guldens vervangen door euro’s in Staat 350.]

[Red: Door Stb. 2001/415 wordt in Kolom 2 guldens vervangen door euro’s in Staat 350.]

[Red: Door Stb. 2001/415 vervalt in tabel 1 telkens “Duitse marken” in Staat 310.]

Bijlage 5420.png
Bijlage 5421.png
Bijlage 5422.png
Bijlage 5423.png
Bijlage 5424.png
Bijlage 5425.png
Bijlage 5426.png
Bijlage 5427.png
Bijlage 5428.png
Bijlage 5429.png
Bijlage 5430.png
Bijlage 5431.png
Bijlage 5432.png
Bijlage 5433.png
Bijlage 5434.png
Bijlage 5435.png
Bijlage 5436.png
Bijlage 5437.png
Bijlage 5438.png
Bijlage 5439.png
Bijlage 5440.png
Bijlage 5441.png
Bijlage 5442.png
Bijlage 5443.png
Bijlage 5444.png
Bijlage 5445.png
Bijlage 5446.png
Bijlage 5447.png
Bijlage 5448.png
Bijlage 5449.png
Bijlage 5450.png
Bijlage 5451.png
Bijlage 5452.png
Bijlage 5453.png
Bijlage 5454.png
Bijlage 5455.png
Bijlage 5456.png
Bijlage 5457.png
Bijlage 5458.png
Bijlage 5459.png
Bijlage 5460.png
Bijlage 5461.png
Bijlage 5462.png
Bijlage 5463.png
Bijlage 5464.png
Bijlage 5465.png
Bijlage 5466.png
Bijlage 5467.png
Bijlage 5468.png
Bijlage 5469.png
Bijlage 5470.png
Bijlage 5471.png
Bijlage 5472.png
Bijlage 5473.png
Bijlage 5474.png
Bijlage 5475.png
Bijlage 5476.png
Bijlage 5477.png
Bijlage 5478.png
Bijlage 5479.png
Bijlage 5480.png
Bijlage 5481.png
Bijlage 5482.png
Bijlage 5483.png
Bijlage 5484.png
Bijlage 5485.png
Bijlage 5486.png
Bijlage 5487.png
Bijlage 5488.png
Bijlage 5489.png
Bijlage 5490.png
Bijlage 5491.png
Bijlage 5492.png

Bijlage B. Bijlage, bedoeld in artikel 5a, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

1. Het bedrag van de boete voor overtreding van de voorschriften, gesteld bij de artikelen 2, tweede lid, eerste en derde volzin, en 3, van dit besluit, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk 10 B van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, bedraagt € 5 4451.

2. Het bedrag van de boete voor overtreding van voorschriften, gesteld bij artikel 2, tweede lid, vierde volzin, van dit besluit, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk 10 B van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, bedraagt € 5 4452.

Artikel 2.

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

1. Indien een boete wordt opgelegd voor het overtreden van een voorschrift als bedoeld in artikel 1, eerste lid, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar balanstotaal van toepassing, met de daarbij behorende factor:

Categorie-indeling normgeadresseerden

Categorie I: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van minder dan € 4 538 000; factor 1;

Categorie II: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 4 538 000 maar minder dan € 22 689 000; factor 2;

Categorie III: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 22 689 000 maar minder dan € 113 445 000; factor 3;

Categorie IV: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 113 445 000 maar minder dan € 453 780 000; factor 4;

Categorie V: natura-uitvaartverzekeraars met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000; factor 6.

2. De boete wordt vastgesteld door het bedrag, genoemd in artikel 1, eerste lid, te vermenigvuldigen met de factor, behorende bij de categorie naar balanstotaal.

3. Indien de gegevens omtrent het balanstotaal niet aan de Pensioen- & Verzekeringskamer beschikbaar zijn gesteld, kan zij aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door haar te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

  1. In dit lid zijn bepalingen opgesomd die zich uitsluitend richten tot verzekeraars. ^ [1]
  2. In dit lid is een bepaling vermeld die zich in beginsel tot een ieder (inclusief verzekeraars) richt. ^ [2]
Naar boven